Search

Kurumsal Yönetim Komitesi

Banka’da kurumsal yönetim ilkelerine uyumun izlenmesi, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunulması, Yönetim Kurulu’na atanacak Bağımsız Üye adaylarının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunulmasından sorumludur. Komite, halihazırda yürürlükte bulunan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde;

  • Bankada kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
  • Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.
  • Yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu onayına sunar.
  • Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması ve bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesinin istifa etmesi halinde, asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir.
  • Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
  • Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kuruluna sunar.

Toplanma Sıklığı: Yılda en az 2 kez toplanmaktadır. Uygun görüldüğünde bu periyodun dışında da toplanabilmektedir.
2020 Yılı Toplanma Adedi: 2
 

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Jorge Saenz Azcunaga Carranza YK Başkan Vekili 
Belkıs Sema Yurdum YK Bağımsız Üyesi
Aydın Düren YK Üyesi
Handan Saygın Direktör