Operasyonel ve Piyasa Riski

OPERASYONEL RİSK

Operasyonel risk, Yönetim Kurulu’nun onayladığı risk yönetimi politikaları çerçevesinde üçlü savunma hattı yaklaşımı ile yönetiliyor. Operasyonel riske ilişkin risk iştahı ve buna bağlı limitleri Yönetim Kurulu belirliyor; üst yönetim, tüm faaliyet, süreç ve ürünlerde operasyonel risk yönetimi çerçevesinin tutarlı ve etkin bir şekilde uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlıyor. İş ve destek birimlerinden oluşan birinci savunma hattı, ürün, faaliyet, süreç ve sistemlerdeki operasyonel riskin Banka’nın politika ve uygulama ilkeleri çerçevesinde asli yönetiminden sorumlu.

İkinci savunma hattı maruz kalınan operasyonel risklerin anlaşılması ve yönetilmesi kapsamında üst düzey yönetime, operasyonel risk yönetimi faaliyetlerinin izlenmesi kapsamında ise Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak üzere, Risk Yönetimi Başkanlığı, İç Kontrol Merkezi, Uyum Müdürlüğü birimlerinden oluşmakta.

Risk Yönetimi Başkanlığı’na bağlı olan Sermaye ve Operasyonel Risk Müdürlüğü, operasyonel risk yönetimine ilişkin politika ve prosedürleri belirliyor, operasyonel risk yönetimi araçlarının (kayıp verileri, risk ve kontrol öz değerlendirme, anahtar risk göstergeleri ve senaryo analizleri) birinci savunma hattı tarafından kullanılmasını sağlıyor, söz konusu araçlardan elde edilen sonuçları değerlendiriyor, doğruluyor ve raporluyor. Üçüncü savunma hattını oluşturan Teftiş Kurulu Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerini yerine getiriyor ve operasyonel risk yönetimi çerçevesini tüm yönleriyle, bağımsız olarak değerlendiriyor.

Operasyonel Risk tanımı aşağıdaki risk türlerini kapsıyor: Süreçler, Dış ve İç Dolandırıcılık, Teknoloji, İnsan Kaynakları, İş Uygulamaları, Doğal Afetler, Tedarikçiler.

PİYASA RİSKİ

Yönetim Kurulu onaylı politika çerçevesinde yönetilen piyasa riski, mevcut düzenlemelere, Garanti BBVA politika ve prosedürlerine uyumlu, Banka yapısına uygun uluslararası uygulamalarda kabul görmüş yöntemler kullanılarak ölçülüyor ve sürekli gelişen bir yapıda değerlendiriliyor. Piyasa riski, risklerin uluslararası standartlara uygun olarak ölçülmesi, sınırlanması ve buna göre sermaye ayrılmasının yanı sıra korunma amaçlı işlemlerle de risk azaltımına gidilerek yönetiliyor.

Piyasa riski, Garanti BBVA’nın bilanço içi ve bilanço dışında alım satım amaçlı taşıdığı pozisyonlarında, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle maruz kaldığı risk olarak tanımlanıyor, Riske Maruz Değer (RMD) modeliyle günlük olarak hesaplanıyor. RMD, belirli bir vadede elde tutulan portföyün piyasa değerinde, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan dolayı, belirlenen güven aralığında ve belirli bir olasılık dahilinde meydana gelmesi tahmin edilen maksimum değer kaybını ölçüyor. RMD, tarihsel simülasyon yöntemiyle 2 yıllık tarihsel veri ve %99 güven aralığı kullanılarak hesaplanıyor. RMD modelinin güvenilirliğini ölçmek üzere düzenli olarak geriye dönük test yapılıyor. Model her yıl validasyona tabi tutuluyor. Piyasa Riski, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış sermaye, RMD ve stop/loss limitleri ile yönetiliyor. Limitlerin seviyeleri yıllık kâr/zarar hedeflerine göre belirleniyor. Belirlenen limitler, günlük olarak Piyasa ve Yapısal Risk Müdürlüğü tarafından izlenerek raporlanıyor. Büyük çaplı piyasa dalgalanmalarında oluşabilecek riskleri belirlemek amacıyla RMD modeliyle düzenli olarak stres testleri ve senaryo analizleri yapılıyor.

Yıllık olarak İSEDES (Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci) ve stres testi kapsamında piyasa riski içsel sermayesi ile stres testleri ve senaryo analizleri gerçekleştiriliyor.