AÇLIĞA SON: Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  2.3. 2030’a kadar tarımsal verimliliğin ve özellikle kadınlar, yerli halklar, çiftçilikle uğraşan aileler, göçebe çobanlar ve balıkçılar olmak üzere küçük çaplı gıda üreticilerinin toprağa, diğer verimli kaynaklara ve girdilere, bilgiye, finansal hizmetlere, piyasalara ve değer temini ve tarım dışı istihdam olanaklarına güvenli ve eşit erişiminin sağlanması aracılığıyla gelirlerinin iki katına çıkarılması

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Garanti BBVA Tarıma Destek Paketi

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler
  • Kapsayıcı Büyüme (topluma katkı, girişimcilik, finansal kapsayıcılık, finansal eğitim)

  İlgili
  Sermayelerr

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İLGİLİ Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  2.4 2030’a kadar sürdürülebilir gıda üretimi sistemlerinin güvence altına alınması ve üretimi ve üretkenliği artıran, ekosistemlerin sürdürülmesine yardımcı olan, iklim değişikliğine, aşırı hava koşullarına, kuraklığa, sellere ve diğer felaketlere uyum sağlama kapasitesini güçlendiren ve toprak kalitesini devamlı olarak artıran dayanıklı tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Garanti BBVA Tarıma Destek Paketi

  İLGİLİ ÖNCELİKLİ
  KONULAR

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler
  • Kapsayıcı Büyüme (topluma katkı, girişimcilik, finansal kapsayıcılık, finansal eğitim)

  İLGİLİ
  SERMAYELER

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İLGİLİ Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  SAĞLIK VE KALİTELİ YAŞAM: Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  3.9. 2030’a kadar zararlı kimyasallardan ve hava, su ve toprak kirliliğinden kaynaklanan hastalıkların ve ölümlerin sayısının büyük ölçüde azaltılması

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Sürdürülebilir Finans İşlemleri

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler
  • Kapsayıcı Büyüme (topluma katkı, girişimcilik, finansal kapsayıcılık, finansal eğitim)

  İlgili
  Sermayelerr

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İLGİLİ Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  3.c.Özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmeti finansmanının ve sağlık işgücü istihdamının, geliştirilmesinin, eğitilmesinin ve devamlılığının önemli ölçüde artırılması

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Sağlık Sektörü
  • Altyapı Yatırımları

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Kapsayıcı Büyüme (topluma katkı, girişimcilik, finansal kapsayıcılık, finansal eğitim)
  • COVID-19

  İlgili
  Sermayelerr

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İLGİLİ Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
  COVID-19

  NİTELİKLİ EĞİTİM: Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  4.a. Çocuklara, engellilere, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı eğitim olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesi ve herkes için güvenli, şiddete dayalı olmayan, kapsayıcı ve etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Yetenek Gelişimi Uygulamalarımız

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Çalışan Bağlılığı ve Yetenek Yönetimi

  İlgili
  Sermayelerr

  İnsan Sermayesi

  İLGİLİ Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  EN İYİ VE EN BAĞLI TAKIM

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  4.c.  2030’a kadar özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki öğretmen eğitimi için uluslararası işbirliğinin sağlanması aracılığıyla nitelikli öğretmen tedarikinin önemli ölçüde artırılması

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliği ile hayata geçirilen 5 Taş - Sosyal ve Finansal Liderlik Programı ve Mesafe Tanımayan Öğretmenler

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Kapsayıcı Büyüme (topluma katkı, girişimcilik, finansal kapsayıcılık, finansal eğitim)

  İlgili
  Sermayelerr

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İLGİLİ Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK VE TÜM KADINLAR İLE KIZ ÇOCUKLARINI GÜÇLENDİRMEK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  5.1. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Garanti BBVA Kadın Girişimci Programı
  • Bloomberg Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi
  • Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası
  • %40 üst ve orta seviye yönetici kadın çalışan oranıyla ve kadınların kariyerlerinde ilerlemesini teşvik eden çeşitli girişimler • Cinsiyet Eşitliği Kredis

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İş Etiği, Kültür ve Tüketicinin Korunması
  • Finansal Sağlık ve Danışmanlık • Kurumsal Yönetişim ve Tüm Risklerin Etkin Yönetimi
  • Kapsayıcı Büyüme (topluma katkı, girişimcilik, finansal kapsayıcılık, finansal eğitim)
  • Çeşitlilik ve İş-Yaşam Dengesi İnsan Hakları

  İlgili
  Sermayelerr

  İnsan Sermayesi

  İlişki Sermayesi

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İLGİLİ Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  FİNANSAL SAĞLIK

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  EN İYİ VE EN BAĞLI TAKIM

  KURUMSAL YÖNETİŞİM

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  5.5. Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Bloomberg Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi,
  • Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası
  • %40 üst ve orta seviye yönetici kadın çalışan oranıyla ve kadınların kariyerlerinde ilerlemesini teşvik eden çeşitli girişimler • Cinsiyet Eşitliği Kredisi

