Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Ilkelerine Uyum

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (“Garanti Bankası” veya “Garanti” veya “Banka” veya “Garanti BBVA”), Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine bağlıdır ve bu ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. Garanti BBVA, faaliyet raporu ve web sitesini bu uyum çerçevesinde güncelleyip tüm paydaşlarının hizmetine sunmaktadır. Pay sahipleri sürekli güncel tutulan Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden kapsamlı bilgiye ulaşabilmekte, en son gelişmeler ve faaliyetler hakkında bilgi edinebilmekte, sorularını Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’ne ve Hissedarlar Servisi’ne yönlendirebilmektedir.

Garanti BBVA’nın, kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önemin bir sonucu olarak, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, uyulması zorunlu olmadığı hükme bağlanan ilkelere uyum durumu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nda ilgili başlıklar altında açıklanmaktadır. Bununla birlikte 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında yer verilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamalar da ilgili başlıklarda açıklanmaktadır.

Banka’da kurumsal yönetim ilkelerine uyumun izlenmesi ve bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunulmasından sorumlu olan Kurumsal Yönetim Komitesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve o dönem yürürlükte bulunan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde Şubat 2013 tarihinde kurulmuştur. Komite 2023 yılında tüm üyelerin katılımıyla 2 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 2023 yılında yürüttüğü çalışmaları etkin, yerinde, yeterli ve mevzuata uygun görmüştür.

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin faaliyetlerine ilişkin bilgiye Yatırımcı İlişkileri web sitesinde detaylı şekilde yer verilmiştir. Öte yandan Garanti BBVA, II-17.1 sayılı Tebliğde uyulması zorunlu kılınan tüm ilkelere 2023 yılı içinde uyum sağlamıştır. Zorunlu olmayan ilkeler ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum durumu ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum durumu aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.

 

Kurumsal Yönetim Ilkeleri Tam Uyum Kısmi Uyum İlgisiz Muaf Uyum Yok
Pay Sahipleri 15 0 1 0 1
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 5 0 0 0 0
Menfaat Sahipleri 22 0 0 0 1
Yönetim Kurulu 18 1 1 0 1
Toplam 62 1 2 0 3

 

Sürdürülebilirlik Ilkelerine Uyum Tam Uyum Kısmi Uyum Ilgisiz 
Uyum Yok
Genel 12 0 0 0
Çevresel İlkeler 24 1 0 0
Sosyal İlkeler 18 0 0 0
Kurumsal Yönetim İlkeleri 2 0 0 0
Toplam 56 0 0 0