Çift Yönlü Önceliklendirme Analizi

Öncelikli konularımızın belirlenmesinde Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu’nun (EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group) yeni Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) ile Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe giren yeni Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative Standards – GRI) Standartları temel alınmıştır. BBVA Grubu olarak şirket ile sürdürülebilir kalkınmanın üç temel dayanağı arasındaki bağlar, şirketin faaliyetlerinin çevre ve insanlar üzerindeki etkileri - etki açısından öncelik - ile çevresel ve sosyal meselelerin şirket faaliyeti üzerindeki etkisi - finansal açıdan öncelik - açılarından belirlenmiş ve değerlendirilmiştir.

Konuların, Garanti BBVA'nın mali durumu, paydaşları ve daha geniş çevre üzerinde önemli bir etki oluşturma olasılığı yüksekse öncelikli olarak kabul edilmiştir.

Potansiyel olarak öncelikli konuların, etki seviyesi (Y ekseni) ve finansal etki seviyesi (X ekseni) analizi ile ilişkilendirilmesi, bu konuların hem Banka finansalları üzerindeki etkisinin hem de bu konularda Garanti BBVA'nın aldığı aksiyonların çevresel ve sosyal konular üzerindeki etkisini iki eksende sıralanmasını sağlıyor. Bu, Bankanın muhtemel etkileri veya fırsatları ele almak için Bankanın odaklanma ve eylemlerini önceliklendirmesi için en ilgili öncelikli konuları belirlemesine olanak tanıyor.

BBVA Grubu tarafından yürütülen değerlendirme, Garanti BBVA'nın Yatırımcı İlişkileri, Sürdürülebilirlik, Stratejik Planlama, Uyum, Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama ve Müşteri Deneyimi departmanlarından gelen çalışanların da değerlendirilmesini sunuluyor. Sonuçlar, görüş ve onay için bankanın Sürdürülebilirlik Komitesi'ne sunuluyor.

2023 yılında, 2022 analizinde yayımlanan 13 konuya kıyasla 9 öncelikli konu belirledik.

  • "Dijital Dönüşüm ve Güçlendirme" ile "Finansal Sağlık ve Danışmanlık" tek bir konu olarak birleştirilerek " Müşteriler: Hizmet Kanallarına Erişilebilirlik ve Finansal Sağlık" olarak adlandırıldı.
  • Ayrıca, " İş Etiği, Kültür ve Tüketicinin Korunması" ve " Kurumsal Yönetişim ve Tüm Risklerin Etkin Yönetimi" konusunun bir kısmı tek bir konu olarak " Dürüst & Etik Davranış" olarak yeniden adlandırıldı ve birleştirildi. "Kurumsal yönetişim ve tüm risklerin uygun yönetimi" ayrı bir öncelikli konu olarak gösterilmemekle birlikte her bir konunu başlığında gözetilmesi gereken bir gereklilik haline gelmiştir.
  • " Çeşitlilik ve İş-Yaşam Dengesi" ile " Çalışanların Gözetilmesi" tek bir konu olarak "Çalışanlar" olarak yeniden adlandırıldı ve birleştirildi.
  • " Sermaye Yeterliliği ve Finansal Performans" materyal bir konu olarak sınıflandırılmamasına karar verildi, çünkü bu birden çok konunun sonucu olan ve birden çok konuyla kesişen bir finansal konudur.

Çift yönlü önceliklendirme analizi sonucunda ortaya çıkan birincil konular aşağıdaki gibidir:

1. İklim Değişikliği: İklim değişikliğinin sonuçlarına uyum sağlamayı amaçlayan önlemler, politikaların oluşturulması, iklim risklerinin ve fırsatlarının belirlenmesi ve yönetilmesi, ve Paris Anlaşması'na uyumlu olarak portföy için karbon azaltma hedeflerinin belirlenmesi.

2. Kapsayıcı Büyüme: Düşük gelirli ve az kaynağa sahip olan bireyler veya küçük işletmeler/profesyoneller için finansmana erişimi teşvik etme, finansal ve dijital eğitim faaliyetleriyle birlikte. risk faktörlerinden dolayı önceden erişilemeyen yeni pazarlara erişim sağlamak için yeni teknolojilerin yardımıyla yeni ürünler geliştirme. İstihdamı ve yerel kalkınmayı teşvik etmek için kamu kurumları ve şirketleri destekleme. Şirket tarafından gerçekleştirilen toplumsal yatırımlarla toplumun gelişimini teşvik etme.

3. Müşteriler: Hizmet Kanallarına Erişilebilirlik ve Finansal Sağlık: Tüm müşteriler için iyi bir deneyim sunma, hizmet kanalların kullanıcı dostu ve hızlı olmasıyla birlikte müşterilerin işlemlerini bu kanallardan kendilerinin yapabilmesini sağlama, inovasyonu ve hizmetlerin dijitalleşmesini teşvik etme. Ayrıca, müşterilerin finansal sağlığını teşvik eden çözümler sunma, finansal durumlarını gözetme ve daha fazla uzmanlık gerektiren karmaşık konulara yönelik öneriler veya çözümler sunma.

4. Dürüst ve Etik Davranış: Düzenlemelere uygun olarak iş ahlakına sahip ve etik çalışma ortamını sağlama, rekabet karşıtı faaliyetler, tekelci uygulamalar, piyasa kötüye kullanımı, yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama gibi riskleri önlemek ve yönetmek için politikalar, standartlar, iç prosedürler ve diğer kontrol önlemlerinin oluşturulması. Çıkar çatışmalarını tanımlamak, önlemek ve yönetmek için önlemlerin alınması, ayrıca müşteri çıkarlarını ele alma, müşteri bilgilerinde şeffaflık ve etik olmayan satış uygulamalarının önlenmesi ve tespiti.

5. Siber Güvenlik: Yazılım ve bilgi güvenliği alanlarında şirketin güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler, şirketin itibarını ve iyi uygulamalarını tehlikeye atabilecek her türlü hırsızlık, saldırı veya değişiklikleri önleme.

Öncelikli konuların tamamı Banka’nın 6 stratejik önceliği ile de kapsanıyor. Bunlara ek olarak insanları ve çevreyi etkileyen konular arasında Garanti BBVA için birincil öncelikli konular olarak belirlenen iklim değişikliği ve kapsayıcı büyüme için de hedefler belirleniyor ve bunlar kamuya açıklanıyor. Bunun için  UNEP FI Sorumlu Bankacılık Etki raporuna bakınız.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

GARANTİ BBVA ÇİFT YÖNLÜ ÖNCELİKLENDİRME ANALİZİ - 2023