İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

1. Giriş

1.1 İşbu politika, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına yönelik ikincil mevzuatlara ve ilgili diğer mevzuatlara uyum kapsamında Yönetim Kurulumuzun 16 Haziran 2022 Tarih ve 2471 sayılı toplantısı ile alınan kararla Genel Politika ile İç Yönetmelik Çerçevesi ve Standardı kapsamında hazırlanmıştır.

2. Uygulama Amacı ve Kapsamı  

2.1 Amaç

Bu politikayla Garanti Bankası A.Ş.’de (Banka) iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ve iş sağlığı ve güvenliği konusundaki ilkelerin, kuralların ve taahhütlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Çalışan, işbu politikaya, yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına yönelik ikincil mevzuatlara ve ilgili diğer mevzuatlara uymakla yükümlüdürler.

2.2 Kapsam

Bu politika Garanti Bankası A.Ş. çalışanlarını ve faaliyetlerini, alt yüklenicilerini, ziyaretçilerini ve müşterilerini kapsamaktadır. 

3. Genel İlkeler

3.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Amaç ve Hedefleri

Banka’nın iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için belirlediği ilkeler aşağıda sıralanmıştır:

 • Çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyeri dışında görevlendirilen çalışanların sağlık ve güvenliği için, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartları ve şartları sağlayarak, her türlü önlemi almak, araç gereç ve kişisel koruyucu donanımları bulundurmak ve gerektiğinde kullandırmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eylem planlarını oluştururken ve uygularken öncelikleri ve nicel ve nitel hedeflerimizi göz önünde bulundurmak, sağlık ve güvenliğe değer veren bir kültürün geliştirilmesine öncülük etmek, 
 • İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek güvensiz durumları ve güvensiz davranışları, olası kaza risklerini, çalışanların da katılımını sağlayarak etkin bir risk analiz ve değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek, ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir risk seviyesine indirmek,
 • İş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit ederek çalışanın, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek, doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmak,
 • Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimler vererek bilinçlendirmek, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasını sağlamak ve yaşam tarzı haline getirmek,
 • İşyerinde hizmet veren alt yüklenici, ziyaretçilerin ve müşterilerin güncel mevzuatlara ve Banka standartlarına uygun iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili kurallara uymalarını sağlamak,
 • Banka’yı iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, müşteriler nezdinde örnek bir şirket haline getirmek,
 • Çalışanların da katılımı sağlanarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yasal ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getirerek, sürekli iyileştirme için ulusal ve uluslararası standartların ötesinde başarılı bir performans sergilemek,
 • Karşılaşılabilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimlerini sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyumunu izlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
 • Çalışanların görüşlerinin alınmasını ve katılımlarını sağlamak

3.2 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri ve onu destekleyen tüm unsurlar politika ve prosedürlerde belirlenen seviyede korunur.

3.3 Eğitim ve Bilgilendirme

Banka çalışanlarına yönelik olarak, iş sağlığı ve güvenliği konularında yasal mevzuata uygun şekilde belirlenen yöntemler kullanılarak çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

3.4 Sağlık Gözetimi

Çalışanın işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetiminin yapılması ve iş kazası, meslek hastalığı süreçleri takip edilmektedir.

3.5 Risk Analizi ve Takibi 

Banka işyerlerinde belirlenen risk değerlendirme ekibince saha gözetimi ve risk değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Risk analizi ve saha gözlem çalışmaları mevzuatta belirtilen yasal süre ve şartlar doğrultusunda yenilenir. Belirlenen risklere dair önlemler planlanır ve takip edilir.

3.6 Acil Durum Planı 

Bankada meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacaklara dair bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı acil durum planları İş Sağlığı ve Güvenliği tarafından hazırlanarak, Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. 

4. Görev ve Sorumluluklar 

4.1 Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu; İş sağlığı ve Güvenliği Politikasının yayınlanması ve uygulanmasından sorumludur.

4.2 İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının organize edilip yürütülmesini sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği aşağıda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur:

 • Mevzuatı takip etmek ve yılda bir defa Politika dokümanını gözden geçirerek gerektiğinde güncellenmesini sağlamak,
 • Mevcut ve göreve yeni başlayan çalışanlara eğitimler verilmesini ve takibini sağlamak, 
 • Risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Acil durum planlarını oluşturmak,
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili talimatları ve prosedürleri oluşturmak,
 • Periyodik olarak saha gözetimlerini gerçekleştirmek,
 • Çalışanın yasal sağlık muayenelerini gerçekleştirmek,
 • Banka’nın diğer yönetimleri ve hizmet alınan firmayla/firmalarla gerekli koordinasyonu sağlamak.

5. Onay, Gözden Geçirme ve Denetim Hükümleri

5.1 Bu dokümanın güncellenmesi gelecek öneriler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, Üst Yönetimin onayı ile İş Sağlığı ve Güvenliği tarafından yılda en az bir kez gözden geçirilir. Değişiklik olması durumunda Yönetim Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girmektedir.