2022 Yılı Faaliyetlerine İlişkin
Önemli Gelişmeler

2022 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER BANKA’NIN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

2022 yılı içinde, Banka kendi paylarını iktisap etmemiştir.

HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İlgili mevzuat çerçevesinde, BDDK, SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, TCMB gibi denetim otoritelerince rutin denetimler yapılmakta olup, söz konusu denetimler neticesinde denetim otoritelerince 2022 yılında Banka aleyhine uygulanan idari para cezaları ile ilgili detayları metnin devamında bulabilirsiniz.

BANKA ALEYHİNE AÇILAN VE BANKA’NIN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Rekabet Kurulu’nun 08.03.2013 tarih ve 13-13/198-100 sayılı kararı: Rekabet Kurulu, T. Garanti Bankası A.Ş. ve iştirakleri olan Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ve Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık A.Ş.'nin (Garanti Ekonomik Bütünlüğü) de aralarında bulunduğu 12 finans kuruluşunun mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerine ilişkin faiz oranı, ücret, komisyonların birlikte belirlenmesi konusunda anlaşma ve/veya uyumlu eylem içerisinde bulunma suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun 4.ncü maddesine aykırı davranıp davranmadıkları konusunda yapılan soruşturma sonucunda, Garanti Ekonomik Bütünlüğünün Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun 4.ncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 08.03.2013 tarih ve 13-13/198-100 sayılı kararı ile 213.384.545,76 TL idari para cezası uygulanmasına karar 2021 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler Garanti BBVA 2021 Entegre Faaliyet Raporu vermiştir. Bankamız verilen bu kararın hukuka aykırı ve eksik incelemeye dayalı verilen bir karar olduğunu düşündüğünden kararın iptali amacıyla dava açmıştır. Dava açmadan önce ¼ oranında erken ödenme indiriminden yararlanmak suretiyle idari para cezası ödenmiştir. Ankara 2 İdare Mahkemesi tüm savunmalarımızı göz ardı ederek davanın reddine karar vermiştir.

Haksız ve hukuka aykırı olan bu karar hakkında bu kere de temyiz kanun yoluna başvurulmuştur. Danıştay 13. Dairesi temyiz itirazımızın reddi ile ilk derece mahkeme kararının onanmasına karar vermiştir. Bankamız, haksız ve hukuka aykırı bu karar hakkında karar düzeltme kanun yoluna başvurmuştur. Bu başvurumuz üzerine Danıştay 13. Dairesi, bu kez savunmalarımız gibi Rekabet Kurulu tarafından haklarında soruşturma yapılan bankaların tamamının mevduat, kredi, kredi kartı ve kamu mevduatı hizmetlerine ilişkin olarak tek bir çerçeve anlaşma veya ortak teşebbüslerin söz konusu çerçeve anlaşma veya ortak plandan haberdar olduğunun yeterli seviyede (makul şüphenin ötesinde) bir ispat standardı ile ortaya konulamadığı, bu hususlara ilişkin olarak kararda yer alan tespitlerin gerekli deliller ile desteklenmediği dolayısıyla eksik incelemeye dayalı olarak verilen karar tesis edildiği gerekçesiyle ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar vermiştir. Bozma sonrası ilk derece mahkemesi direnme kararı vermiştir. Haksız ve hukuka aykırı direnme kararı hakkında temyiz kanun yoluna başvurulmuş İdari Dava Daireleri Kurulu temyiz talebimizin kabulü ile direnme kararının bozulmasına karar vermiştir. Davalı idare tarafından karar düzeltme kanun yoluna başvurulmuş ise de İdari Dava Daireleri Kurulu karar düzeltme talebinin reddine karar vermiştir. Bu karar sonrasında İlk derece mahkemesi tarafından idari para cezasının iptaline karar verilmiştir. Karar sonrasında idari para cezası tutarı iade alınmıştır. Ayrıca idare tarafından temyiz kanun yoluna başvurulmuştur. Temyiz sonrasında İdari Dava Daireleri Kurulu kararı beklenmektedir.

MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE BANKA VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2022 yılı içinde düzenleyici ve denetleyici otoriteler tarafından Bankamıza toplam 14.585.831,50 TL İdari Para Cezası tebliğ edilmiştir. Bu tutar, peşin ödeme indiriminden yararlanılarak 10.970.551,75 TL olarak 2022 yılında gider yazılarak ödenmiştir.

2021 YILINDA BANKA FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYEBİLECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

TCMB Faiz Oranı

Para Politikası Kurulu, 24 Eylül 2021’den itibaren politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında indirimlere başladı. 2022 boyunca kademeli olarak devam eden faiz indirimleriyle politika faizi 25 Kasım’da %9’a geriledi. Para Politikası Kurulu son duyurusunda mevcut politika faizinin yeterli olduğunu ve faiz indirimi döngüsüne ara vermeye karar verdiklerini açıkladı

Politika Faizi

2022 yılında Para Politikası Kurulu tarafından makro ihtiyati tedbirler uygulanarak para politikasının etkinliğini sağlamaya yönelik ek adımlar atıldı. Liralaşma odaklı yaklaşımların ve seçici kredi büyümesinin performansını değerlendirmek amacıyla bu önlemler yıl içinde izlenerek değişiklikler yapıldı. Bu bağlamda bankalar, bu stratejilerin başarısını garanti eden birincil kanal oldu.

KUR KORUMALI MEVDUAT UYGULAMASI

Eylül 2022’ye dek liralaşma stratejisi, temel olarak yapıları yandaki tabloda gösterilen Kur Korumalı Mevduat kullanımıyla uygulandı. Yıl boyunca düzenleme organı tarafından bankaların tutturması gereken belirli dönüşüm oranı eşikleri belirlenerek bunlarda bazı ayarlamalara gidildi. Bunlara göre azami eşik kriterlerini karşılayamayan bankaların komisyon ödemeleri, karşılık oranlarını artırmaları ve sabit getirili, uzun vadeli TL cinsinden menkul kıymet tahsis etmeleri gerekli kılındı.

 

Kolay Erişim