Bağış ve Yardım Politikası

T. Garanti Bankası A.Ş Bağış ve Yardım Politikası

Türkiye Garanti Bankası A.Ş, sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, kamu kurum ve kuruluşlarına 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59 uncu maddesi gereğince, Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşları tarafından bir mali yılda yapılabilecek bağış miktarı banka öz kaynaklarının binde dördünü aşamaz. Buna uygun olarak yapılan bağış ve yardımların en az yarısının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek ödemelerden oluşması zorunludur.

Banka, tüm bağış ve yardımlarını, bireyin ve toplumun vizyonunu geliştiren alanlarda misyon ve politikalarına uygun şekilde ve etik ilkelerini gözeterek gerçekleştirmektedir. Bankanın kurumsal kimliğinin tanıtımı veya bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gibi amaçlarla da müşterileri de dahil olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere ayni ya da nakdi olarak bağış yapılabilir.

Banka, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar.