SÜLEYMAN SÖZEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI 5
RECEP BAŞTUĞ YÖNETİM KURULU
ÜYESİ, GENEL MÜDÜR
16789101112141517181920
ERGUN ÖZEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ 4
JORGE SÁENZ-AZCÚNAGA CARRANZA YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 1234
DR. M. CÜNEYT SEZGİN YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
691113141516171820
JAVIER BERNAL DIONISYÖNETİM KURULU
ÜYESİ
13567910
RAFAEL SALINAS MARTINEZ DE LECEA YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
15
JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
1
MEVHİBE CANAN ÖZSOY BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
SEMA YURDUM BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
23
RICARDO GOMEZ BARREDO BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
2
 

 

TECRÜBE DAĞILIM

Tablo, Global Endüstri Sınıflandırma Standartları’na (GICS) uygun olarak hazırlanmıştır. Global Endüstri Sınıflandırma Standartları (GICS), MSCI ve Standard & Poor's (S&P) tarafından küresel finans topluluğu tarafından kullanılmak üzere geliştirilen bir endüstri taksonomisidir.

KOMİTE ÜYELİKLERİ


1Kredi 2Denetim 3Kurumsal Yönetim 4Ücretlendirme 5Risk 6Çalışan 7Müşteri 8Garanti BBVA Aktif Pasif 9Haftalık Değerlendirme 10Gider Yönetimi ve Verimlilik 11Sürdürülebilirlik 12Personel 13Tüketici 14Etik ve Doğruluk 15Volcker Kuralı Gözetim 16Operasyonel Risk Kabul ve Ürün Yönetimi 17Sorumlu Bankacılık 18Kurumsal Güvence 19İnovasyon 20Kurumsal Kriz ve İş Sürekliliği Yönetimi
 

ÜST YÖNETİM

Soldan sağa;
Aydın Düren, Didem Dinçer Başer, İlker Kuruöz, Ali Temel, Işıl Akdemir Evlioğlu, Recep Baştuğ, Ebru Dildar Edin, Aydın Güler, Cemal Onaran, Mahmut Akten, Selahattin Güldü, Osman Tüzün

 

 

KOMİTELER VE POLİTİKALAR

Gözetim işlevi için Banka bünyesinde oluşturulmuş çok sayıda komite bulunmakta olup Yönetim Kurulu tüm Banka’yı bu komiteler aracılığı ile gözetleyip denetlemektedir. Yönetim Kurulu nezdinde oluşturulan komiteler Kredi, Denetim, Kurumsal Yönetim, Ücretlendirme ve Risk komiteleridir.

Bu komitelere ek olarak Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı (Çalışan Komitesi, Müşteri Komitesi, Garanti BBVA Aktif Pasif Komitesi, Haftalık Değerlendirme Komitesi, Gider Yönetimi ve Verimlilik Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi, Personel Komitesi, Tüketici Komitesi, Etik ve Doğruluk Komitesi, Volcker Kuralı Gözetim Komitesi, Operasyonel Risk Kabul ve Ürün Yönetimi Komitesi, Sorumlu Bankacılık Komitesi, Kurumsal Güvence Komitesi, İnovasyon Komitesi, BT Strateji Komitesi, Kurumsal Kriz ve İş Sürekliliği Yönetim Komitesi, Portfolyo Strateji Komitesi) ve/ veya Banka yöneticilerinin yer aldığı (Risk Yönetimi Komitesi, Disiplin Komitesi, Bilgi Güvenliği Komitesi, Kurumsal ve Ticari Krediler Risk Komitesi, Kredi Değerlendirme Komitesi, Perakende Krediler Risk Komitesi, Risk Teknolojileri ve Analitiği Komitesi, Yan Haklar Komitesi, BT Risk ve İç Kontrol Komitesi, Kredi Kartı ve Üye İşyeri Fiyatlama Komitesi, Veri Güvenliği ve Verinin Korunması Komitesi, Kredi Yapılandırma Komitesi) komiteler bulunmaktadır.

Garanti BBVA’nın vazgeçilmez değerleri olan; güven, doğruluk, hesap verebilirlik ve şeffaflık prensiplerine bağlılık, Banka’nın başta müşterileri ve çalışanları olmak üzere tüm paydaşlarına karşı en temel sorumluluğu olup, aynı zamanda güçlü itibarının da güvencesidir.

Garanti BBVA, sorumlu ve sürdürülebilir bankacılık anlayışı, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ve etik değerlere verdiği önem paralelinde, davranışlar ve iş ilişkilerini düzenlemek amacıyla birçok politika ve beyan oluşturmuştur. Bu sayede Yönetim Kurulu, üst yönetim ve komiteler ile Banka arasında bir etkileşim altyapısı kurmuş, kurumsal kültürünü güçlendirmiş ve iyi yönetişim uygulamalarını hayata geçirmiştir.

 

POLİTİKALAR

 • GARANTİ BBVA ETİK VE DOĞRULUK İLKELERİ
 • YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
 • GARANTİ BBVA TEDARİKÇİ DAVRANIŞ İLKELERİ
 • KÂR DAĞITIM
 • İNSAN KAYNAKLARI
 • ÇEVRE
 • BAĞIŞ VE YARDIM
 • ÜCRETLENDİRME
 • ÇEVRESEL VE SOSYAL KREDİ
 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
 • YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI BEYANI
 • İNSAN HAKLARI BEYAN
 • İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI BEYANI
 • KARA PARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ
 • BİLGİLENDİRME
 • ÇALIŞAN TAZMİNAT
 •  

KOMİTELER

YÖNETİM
KURULU
 
 • KREDİ
 • DENETİM
 • KURUMSAL YÖNETİM
 • RİSK
 • ÜCRETLENDİRME
 •  
 
 • ÇALIŞAN
 • MÜŞTERİ
 • GARANTİ BBVA AKTİF PASİF
 • HAFTALIK DEĞERLENDİRME
 • TÜKETİCİ
 • GİDER YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK
 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
 • PERSONEL
 • VOLCKER KURALI GÖZETİM
 • ETİK VE DOĞRULUK
 • OPERASYONEL RİSK KABUL VE ÜRÜN YÖNETİMİ
 • SORUMLU BANKACILIJ
 • BT STRATEJİ
 • KURUMSAL KRİZ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ
 • KURUMSAL GÜVENCE
 • İNOVASYON
 • PORTFOLYO STRATEJi
 • BT RİSK VE İÇ KONTROL
 • DİSİPLİN
 • KREDİ DEĞERLENDİRME
 • VERİ GÜVENLİĞİ VE VERİNİN KORUNMASI
 • BİLGİ GÜVENLİĞİ
 • KURUMSAL VE TİCARİ KREDİLER RİSK
 • KREDİ KARTI VE ÜYE İŞYERİ FİYATLAMA
 • KREDİ YAPILANDIRMA
 • RİSK TEKNOLOJİLERİ VE ANALİTİĞİ
 • PERAKENDE KREDİLER RİSK
 • YAN HAKLAR
 • RİSK YÖNETİMİ
 •  

İÇİNDEKİLER