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İş Etiği, Kültür ve Tüketicinin Korunması
  • Finansal Sağlık ve Danışmanlık
  • Kurumsal Yönetişim ve Tüm Risklerin Etkin Yönetimi
  • Kapsayıcı Büyüme (topluma katkı, girişimcilik, finansal kapsayıcılık, finansal eğitim)
  • Çeşitlilik ve İş-Yaşam Dengesi
  • Çalışan Bağlılığı ve Yetenek Yönetimi

  İlgili
  Sermayelerr

  İnsan Sermayes

  İlişki Sermayesi

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İLGİLİ Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  FİNANSAL SAĞLIK FİNANSAL SAĞLIK

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  EN İYİ VE EN BAĞLI TAKIM EN İYİ VE EN BAĞLI TAKIM

  KURUMSAL YÖNETİŞİM

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  5.b. Kadınların güçlenmelerinin ilerletilmesi için özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere etkinleştirme teknolojisinin kullanımının geliştirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Garanti BBVA Kadın Girişimci Programı

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Finansal Sağlık ve Danışmanlık
  • Kapsayıcı Büyüme (topluma katkı, girişimcilik, finansal kapsayıcılık, finansal eğitim)

  İlgili
  Sermayelerr

  İlişki Sermayesi

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İLGİLİ Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  FİNANSAL SAĞLIK

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  5.c. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi ve kadınların ve kız çocuklarının her düzeyde güçlenmeleri için sağlam politikaların ve yasal olarak uygulanabilir mevzuatların kabul edilmesi ve güçlendirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Bloomberg Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi,
  • Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası
  • %40 üst ve orta seviye yönetici kadın çalışan oranıyla ve kadınların kariyerlerinde ilerlemesini teşvik eden çeşitli girişimler • Cinsiyet Eşitliği Kredisi

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İş Etiği, Kültür ve Tüketicinin Korunması • Finansal Sağlık ve Danışmanlık
  • Kurumsal Yönetişim ve Tüm Risklerin Etkin Yönetimi
  • Kapsayıcı Büyüme (topluma katkı, girişimcilik, finansal kapsayıcılık, finansal eğitim)
  • Çeşitlilik ve İş-Yaşam Dengesi

  İlgili
  Sermayelerr

  İnsan Sermayes

  İlişki Sermayesi

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İLGİLİ Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  FİNANSAL SAĞLIK

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  EN İYİ VE EN BAĞLI TAKIM

  KURUMSAL YÖNETİŞİM

  TEMİZ SU VE SANİTASYON: HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR SU VE ATIK SU HİZMETLERİNİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİNİ GÜVENCE ALTINA ALMAK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  6.1. 2030’a kadar herkesin güvenilir ve erişilebilir içme suyuna evrensel ve eşit biçimde erişiminin güvence altına alınması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Arıtma Tesisi Altyapı Finansmanları ve Sürdürülebilir Finans İşlemleri

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  6.3. 2030’a kadar kirliliği azaltarak, çöp boşaltmayı ortadan kaldırarak, zararlı kimyasalların ve maddelerin salınımını en aza indirgeyerek, arıtılmamış atık su oranını yarıya indirerek ve geri dönüşümü ve güvenli tekrar kullanımı küresel olarak ciddi ölçüde artırarak su kalitesinin yükseltilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Arıtma Tesisi Altyapı Finansmanları ve Sürdürülebilir Finans İşlemleri

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  6.6. 2020’ye kadar dağları, ormanları, sulak alanları, nehirleri, akiferleri ve gölleri kapsayan su ekosistemlerinin korunması ve eski haline getirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • TURMEPA Mavi Nefes Projesi

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  ERİŞİLEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ: HERKES İÇİN KARŞILANABİLİR, GÜVENİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE MODERN ENERJİYE ERİŞİMİ SAĞLAMAK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  7.1. 2030’a kadar uygun fiyatlı, güvenilir ve modern enerji hizmetlerine evrensel erişimin sağlanması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Yenilenebilir Enerji Yatırımları
  • Sürdürülebilir Finans İşlemleri

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  7.2. 2030’a kadar yenilenebilir enerjinin küresel enerji kaynakları içindeki payının önemli ölçüde artırılması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Yenilenebilir Enerji Yatırımları
  • Sürdürülebilir Finans İşlemleri

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  7.3. 2030’a kadar küresel enerji verimliliği ilerleme oranının iki katına çıkarılması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Sürdürülebilir Finans İşlemleri

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  7.a. 2030’a kadar yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliğini ve gelişmiş ve daha temiz fosil yakıt teknolojisini kapsayan temiz enerji araştırmaları ve teknolojilerine erişimi kolaylaştırmak için uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve enerji altyapısı ve temiz enerji teknolojisi alanlarına yatırımın teşvik edilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Yenilenebilir Enerji Yatırımları
  • Sürdürülebilir Finans İşlemleri

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  7.b. 2030’a kadar özellikle en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve karayla çevrili gelişmekte olan ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde, bu ülkelerin destek programları çerçevesinde herkese modern ve sürdürülebilir enerji hizmetleri sunabilmek için altyapının genişletilmesi ve teknolojinin geliştirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Yenilenebilir Enerji Yatırımları
  • Sürdürülebilir Finans İşlemleri

