İNSAN KAYNAĞINA YATIRIM

Çalışan merkezlilik Garanti BBVA İnsan Kaynakları stratejisinin temelini oluşturuyor. Çalışanlarına nitelikli eğitim alabilecekleri gelişim imkanları sunan, eşitlik ilkesini her türlü uygulamada odağına alan, insanın sosyal bir varlık olduğu gerçeğini yaşatacak verimli bir çalışma ortamı geliştiren ve adalet duygusunu kuvvetlendiren kurumların geleceğin kurumları olacağına inanıyor.

Garanti BBVA, bu doğrultuda en büyük gücünün çalışanlar olduğunu ve stratejisinin temel yapı taşlarından biri olduklarını bilerek çalışmalarını hayata geçiriyor. Bu yapıda, birinci sınıf bir iş gücünü bünyesine kazandırmak, eğitmek ve geliştirmek için gereken sistemleri kuruyor ve çalışanlarını tüm becerilerini kullanmaya yönelten, geniş çaplı fırsatlar sunan, başarılarının fark edilmesini ve ödüllendirilmesini sağlayan bir çalışma ortamı sağlıyor. Aynı zamanda İş-özel yaşam dengesinin kurulması için çalışanların refah düzeylerini artırmaya yönelik ve mutluluklarına odaklanan uygulamalar geliştiriyor. Garanti BBVA’nın insan kaynakları politikası çalışanlarına öncelik vererek, onlara sürekli yatırım yaparak gelişiyor. Çalışan beklentilerini eşitlikçi ortamlarda toplayıp analiz ederek, teknolojik ilerlemeler paralelinde sürekli geliştiriyor. Her alanda katılımcılığı en üst seviyeye çıkararak uluslararası standartlarda bir ortam yarattığına inanıyor. Çalışanların karar mekanizmalarında aktif olmalarını sağlamak ve yenilikçi fikirlerden beslenmek üzere çift yönlü diyalog kanallarına büyük önem veriyor. Çalışan görüşlerini, intranet, çeşitli anketler ve platformlardan sistematik olarak alarak çalışan memnuniyetini ve çalışan bağlılığını artırmayı hedefliyor. Garanti BBVA, çalışanların ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillenen süreçlerde, daha aktif rol almalarını destekleyecek çalışmalar düzenleyerek, kariyer yönetiminden performans değerlendirmesi, eğitim planlamalarına kadar pek çok noktada çalışanların kontrol ve takibini artırmaya devam edecek.

Genel Müdür’ün başkan, Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim mensuplarının da üye olarak yer aldığı Çalışan Komitesi, Garanti BBVA’nın İnsan Kaynakları politikalarının geliştirilmesinden, çalışan bağlılığını ve memnuniyetini daha üst düzeye taşıyacak çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonundan, sonuçların izlenmesinden ve gerektiğinde eylem planlarının hazırlanmasından sorumlu. Komite ayrıca yönetimin desteğiyle Banka’nın gelişimini pekiştirmek üzere öğrenmenin özendirilmesini amaçlıyor ve eğitimlerin, işe yansımalarını takip ediyor.

Garanti BBVA’nın, bankacılık ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Banka çalışanlarına yönelik hazırlanmış ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir Ücretlendirme Politikası bulunuyor. Politika, göreve göre ücretlendirme temeline dayanıyor ve çalışanlar arasında adil, şeffaf, ölçülebilir ve sürdürülebilir başarıyı özendiriyor ve Banka’nın risk prensipleriyle uyumlu.

Garanti BBVA’nın performans değerlendirme sisteminde, çalışanların performansı hedeflere ve bunların gerçekleştirilmesine bağlı olarak ölçülüyor. Sistematik prim ve performans modelleri, değerlendirme esnasında somut, ölçülebilir kriterlerle destekleniyor ve çalışanlar arasında adaleti sağlarken, aynı zamanda gider yönetimi ve verimlilikte de önemli ve etkin yönetim araçları olarak işlev görüyor.

Garanti BBVA, çalışanların gelişimine, memnuniyetine ve mutluluklarına odaklandığı pek çok yenilikçi projeye imza atıyor. Türkiye genelinde 81 ile yaygın Garanti BBVA çalışanlarının eşit şartlarda gelişim imkanlarından yararlanabilmesi için dijital eğitimlerin mevcut eğitim içindeki payını artıran uygulamalar geliştiriyor, kişi başına düşen eğitim sayısını her yıl daha da artırmayı amaçlıyor. Çalışan memnuniyetini artırmak ve daha zengin bir çalışma deneyimi sunmak amacıyla kurulan İYİ (İş Yaşam İlişkisi) platformu ile, iş ve özel yaşamı dengeleyen ve çalışan motivasyonunu geliştiren program sayısını artırmak ve Türkiye geneline yaymayı destekliyor. 2017 yılında çalışanların görüşleriyle belirlenen Garanti BBVA değerlerinden biri olan “tek bir ekip olmanın”, çalışan memnuniyetine önemli etkileri olduğunu düşünüyor. Takım ruhunu artıracak ortak akıl uygulamalarının hem ortak çalışmaya ve gelişime hem de eşitlik ilkesine bire bir katkısı olduğu görüşünü savunuyor. Bu kapsamda, çalışanların farklılıklara saygı duymasını teşvik eden projeler geliştiriyor.

Garanti BBVA’nın en önemli amaçlarından biri de fırsat eşitliği ve çeşitliliğin hakim olduğu, adil ve şeffaf bir çalışma ortamı yaratmak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların güçlenmesini, yaşayan uygulamalarla desteklemek adına çalışanların kadın-erkek eşitliği hakkında önyargılarını ölçümleyen çalışmalarıyla katkı sağlıyor. Garanti BBVA, çalışanların farklı kademelerdeki oranlarında, kadın-erkek çalışan oranında, İnsan Kaynakları tarafından sunulan tüm yan haklarda ve uygulamalarda eşitlik ilkesini yaşatan çalışmaların öncüsü olmaya ve daha da yaygınlaştırmaya devam edecek. Çeşitlilik çalışmalarında yine eşitlik odağında ilerleyecek projeler, bilinçsiz önyargıyı azaltmak ve farkındalığı artırmak üzerine odaklanacak.

Garanti BBVA, Türkiye’de yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetmeliklerine uygun olarak, İnsan Kaynakları altındaki İSG ekibi ile tüm lokasyonlarında risk değerlendirmesi, iş sağlığı uygulamaları, eğitim programları, İSG Kurulları, ramak kala olaylar, iş kazaları ve düzeltici ve önleyici faaliyetler gibi tüm süreçlerinde gerekli koordinasyon ve takibi sağlıyor.

Çalışanların mesleki gelişimlerine odaklanarak ve tüm çalışanlarına fırsat eşitliği sunarak aşağıdaki Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne aktif katkıda bulunuyor: 4: Nitelikli Eğitim, 5: Cinsiyet Eşitliği, 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, 16: Barış ve Adalet.

 

*Kadın çalışan oranları aylık ortalamalar kullanılarak hesaplandı, detaylı bilgi için Raporda ekler bölümündeki Finansal Olmayan Veriler İçin Raporlama Kılavuzu bölümüne bakabilirsiniz.

 

İÇİNDEKİLER