Sürdürülebilirlik Politikası

Stratejik öncelik olarak Sürdürülebilirlik

2019 yılında Garanti BBVA (bundan böyle “Garanti BBVA” veya “Banka” olarak anılacaktır), biri "müşterilerimizin sürdürülebilir bir geleceğe geçişine yardımcı olmak" olmak üzere altı stratejik öncelik tanımladı.

İklim değişikliğine karşı mücadele, çevremizdeki tüm oyuncuların (hükümetler, düzenleyiciler, işletmeler, tüketiciler ve toplumun tamamı) uyum sağlamak zorunda olduğu olağanüstü ekonomik sonuçları olan tarihin en büyük aksatıcı değişikliklerinden biridir.

İklim değişikliği ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş, çoğu üretken sektörün değer zincirleri üzerinde önemli etkilere sahiptir ve birçok endüstride önemli yatırımlar gerektirmektedir. Bununla birlikte, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, verimli mobilite ve döngüsel ekonomi etrafındaki teknolojik gelişmeler, herkes için yeni fırsatlar kaynağıdır.

Öte yandan müşteriler, pazarlar ve bir bütün olarak toplum, büyük şirketlerin yalnızca değer yaratmasını değil, aynı zamanda topluma olumlu katkıda bulunmalarını da beklemektedir. Özellikle, büyük şirketlerin operasyonlarının ekonomik kalkınmaya yönelik desteğinin kapsayıcı olmasını sağlamaları beklenmektedir.

Garanti BBVA, finansal faaliyetleriyle daha sürdürülebilir bir dünyaya geçişte bankacılığın olağanüstü rolünün farkındadır, Birleşmiş Milletler tarafından teşvik edilen Sorumlu Bankacılık İlkeleri'ne bağlıdır ve toplumun talep ettiği şekilde bir rolü oynamaya, ve müşterilerinin sürdürülebilir geleceğe geçişlerinde yardımcı olmayı hedefler.

Bu hedefin açık ve kesin bir şekilde şekillendirilmesi amacıyla bu Politika, Garanti BBVA'nın Banka'da sürdürülebilirlik yaklaşımına ilişkin vizyonunu ve genel ilkelerini (“Politika”) ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Düzenleyici çerçeve

Bu Politika, Garanti BBVA Yönetim Kurulu tarafından 3 Kasım 2022 tarihinde aşağıdaki maddelerde belirtildiği şekilde onaylanmıştır:

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), halka açık şirketlerin II-17.1.a Sayılı Değişiklik Tebliği'nde, sürdürülebilirlik ilkelerine uyum çerçevesinde menfaat sahiplerini bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmelerine ilişkin II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde değişiklikler yapmıştır.

 

Sürdürülebilirlik Politikası