Dünya sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan çok ciddi bir dönüşüm içinde. Bildiğimiz ve alışkın olduğumuz pek çok uygulama günümüz koşullarında geçerliliğini yitiriyor ve artık ihtiyaçlarımıza cevap veremiyor. Geçtiğimiz 10 yılda toplumların şirketlerden beklentilerinin oldukça değiştiğine tanık olduk. Önümüzdeki 10 yılda ise, bu değişen beklentiler ışığında gücünün daha fazla bilincinde olan, çok daha talepkâr toplumlar göreceğiz. Bu gelişmeler ışığında Garanti BBVA, sorumlu ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını odağına alarak, paydaşlarının beklentilerini karşılamak için pek çok yenilikçi uygulama geliştiriyor.

Banka, stratejik hedeflerinden biri olan sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için finansal sermayesinin yanı sıra insan sermayesini ve entelektüel sermayesini de seferber ediyor. Müşterilerinin ve diğer paydaşlarının içinde bulundukları koşulları anlamasını ve ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmesini sağlıyor. Öncelikli konuların başında gelen 2030 Gündemini dikkate alarak yeşil kredi ve cinsiyet eşitliği kredisi gibi yenilikçi finansal araçlar, çözümler geliştiriyor ve iş birliği platformlarıyla sektörde yaygınlaşmasını teşvik ediyor.

Yeni fırsatları tespit etmek, ortaya çıkan en iyi uygulamaları ve ürün örneklerini belirlemek ve Türkiye’de sürdürülebilir finans ve kalkınma konusunda liderliğini sürdürmek için emsalleriyle ve iş dünyasıyla küresel seviyede iş birliği yapıyor.

Bu çerçevede Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’nin (UNEP FI) Sorumlu Bankacılık Prensipleri ile Global Compact Türkiye ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) gibi pek çok aracı platformu içeren toplam 27 inisiyatife aktif katkı sağlıyor veya başkanlık ediyor.

Garanti BBVA, 2019 yılında Türkiye’den 6 bankayla birlikte Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni finansman sağladığı projelerde küresel rehber olarak kabul edeceğini taahhüt etti. Bu Prensipler’in ışığında, kredi portföyündeki ürünleri finansal parametrelerin yanında finansal olmayan ancak çevresel, sosyal ve toplumsal anlamda risk veya etki yaratan kriterlere göre değerlendirecek. Prensipler’in rehberliğinde Banka içerisinde alınan kararları sabit tutmak yerine yeni hedefler koyarak her seferinde daha iyi performans göstermeyi hedefleyecek.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisi gibi toplamda 9 sürdürülebilirlik endeksinde yer almaya devam eden Garanti BBVA, sektörde çevresel ve sosyal konularda önde gelen uygulamaları analiz ediyor ve sürekli gelişim için kendine yeni alanlar yaratıyor. 2019’da sayısı 13’e ulaşan özel sektör ortak politikası ve beyanlarına içerik desteği vererek sürdürülebilir yol haritalarına ışık tutuyor.

Garanti BBVA, düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için sunulan finansal araçları çeşitlendiriyor ve uygun maliyetli fonlama için uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birlikleri yapıyor. Entelektüel sermayesinden faydalanarak, gelişmekte olan ülkeler içerisinden bir özel bankanın gerçekleştirdiği ilk sosyal bono ihracı, hem Türkiye’de hem de dünyada ilk kez uygulanan bir kredi modeli olan cinsiyet eşitliği kredisi gibi sürdürülebilir finans kriterlerini içeren yenilikçi finansman kaynaklarını ülkemize kazandırıyor.

2018’de sunmaya başladığı yeşil proje finansmanı kredisi ve yeşil kurumsal kredi, kredi alan şirketlerin vade boyunca sürdürülebilirlik performansının iyileştirilmesini teşvik ediyor. İkisi de kendi alanında Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan yeşil kredi anlaşmalarında kredi alan şirketler, vade süresi boyunca çevresel, sosyal, kurumsal yönetim alanlarında belirlenen kriterler doğrultusunda performansını artırdığında, kredi faizi veya komisyon oranlarında avantaj elde edebiliyor. Bunun yanında, 2019’da Polat Enerji’yle sözleşme imzalayarak sunmaya başladığı Cinsiyet Eşitliği Kredisi (Gender Loan) hem Türkiye’de hem de dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Cinsiyet Eşitliği Kredisi’yle Garanti BBVA, Polat Enerji’nin cinsiyet eşitliği kapsamında yaptığı iyileştirmeler için hem nakdi kredi faizinde hem de gayri nakdi kredi komisyonunda indirim yapacak.

İklim değişikliği 21. yüzyılda da en önemli küresel sorunlardan biri olma özelliğini korurken sorumlu finans yaklaşımı, KOBİ’lerin işlerini büyütmesini destekleyerek istihdamın artırılması gibi toplumsal konuların yanı sıra iklim değişikliğini de dikkate alarak şekillendiriliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi, yeni elektrik üretimi yatırımlarına verdiği proje finansmanı desteğini %100 oranında yenilenebilir enerjiye sağlayan ve bugüne kadar bu alana sağladığı toplam kredi tutarı 5,2 milyar ABD dolarına ulaşan Garanti BBVA, yeşil ve çevreye duyarlı enerjiye desteğini, 2020 yılı itibarıyla altyapısı müsait tüm şube ve binalarında %100 yenilenebilir enerjiden faydalanarak devam ettiriyor.

Garanti BBVA, güçlü bir ekonomi ve iş modelinin ancak güçlü toplumlar, sürdürülebilir bir çevre ve güçlü bireylerle yaratılabileceğine inanıyor. Bu amaçla nitelikli eğitim, kültür-sanat, girişimcilik ve çevre gibi öncelikli konulara odaklanan stratejik toplumsal yatırım programları vasıtasıyla ortak değer yaratıyor.

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile 2017’de hayata geçirilen 5 Taş-Sosyal ve Finansal Liderlik Programı, gelecek nesillere finansal okuryazarlık bilinci kazandırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra 2016 yılında Garanti BBVA ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle Geleceği Kodla Projesi hayata geçirildi. 2018 yılında kapsamı geliştirilen projede, 8-10 yaş grubundaki çocuklara ve yeni kapsamla birlikte öğretmenlere yönelik atölyelerde, dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlanmaları için kodlama ve robotik gibi eğlenceli içeriklerle, problem çözme, analitik düşünce ve ekip çalışması gibi günümüz için gerekli olan yetkinlik ve becerilerin kazandırılması hedefleniyor. Kültürel hayata aktif katılımı artırmak için kurulan SALT, SALT Beyoğlu, SALT Galata ve SALT Ankara olarak üç ayrı merkeziyle kâr amacı gütmeyen özerk bir kurum olarak faaliyet göstermeye devam ediyor.

Garanti BBVA, Sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanarak aşağıdaki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na aktif katkıda bulunuyor: 4: Nitelikli Eğitim, 5: Cinsiyet Eşitliği, 6: Temiz Su ve Sıhhi Koşullar, 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji, 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, 11: Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları, 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim, 13: İklim Eylemi, 14: Sudaki Yaşam, 15: Karasal Yaşam, 17: Hedefler için Ortaklık.

 

1 2030 Gündemi, 2015’te Birleşmiş Milletler’in üye ülkelerinin, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) gündemini ifade ediyor.

 

* Garanti’nin finansmanında yer aldığı HES, GES ve RES projelerinin faaliyetteki kurulu gücü baz alınmıştır.
** 2019 yılında hesaplama yapılmamıştır.

 

İÇİNDEKİLER