Çevresel ve Sosyal Kredi Standardı

1. Giriş

Garanti BBVA, potansiyel çevresel ve sosyal etkiye sahip sektörlerde yer alan bazı müşterilerinin bulunduğunu göz önüne alarak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (bundan sonra “SKA” olarak anılacaktır) ve insan haklarını destekleme taahhüdünün bir parçası olarak spesifik bir Çevresel ve Sosyal Kredi Standardı (bundan sonra “Standart” olarak anılacaktır) geliştirmiştir. Garanti BBVA, faaliyetlerini “sorumlu” bir şekilde yürüten müşterilerinin uzun vadede daha başarılı olacağına inanmaktadır. Bu nedenle konu Standart ile çevresel ve sosyal hususları karar alma sürecine dahil etmiş bulunmaktadır. Bu Standart’ın uygulanması, müşterilerimizin faaliyetlerini daha iyi anlamamızı, paydaşlarımızın beklentilerini yönetmemizi ve çevresel/sosyal riskleri azaltmamızı sağlar. İş bu Standart, Garanti BBVA Sürdürülebilirlik Politikası ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası dikkate alınarak hazırlanmış olup SKA’lara ulaşılmasına yardımcı olmayı, iklim değişikliği ile mücadeleyi teşvik etmeyi ve insan haklarına olan bağlılığımızı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

2. Uygulama Amacı ve Kapsamı

2.1 Amaç ve Kapsam

Bu Standart, madencilik, tarım, enerji, altyapı ve savunma sanayi sektörlerine ilişkin genel finanse edilmeyen faaliyetleri ve müşterileri, referans alınan uluslararası standartları ile birlikte ortaya koymaktadır. İlgili sektörlere ait en iyi uygulamaları kapsamakta olup her bir sektör özelinde müşteri ve proje bazında finanse edilmeyen faaliyetleri ve müşterileri içermektedir.

Standart kapsamına giren sektörler, çevre ve toplum üzerindeki potansiyel etkileri nedeniyle seçilmiştir. Konu Standart, potansiyel çevresel ve sosyal tartışmalara maruz kalan müşterileri ve projeleri belirlemek ve geçiş süreçlerini desteklemek için kullanılacak ana araçlardan biridir.

2.2 Kapsam

Bu Standart1, yayımlama tarihinden itibaren yeni müşteriler ve yeni projeler (veya mevcut projelerin kapasite artışı/genişlemesi)2 için geçerlidir. Gerektiğinde, önceden var olan bir müşterinin veya önceden var olan bir projenin yaşayabilirliğinden ya da müşterinin borcunu geri ödeme kabiliyetinden ödün vermemek amacıyla yeniden yapılandırılmalarına ve/veya yeniden finansmanlarına izin verilecektir.

Madencilik, tarım, enerji, altyapı sektörlerine yönelik normlar, Garanti BBVA’da finansman ürünleri3 ile aktif olarak yönetilen Kurumsal ve Ticari segmentte yer alan tüm tüzel müşteriler için geçerlidir. Genel Finanse Edilmeyen Faaliyetler ve Müşteriler, Karbonsuzlaşma Hedefleri-Kömürden Çıkış ve Savunma Sanayi sektörüne yönelik normlar ise, Garanti BBVA’nın KOBİ dahil olmak üzere tüm segmentlerdeki tüzel müşteri için geçerlidir.

Bu Standart’ın amaçları doğrultusunda, genel finanse edilmeyen faaliyetler ve müşteriler ile madencilik, tarım, enerji, altyapı ve savunma sanayi sektörleri için finanse edilmeyen faaliyetler belirlenmiş olup müşteriler ve projeler olmak üzere iki ayrı alt başlıkta değerlendirilmiştir. Bu kapsamda;

Müşteriler: Savunma sanayi sektöründeki yasaklı müşterilere finansman sağlanmayacaktır. Madencilik, tarım, enerji ve altyapı sektörlerinde ise müşteri ile ilişkinin başlatılmaması gereken noktaları veya müşterinin mevcut durumunu anlamaya ve iyileştirmeye yönelik önlemlerin olduğu taahhüt/izleme planını içeren bir durum değerlendirme süreci uygulanacaktır.

Madencilik ve enerji sektörleri kapsamındaki kömür faaliyetleriyle ilgili olarak bu Standart’ın 4.8 bölümündeki normlar dikkate alınacaktır.

Projeler4: Garanti BBVA, sektör normlarında veya genel finanse edilmeyen faaliyetler ve müşterilerde belirtilen durumlardan herhangi birinin bir proje için geçerli olduğu sonucuna varırsa o projede yer almayacaktır.

1 Kapsamı burada tanımlanan "Karbonsuzlaştırma hedefleri: Kömürden Çıkış" hariç.
2 Bu Standart, yayım tarihinden itibaren yeni müşteriler ve yeni projeler için geçerli olmasına ve önceden yapılmış sözleşme ilişkileri nedeniyle mevcut olanlarda uygulanmamasına rağmen, mevcut müşteri stokunun gözden geçirilmesi sürecinin (bu dokümanda belirtilen kapsama uygun olarak) en iyi çaba esasına göre yürütülmesi amaçlanmıştır.
3 Bu Standart şu ürün ve hizmetleri kapsar: kurumsal ve ticari krediler, proje finansmanı dahil refinansman, satın alım finansmanı, köprü kredi ve tahvil yüklenimi.
4 Bu Standart’ın amaçları doğrultusunda projeler, etkilenen sektörlerden herhangi birinde proje finansmanı işlemleri veya belirli bir amaca yönelik diğer finansman işlemleri olarak anlaşılacaktır. 

3. Standart İlkeleri

3.1 Bu Standardın temel aldığı Politika aşağıdaki prensipleri göz önünde bulundurur: 

  • Bütünlük
  • Risk yönetiminde ihtiyatlılık
  • Açıklık
  • Karlı ve sürdürülebilir uzun vadeli bir iş elde etmek
  • Tüm paydaşlar için uzun vadeli değer yaratmak
  • Herhangi bir zamanda geçerli yasalara uygunluk

Garanti BBVA'nın Çevresel ve Sosyal Kredi Standardı'na buradan ulaşabilirsiniz.