Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite Sorumlusu: Handan Saygın, Ceyda Akınç

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yasal / YK onaylı

Komitenin Amacı / Sorumlulukları: Banka’nın Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulup uyulmadığının kontrolü, uygulanmadığı durumlarda gerekçelerinin tespiti, Yönetim Kurulu’na iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve SPK’nın ilgili Tebliği kapsamında Aday Gösterme Komitesi’nin görevlerini yerine getirmek üzere çalışmalarda bulunmasını sağlamaktır.

Halihazırda yürürlükte bulunan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde;

  • Bankada kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
  • Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.
  • Yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu onayına sunar.
  • Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması ve bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesinin istifa etmesi halinde, asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir.
  • Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
  • Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kuruluna sunar.

Komite Tarihçesi: Şubat 2013’te kurulmuştur.

Komite Toplanma Sıklığı: Yılda en az 2 kez toplanmaktadır. Uygun görüldüğünde bu periyodun dışında da toplanabilmektedir.

2023 Yılı Toplanma Adedi: Toplam 4 toplantı gerçekleştirilmiştir

2024 Yılı Toplanma Adedi: İlk toplantı 4 Nisan 2024’te gerçekleşmiş, ikinci toplantı Aralık ayı için planlanmıştır.

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar
Jorge Saenz Azcunaga Carranza YK Başkan Vekili / Bağımsız Üye Başkan
Sema Yurdum YK Bağımsız Üyesi Üye
Aydın Düren YK Üyesi Üye
Handan Saygın Yatırımcı İlişkileri Direktörü Üye / Sekreter