Rekabet Politikası

1. Giriş

Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri, “yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uygun hareket etmeliyiz” prensibinden hareketle , Grubun tüm çalışanlarına yönelik eylem ilkelerinden biri olarak hukuka uygun şekilde oluşturulmuştur. Garanti BBVA; adil rekabetin, gelişmeye, kalkınmaya ve toplumun refahına katkı sağlayan ve düzgün işleyen bir piyasanın en temel ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır.

Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri, bölüm 3.14.’te belirtilen, Garanti BBVA çalışanlarının mesleki faaliyetlerinin “adil rekabet çerçevesinde” yapılması ve aşağıda örneklendirilen “yasadışı şekilde kısıtlayıcı veya haksız rekabet olarak kabul edilebilecek davranışlardan kaçınılması” gerektiğini vurgulayan taahhütler bu ilkeleri güçlendirmektedir:

- Fiyatlandırma, ürün teklifleri, üretim seviyeleri, müşterilerin, piyasaların ya da pazar payının bölüştürülmesi, belirli müşterilerin veya tedarikçilerin boykot edilmesi gibi konularda rakiplerle müzakere etme veya anlaşma yapılması ya da adil rekabeti kısıtlayan her türlü yasa dışı davranışta bulunulması.

- Hakim konumun kötüye kullanılması olarak yorumlanabilecek davranışlar.

2. Uygulama Kapsamı

Uygulanması gereken prensipler, Garanti BBVA grubu bünyesinde yer alan tüm kuruluşlar için geçerli olup, bu ilke ve prensiplere uyulması, pozisyonları ve fonksiyonları ile bağlantılı tüm faaliyetlerinde Grup genelindeki tüm seviyedeki çalışanlar için zorunludur.


3. Temel İlkeler

Garanti BBVA, Banka ve iştiraklerindeki tüm kademedeki çalışanlar için Rekabet Kanunu’nun ihlalinin önlenmesine yönelik aksiyonlar için genel ilkeleri belirler ve bunlara uyumu gözetir.

Bu kapsamda, aşağıda yer verilen genel prensiplere uyulmalıdır:

a) Rekabeti engelleyici uygulamaları önlemeye yönelik tedbirlerin alınabilmesi için her zaman ihtiyatlı ve sağduyulu hareket edilmesi gerekmekte, risk yaratabilecek bir eylem (veya eylemsizlik) öncesinde görüş alınmalıdır.

b) Yukarıda bahsi geçen ilkeye ilave olarak, rekabet kanunlarının ihlali olarak kabul edilebilecek faaliyetler ile bunları önlemek için izlenmesi gereken kurallar aşağıda yer almaktadır:

i. Her ne yapıda olursa olsun, rakip firmalar ile rekabetin normal işleyişini engelleyebilecek veya bozabilecek anlaşma veya faaliyetlere izin verilmez.
ii. Belirlenen ilkelere veya rekabet mevzuatına uyum konusunda risk taşıyan veya şüphe yaratan rakiplerle temastan kaçınılmalıdır.
iii. Fiyat, indirim, komisyon marjlar veya diğer her türlü ticari koşulu müşterilerle veya üçüncü taraflarla birlikte belirleme (meşru ticari işbirliği anlaşmaları hariç), üretimleri, hizmetleri, piyasaları, teknik gelişimi ya da yatırımları sınırlandırma, müşterileri, bölgeleri ve/veya pazarları paylaştırma, rekabetçi ihalelerde hileli teklif veya başka yollarla (meşru ticari işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yapılanlar hariç) teklif verilmesini koordine etmek ve belirli müşterileri veya tedarikçileri, diğer rakipleri veya pazara girmeye çalışan yeni teşebbüsleri boykot etme faaliyetleri üzerine hiçbir koşulda rakiplerle müzakere edilemez veya anlaşmaya varılamaz.

c) piyasadaki stratejik belirsizliği azaltabilecek ticari açıdan hassas nitelikteki gizli verileri (doğrudan ya da üçüncü taraflar aracılığıyla) rakiplerle paylaşmak ya da rakiplerden temin etmek veya paylaşmaktan kaçınılmalıdır.

d) Sektörel birliklere katılım gösterildiğinde potansiyel olarak rekabete aykırı davranışta bulunma konusundaki olası risklerden kaçınılmalıdır.

e) Rakip olmayan şirketlerle yapılan sözleşmelerde Grup bünyesi dışındaki diğer tüm şirketlerle yapılan her türlü ticari işbirliği anlaşmaları da Rekabet Kanunu’na uyumlu olmalıdır.

f) Yüksek pazar payına sahip olunan pazarlarda yürütülen tüm faaliyetler özel bir dikkatle icra edilmeli, amaç ya da etkisi rakipleri pazar dışı bırakmak, pazara yeni rakiplerin girmesini engellemek ya da müşteriler veya iş ortakları üzerinde hakim durumun suiistimaline yönelik koşullar dayatan tek taraflı eylemler, uygulamalar ya da anlaşmalardan kaçınılmalıdır