Yolsuzlukla Mücadele Politikası Beyanı

1. Giriş

Garanti BBVA ve İştirakleri (bundan böyle Garanti BBVA olarak anılacaktır) özellikle yolsuzlukla mücadele konusunda yasalara ve etik ilkelere sıkı sıkıya bağlıdır. Garanti BBVA her türlü yolsuzluk faaliyetini kati suretle reddeder ve bunu gerek çalışanlarından gerekse üçüncü taraflardan da bekler ayrıca, gerek kamu, gerekse özel sektörde yolsuzluğun önlenmesi ve ortadan kaldırılmasında aktif rol oynamayı taahhüt eder. Bu amaçla Garanti BBVA’da, “Yolsuzlukla Mücadele Politikası” başlığı altında Kurumsal ve Etik İlkelerin 4.3. bölümünde yer alan ilke ve yönergeleri tamamlayan, geliştiren ve detaylandıran kurum içi politikalar, prosedürler ve kontroller bulunmaktadır.


Garanti BBVA'nın Yolsuzlukla Mücadele Politikası, gerek yolsuzluğun önlenmesine yönelik faaliyet gösteren uluslararası örgütlerin, gerekse Uluslararası Standartlar Teşkilatının (ISO) yönetmelikleri göz önünde bulundurularak, ABD Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA) ve Birleşik Krallık Rüşvet Yasası (UKBA) da dahil olmak üzere, bu alanda uygulanan ulusal ve uluslararası katı standartlara göre hazırlanmıştır.

2. Uygulama Kapsamı

Bu ilkeler ve davranış kalıpları, Garanti BBVA bünyesinde yer alan tüm kuruluşlar için geçerli olup, bu kurallara uyulması, yaptıkları her işte BBVA adına hareket eden tüm kademelerdeki çalışanlar için zorunludur. Bunun yanı sıra, uygulamanın kapsamı, yürüttükleri faaliyetlerin Garanti BBVA için risk teşkil edebileceği veya yükümlülük yaratabileceği ve Garanti BBVA’nın itibarına ve ismine doğrudan ya da dolaylı olarak etki edebileceği durumlarda, Garanti BBVA ile ticari veya profesyonel ilişkisi bulunan üçüncü taraf şahıs ya da şirketlere yönelik genişletilebilir.

3. Garanti BBVA’da Yolsuzluğun Önlenmesine Yönelik Temel Hususlar

Garanti BBVA, Banka ya da tüm kademelerdeki çalışanlar için yasadışı, usulsüz ya da haksız fayda sağlama amaçlı her türlü yolsuzluk faaliyeti ve/veya davranışını reddeder, önler ve cezalandırır.

Bu çerçevede, aşağıda verilen genel pnsiplere uyulmalıdır:

(a) Garanti BBVA lehine ya da Garanti BBVA üzerinden;

(i) Usulsüz şekilde her türlü iş, sözleşme, çıkar ya da haksız fayda elde etme ya da sürdürme veya;

(ii) Bu amaçla karar verme yetkisi bulunan makamları etkileme maksadıyla

doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel fayda ya da hediye vermek, buna dair taahhütte bulunmak veya teklif etmek yasaktır.

(b) Garanti BBVA’nın olağan faaliyetlerinden kaynaklanan komisyon ve ücretler dışında üçüncü taraflardan haksız ödeme talep veya kabul etmeye izin verilmez.

(c) Garanti BBVA’nın iş ilişkisi yürüttüğü ya da yürütebileceği şahıs ya da kurumlara uygunsuz şekilde ayrıcalık tanımak yasaktır.

(d) Garanti BBVA bünyesindeki kişilerin, bir kamu kurumunu, bir kamu çalışanını veya bir şahsı Garanti BBVA’nın yararına usulsüz davranışlarda bulunması için etkilemek amacıyla Garanti BBVA içindeki pozisyonunu veya kişisel ilişkisini kullanmasına izin verilmez.

(e) Kamu çalışanları veya yetkilileriyle yapılan herhangi bir işte, özellikle bu çalışanlar veya makamlar Garanti BBVA’yı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen kararlar alıyorsa veya bu tip kararları alma yetkisine sahipse bilhassa özen gösterilmeli, sağduyulu ve ihtiyatlı davranılmalıdır.

(f) Çıkar çatışmalarından kaçınılmalıdır; ve bu şekilde algılanabilecek gerçek ve olası durumlar bağlı bulunulan yöneticiye bildirilmelidir.

Benzer şekilde, örneğin kişisel fayda ya da hediye verme ya da alma, tanıtım etkinlikleri düzenleme ve bu tür etkinliklere katılma, mesleki ya da seyahate ilişkin masraflar, bağışlar sponsorluklar, üçüncü taraflarla ilişkiler (örn: tedarikçiler, ajanslar, aracılar ve iş ortakları), işe alım prosedürleri veya kolaylaştırıcı ödemeleri gibi büyük ölçüde yolsuzluk riski taşıyan faaliyetler ve süreçlerdeki uygulamalarda belirli ilkelere uyulması şarttır.

Sürekli izleme ve denetimin yanı sıra, uygulamalara yönelik genel ve özel ilkelere uyumu teşvik amacıyla Garanti BBVA:

  • Muhasebe ve operasyonel kayıtların gerçeği yansıtabilmesi ve gerek kurum içi gerekse kurum dışı denetim makamlarınca doğrulanabilmesi için tüm işlemleri, gelir ve giderleri hiçbir veriyi atlamadan, çıkarmadan, gizlemeden ya da değiştirmeden hesaplar, kaydeder ve belgeler.
  • Yolsuzluk faaliyetlerine ilişkin her türlü şüphenin ya da bilginin iyi niyetle ve herhangi bir korku duymaksızın ihbar hattına bildirilmesini teşvik eder.
  • Gerektiğinde yürürlükteki yasalara uygun şekilde iş akdinin feshine ya da ticari ilişkinin sonlandırılmasına imkan tanıyan bir disiplin tedbirleri sistemine sahiptir.
  • Yolsuzluğun önlenmesi alanında Garanti BBVA’nın doğruluk ve dürüstlükle faaliyet göstermesini teşvik etme ve bu yönde gözetim sağlama bakımından Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen Uyum Müdürlüğü’nün otoritesini ve bağımsızlığını garanti eder.


Tüm Garanti BBVA çalışanları bu alanda, kendi mesleki faaliyetlerine uyarlanmış belirli eğitimler alır.