İnsan Kaynakları Politikası

Garanti BBVA’nın insan kaynağına bakışının temelinde insana yatırım ilkesi yer alır. Tüm ilerlemelerin arkasında insan kaynağı olduğu bilinciyle genç ve yaratıcı beyinleri sürekli olarak Garanti BBVA'ya katmak, eğitmek ve geliştirmek, çalışanlara yeteneklerini gösterebilecekleri ortamlar sağlamak, fırsatlar sunmak, başarılarını görmek ve ödüllendirmek tüm sistemin temel yapıtaşlarını oluşturur.

Garanti BBVA’nın insan kaynakları politikası; insana önem ve öncelik vermek, sürekli yatırım yapmak, eğitimler için gerekli kaynağı ayırmak, kurum içinden yükselmeye öncelik tanımak, bu amaçla programlar uygulamak, insan kaynakları sistemleri geliştirmek, açık iletişim ortamının öncülüğünü yaparak katılımcılığı sağlamak, adil ve objektif tutum sergilemek ve uluslararası standartlarda uygulamalar geliştirmek şeklinde özetlenebilir.

Bu çerçevede, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün misyonu, örgütün iş hedeflerine ulaşma sürecinde etkin insan kaynakları politikaları uygulayarak stratejik bir rol üstlenmek olarak tanımlanır. İnsan Kaynakları Müdürlüğü bu amaçla Garanti BBVA’nın etik değerleri içinde, “eşitlik ilkesi” kapsamında (Banka ve çalışanlarımız, iş ilişkilerinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi ideoloji, felsefi inanış, din, mezhep ve benzeri, cinsel yönelim, ailevi sorumluluklar, engellilik, yaş, sağlık durumu, sendika üyeliği ve benzeri ayrımlar yapmaksızın adil davranış gözetirler. Bankamız ve çalışanlarımız insan haklarına saygılıdır.) hareket eder. Garanti BBVA'nın iş hedeflerini bilerek işkollarına ve sahaya yakın olmanın yanı sıra doğru göreve doğru kişiyi yerleştirmek için, yetkinlikler üzerine kurgulanmış, objektif, pozisyona özel, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen farklı ölçme ve değerleme araç ve yöntemleri kullanır. Banka stratejileri doğrultusunda insan kaynakları uygulamaları geliştirir, çalışanların motivasyonlarını artırıcı çalışmalar yapar, çalışanlara kendilerini ifade edebilmeleri için açık iletişim ortamları yaratır, çalışanlara yetkinlik, bilgi, beceri, gereksinim ve beklentileri doğrultusunda “kariyer danışmanlığı” yapar ve kişisel gelişim için gerekli eğitimlerin alınmasını sağlar.

Tüm kurum içi yükselmeler ve görevler arası geçişler için standart kriterler (deneyim, görevde çalışma süresi, performans, yetkinlik değerlendirmesi, sınav, mülakat vb.) oluşturulmakta ve kariyer haritaları kapsamında şeffaf bir yaklaşımla tüm bankaya ilan edilmektedir. Garanti  BBVA’da çalışanlar, seçtikleri kariyer yoluna göre yönlendirilerek desteklenmektedir. 

Garanti BBVA'nın ücret sistemi, göreve göre ücretlendirme temeline dayanır. Benzer işi yapan kişiler benzer ücret alır. Görevler, o görevin gerektirdiği yetkinlikler, taşıdığı risk, yönetilen kişi sayısı gibi objektif kriterlerle değerlendirilir. Bu çerçevede belirlenen Banka’nın ücretlendirme politikası, Yönetim Kurulu’nca onaylanmış olup Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2013 yılında yürürlükte bulunan Seri: IV, No. 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ doğrultusunda, 2013 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur. Öte yandan, Yönetim Kurulumuzun 7 Aralık 2017 tarihli kararı uyarınca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehberine uyum ve zam takviminde ve prim uygulamalarında yapılan değişiklikler kapsamında Ücretlendirme Politikası revize edilmiştir. Hali hazırda, söz konusu politika, kurumsal yönetim ilkeleri gereği Banka’nın web sitesinde kamuya açıklanmaktadır.

Garanti BBVA’nın performans sistemi ise hedeflere ve bunların gerçekleştirilmesine bağlı olarak çalışanların performansını ölçmektedir. Sistematik prim ve performans modelleri, çalışanlar arasında adaleti sağlarken, aynı zamanda gider yönetimi ve verimlilikte de önemli ve etkin yönetim araçları olmaktadır. Bu kapsamda Banka’nın rakamsal hedeflerinin yanında, müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi, insan kaynağının etkin yönetimi gibi kriterler de performansa dayalı ödemeleri etkileyen temel faktörler arasında yer almaktadır. Yapılan sektör ücret araştırmalarıyla da, ücret seviyelerinin rekabetçiliği takip edilmektedir. Bankadaki tüm görevlerin görev tanımları, performans kriterleri ve prim sistemi kriterleri şeffaf bir şekilde tüm çalışanlara, intranet ortamında duyurulmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere banka çalışanlarına 2017 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin olarak mali tablolarda yer alan toplam personel gider rakamı içerisindeki %13,03’lük kısım, tüm çalışanların performansına bağlı olarak yapılan prim ve değişken ücret ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

Garanti BBVA, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamalarına 2013 yılında İnsan Kaynakları bünyesinde oluşturduğu İSG ekibini 2015 yılı itibarıyla İSG Yöneticiliği olarak konumlandırarak faaliyetlerine 41 kişilik (İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, İşyeri Hemşireleri) kadrosuyla ülke çapında devam etmektedir. Türkiye’de bu büyüklükteki finans kuruluşları arasında bir ilke imza atarak, İSG yazılımını tüm lokasyonlarında kullanıma açmıştır ve risk değerlendirmesi, sağlık gözetimleri, eğitimler, İSG Kurulları, ramak kala, iş kazaları, meslek hastalığı süreçlerinin incelenmesi, önlemlerin koordinasyonu ve denetimi gibi faaliyetleri bu platform aracılığıyla takip etmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği’ni ulusal mevzuatın da ötesinde uygulamalarla hayata geçiren Garanti BBVA, OHSAS 18001’in yerini alacak olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarına başlamıştır ve bu uygulamalarla çalışanlarının ve paydaşlarının memnuniyetinin ve refahının artırılmasını amaçlamaktadır.

Banka tarafından çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler, gerek şahsa özel bildirim usulleriyle gerekse tüm çalışanlara açık intranet sitesinde ilan yoluyla bildirilmektedir.