Kara Para Aklanmasının Önlenmesi Politikası

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası

T.Garanti Bankası A.Ş., şubeleri, iştirakleri ve bağlı kuruluşları (bundan sonra kısaca "Garanti BBVA" denecektir) suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve bağlantılı diğer suçlar ile olan mücadelede gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki tüm çabaları desteklemeyi, tüm yasalara ve diğer yasal düzenlemelere uymayı hedeflemektir. Karapara aklama suçu, genel olarak öncül suçlardan elde edilen gelirlerin, yasa dışı kaynağını gizlemek ve bu gelirleri yasal bir kaynaktan elde edilmiş gibi göstermek amacıyla yapılan her türlü işlem olarak tanımlanabilir.

Finansal kurumlar kara para aklama sürecinin herhangi bir aşamasında kullanılabilir. Maksatlı olmasa da aklama suçuna karışmış bir kuruluşun itibarının zedelenmesi riski bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin finansal istihbarat birimi, T.C.Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) olup merkezi Ankara'dadır.

Türkiye Cumhuriyeti, Mali Eylem Görev Grubu (Financial Action Task Force - FATF) üyesidir ve suç gelirlerinin aklanması ile mücadelede FATF standartları ile uyumlu yasal düzenlemeleri uygulamaktadır.

Yasal düzenlemelerin amacı suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ve bu konularda uygulanacak esasları belirlemektir. 

Garanti BBVA hem Türkiye'de hem de faaliyette bulunduğu diğer ülkelerde, suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve bağlantılı diğer suç faaliyetlerinin önlenmesi hakkındaki yasal düzenlemelere uyum sağlayacak şekilde suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi programı geliştirir ve uygular. Bu program;

 • Yazılı politika ve prosedürleri,
 • Uyum Görevlisi atamayı,
 • Aklama (A-ML) politika ve prosedürleri,
 • Programın uygulamadaki etkinliğini ve gelişmelerini test edecek denetimi,
 • Hem Türkiye hem de faaliyette bulunulan diğer ülkelerin yasal düzenlemelerine uygun faaliyet gösterilmesini güvence altına alacak iç denetim ve kontrol sistemini,
 • İlgili personele konu ile ilgili eğitim vermeyi

kapsar. AML programı tüm personelin sorumluluğundadır.

Politika ve Prosedürler özetle aşağıdaki gibidir;

 • Müşterini Tanı Prensibi: Müşteriler hakkında doğru ve yeterli bilgi sahibi olmak, işlemleri izlemek, müşterilerin bankacılık faaliyetlerinin gelir, varlık, meslek bilgileri ile uyumlu olup olmadığını izlemek vb.
 • Hesap Açılışı: Gerekli bilgi ve belgeler temin edilmeden müşterilere hesap açılmaz. Hesaplar, gerçek müşteri adı ile açılır. Anonim ve kod isimlerle hesap açılmaz. Müşteri kabulünde belirli kriterlere göre kara liste kontrolleri yapılır.
 • Muhafaza: Müşteri bilgi ve belgeleri, işlemler ile ilgili kayıtlar 8 yıl süre ile muhafaza edilir.
 • Şüpheli İşlem Bildirimi: Tüm şüpheli işlemler ilgili otoriteye raporlanır.
 • Muhabir Bankacılığı: Muhabirlerle hesap açılışlarında kurumu tanımak adına yeterli bilgi ve belge alınır. Kurumun kara paranın aklanmasının önlenmesi ve müşteri tanı politikaları hakkında bilgi edinilir. Tabela bankaları ile iş ilişkisi içerisine girilmez.
 • Ulusal ve Uluslararası İşbirliği: Gerektiğinde düzenleyici otoriteler ile işbirliği içerisinde çalışılır. İşbirliği, bilgi sağlama, hesaplara bloke koyma gibi işlemleri içerir.