Kar Dağıtım Politikası

T. Garanti Bankası A.Ş Kar Dağıtım Politikası

Bankamızın kar dağıtımına ilişkin hususlar, Esas Sözleşme'nin 45, 46 ve 47'nci maddelerinde detaylı olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede, Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak dağıtılacak temettünün nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması seklinde gerçekleştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin mevzuatta öngörülen yasal sürelerde tamamlanması konularında karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Bankanın kar dağıtım politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk bulunmaması ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan Koruyucu Hükümler ve ilgili alt düzenlemeler ile belirlenmiş standart oranların hedeflenen seviyede olması koşuluyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun uygunluğunu müteakip dağıtılabilir karın %30'una kadar olan kısmının, nakit ya da hisse senedi olarak ortaklara dağıtılması yönündedir. Kanuni yedek akçeler ve Banka tarafından tasarrufu zorunlu fonlar ayrıldıktan sonra kalan dönem kazancından ortaklara dağıtımı yapılmayan tutarlar Olağanüstü Yedek Akçe hesabına aktarılır. Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, karar tarihinden en geç 3 ay içinde yapılır. Bankamızda kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır. Ortaklara yapılacak kâr payı dağıtımına ilişkin teklif, Bankanın operasyonel performansı, finansman ihtiyacı, büyüme hedefleri ile Banka'nın tabi olduğu yasal düzenlemeler gözetilmek suretiyle Esas Sözleşme'nin 46'ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla Genel Kurul'un onayına sunulur. Dağıtım kararı, Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması halinde yürürlüğe girer ve alınan kararlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilir.