Kredi ve Karşı taraf Kredi Riski

KREDİ RİSKİ

Kredi risklerinin tutarlı bir biçimde değerlendirildiği ve izlendiği bir süreç olan kredi riski yönetimi, Yönetim Kurulu onaylı politikalar çerçevesinde yapılıyor, tüm kredi portföylerini kapsıyor. Kredi riskine ilişkin içsel parametreler kullanılarak hesaplanan içsel sermaye seviyeleri, tarihsel gelişimleri ile izleniyor ve rutin raporlamalar yapılıyor.

Yıllık olarak İSEDES ve stres testi kapsamında kredi riski içsel sermayesi ve kredi yoğunlaşma riski hesaplamaları ile stres testleri ve senaryo analizleri yapılarak sonuçları değerlendiriliyor. İlgili dönemde ön plana çıkan ya da çıkması beklenen risklere ilişkin yeni analizler yapılıyor. Stres testi analizleri üçer aylık dönemlerde yenileniyor ve sonuçları değerlendiriliyor. Kredi yönetimi çerçevesinde yayınlanan rehberlere uyum düzeyi tüm kredi birimleri koordine edilerek değerlendiriliyor ve gerekli komitelerin gündemine taşınarak karar ve aksiyonların alınması sağlanıyor.

Riske dayalı getiri dikkate alınarak yıllık bazda gerçekleştirilen varlık tahsisi çalışması kapsamında, kredi portföyleri için limitler belirleniyor, dönemin ihtiyaçlarına göre yeni limitler ekleniyor ya da içerikleri değiştiriliyor ve Yönetim Kurulu onayı alınıyor. Olağanüstü durumlarda limitler daha sık periyotlarda gözden geçiriliyor. Varlık tahsis limitleri çerçevesinde kredi portföylerine ilişkin içsel sermaye limitleri belirlenip izleniyor. Güncellenen veya yenilenen risk parametrelerine göre içsel sermaye etki analizleri yapılıyor. Risk bazlı ölçümlerin fiyatlama, portföy yönetimi gibi alanlarda kullanılmasına yönelik sistemler geliştiriliyor.

Garanti BBVA’da kredi portföyleri kapsamındaki müşterileri objektif kriterler kullanarak derecelendirmek amacıyla, geçmiş veriler üzerinden istatistiksel yöntemler kullanılarak geliştirilen içsel risk derecelendirme ve skor kart modelleri çıktıları, ilgili kredilendirme politika ve prosedürlerine dahil ediliyor. Kredi portföyleri için modeller üzerinden üretilen temerrüt olasılığı, temerrüt halinde kayıp, dönüştürme oranı parametreleri türüne göre kredi tahsis, yetkilendirme, içsel sermaye, risk iştahı göstergesi, varlık tahsisi limitleri, riske dayalı kârlılık hesaplamaları, bütçelendirme, yoğunlaşma riski hesaplamaları ve stres testi çalışmalarında etkin olarak kullanılıyor. Ayrıca TFRS9 kapsamında da diğer açıklayıcı değişkenlerle birlikte yukarıda belirtilen modellerin çıktıları kullanılarak hesaplanan karşılıklar izleniyor. Tüm model ve metodolojiler niteliksel ve niceliksel validasyona tabi tutuluyor. Ayrıca periyodik model izleme çalışmaları yapılarak, gerekli durumlarda aksiyon alınması sağlanıyor.

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİ

Karşı taraf kredi riskine ilişkin strateji, politika ve uygulama usulleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politika dokümanında tanımlanıyor. Banka, söz konusu politika doğrultusunda, bu riske ilişkin ölçüm, izleme ve limit tesis faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Banka, türev işlemler, repo işlemleri, menkul kıymet ve emtia ödünç işlemleri için yasal olarak gerçeğe uygun değerine göre değerleme yöntemiyle ölçtüğü karşı taraf kredi riskini, ayrıca içsel model yöntemi (IMM) ile ölçüp raporluyor. Bu kapsamda, çerçeve anlaşmalar (ISDA, CSA, GMRA, vb.), teminat alma ve marj tamamlama gibi uygulamalar vasıtasıyla risk azaltım teknikleri ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olduğu ölçüde kullanılıyor. Model her yıl validasyona tabi tutuluyor.

Banka ayrıca içsel modele dayalı parametrelerin (Rating, PD, LGD) kullanıldığı bir modelle karşı taraf kredi riski için içsel sermaye hesaplıyor. Yıllık olarak İSEDES ve stres testi kapsamında içsel karşı taraf kredi riski içsel sermayesi hesaplamaları ile stres testleri ve senaryo analizleri gerçekleştiriliyor.