Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

“T. Garanti Bankası A.Ş. (“Banka”) olarak müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve diğer ilgili herkesin özel hayatının gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz.

Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki Bankamızın tabi olduğu başta Bankacılık Kanunu olmak üzere, yürürlükteki ilgili tüm mevzuata uyarak yürütülen her türlü faaliyet esnasında edinilen kişisel verilerin işlenmesi, kullanımı ve korunmasına dair uyulan kurallar ve benimsenen ilke ve prensipleri belirten bu politika belgesi (“Politika”) hazırlanmış olup, Politika ile Bankamızın kişisel verilere ilişkin olarak uymakla yükümlü olduğu kurallar düzenlenmektedir. Bu Politika başta Bankamızın faaliyet gösterdiği ülkemizde ve ayrıca, Bankamızın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde, o ülke mevzuatının izin verdiği sınırlar çerçevesinde uygulanır. Ayrıca bu belgedeki genel prensipler bağlı ortaklıklarımız açısından da geçerli kabul edilmelidir. Bağlı ortaklıklarımız kendilerine ait politikalarını, bu Politika’ya paralel olarak oluştururlar.

Bu Politika belgesinde düzenlenmeyip Banka sırrı niteliği taşıyan ve kamuya açıklanmayan, özellikle kişisel verilerin güvenliğine yönelik tedbirler ve yine bu Politika’nın uygulanmasını teminen daha detay düzenlemeler, alt prosedür, süreçlerde ve Banka içi bildiri, duyuru, düzenlenmektedir

T. Garanti Bankası A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının tüm çalışanları yürüttükleri faaliyetleri esnasında kişisel veri işledikleri takdirde genel hukuk kaidelerine, Kanun’a ve işbu Politika belgesinde yer alan yazılı kurallara riayet etmektedirler.;

Banka’mızın Kanun’un 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğüne dair bilgilendirmeye burayı tıklayarak erişebilirsiniz.

Banka nezdinde ayrıca veri güvenliği ve paylaşımına ilişkin politika ve prosedürler mevcuttur.

Politika belgesinde düzenlenen ve benimsenen tüm ilke ve uygulamalar yukarıda belirtilen diğer dokumanlar ile desteklenir. Belgenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.