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME: İSTİKRARLI, KAPSAYICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK BÜYÜMEYİ, TAM VE ÜRETKEN İSTİHDAMI VE HERKES İÇİN İNSANA YAKIŞIR İŞLERİ DESTEKLEMEK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  8.3. Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı politikaların desteklenmesi ve finansal hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı
  • Finansal Sağlık & Erişim Uygulamalarımız

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Finansal Sağlık ve Danışmanlık
  • Kapsayıcı Büyüme (topluma katkı, girişimcilik, finansal kapsayıcılık, finansal eğitim)
  • Çalışan Bağlılığı ve Yetenek Yönetimi

  İlgili
  Sermayeler

  Finansal Sermaye
  İnsan Sermayesi
  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  FİNANSAL SAĞLIK

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  EN İYİ VE EN BAĞLI TAKIM

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  8.4. 2030’a kadar tüketim ve üretimdeki küresel kaynak verimliliğinin devamlı bir biçimde artırılması ve gelişmiş ülkeler başı çekmek üzere, Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim İçin 10 Yıllık Çerçeve Programı’na uygun olarak ekonomik büyümenin çevrenin bozulmasından ayrıştırılması için çaba gösterilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Sürdürülebilir Finans İşlemleri
  • Doğrudan Çevresel Etkilerimizin Yönetimi

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  8.5. 2030’a kadar gençler ve engelliler de dâhil bütün kadın ve erkeklerin tam ve üretken istihdama ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak benimsenmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Fırsat Eşitliği Modeli uygulaması
  • Kadının Güçlenmesi İlkeleri

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Çeşitlilik ve İş-Yaşam Dengesi
  • İnsan Hakları

  İlgili
  Sermayeler

  İnsan Sermayesi
  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  EN İYİ VE EN BAĞLI TAKIM

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  8.7. Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan ticaretini sona erdirmek ve çocukların askere alınmaları ve asker olarak kullanılmaları da dâhil çocuk işçiliğinin en kötü türlerinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını güvence altına almak için acil ve etkili önlemler alınması ve 2025’e kadar çocuk işçiliğinin her türünün sona erdirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Garanti BBVA’nın Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları
  • Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri
  • Etik Bildirim Hattı
  • İK İç Kontrol Mekanizması
  • Etik ve Doğruluk Komitesi
  • Denetim Komitesi

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Kurumsal Yönetişim ve Tüm Risklerin Etkin Yönetimi
  • Kapsayıcı Büyüme (topluma katkı, girişimcilik, finansal kapsayıcılık, finansal eğitim)
  • İnsan Hakları

  İlgili
  Sermayeler

  İnsan Sermayesi
  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  EN İYİ VE EN BAĞLI TAKIM

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  8.8. Çalışanların haklarının korunması ve özellikle kadın göçmenler olmak üzere göçmen işçiler ve güvencesiz işlerde çalışan insanlar dâhil bütün çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının geliştirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Fırsat Eşitliği Modeli uygulaması
  • Kadının Güçlenmesi İlkeleri

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İş Etiği, Kültür ve Tüketicinin Korunması
  • Çeşitlilik ve İş-Yaşam Dengesi
  • İnsan Hakları

  İlgili
  Sermayeler

  İnsan Sermayesi
  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  EN İYİ VE EN BAĞLI TAKIM

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  8.10. Herkesin bankacılık, sigorta ve finansal hizmetlere erişiminin teşvik edilmesi ve artırılması için yurt içi finansal kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Artan dijital kanal fonksiyonları
  • Engelli erişimli ATMler

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Kapsayıcı Büyüme (topluma katkı, girişimcilik, finansal kapsayıcılık, finansal eğitim)
  • İş etiği, kültür ve tüketicinin korunması
  • Finansal Sağlık ve Danışmanlık

  İlgili
  Sermayeler

  İnsan Sermayesi
  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  FİNANSAL SAĞLIK
  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI: DAYANIKLI ALTYAPILAR TESİS ETMEK, KAPSAYICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAYİLEŞMEYİ DESTEKLEMEK VE YENİLİKÇİLİĞİ GÜÇLENDİRMEK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  9.1. Herkes için uygun fiyatlı ve eşitliğe dayalı bir erişime vurguda bulunarak ekonomik kalkınmayı ve insanların esenliğini desteklemek için bölgesel ve sınırlararası altyapıyı kapsayan kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve dayanıklı altyapıların oluşturulması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Altyapı Yatırımları
  • Dijital ödeme sistemleri

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Kolay, Hızlı Çözümler ve Kendin Yap Seçenekleri
  • Finansal Sağlık ve Danışmanlık
  • Kapsayıcı Büyüme (Topluma Katkı, Girişimcilik, Finansal Kapsayıcılık, Finansal Eğitim

  İlgili
  Sermayeler

  Dijital & Entelektüel Sermaye
  İlişki Sermayesi

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  DATA VE TEKNOLOJİ
  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
  DAHA FAZLA MÜŞTERİYE ULAŞMA

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  9.2. Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve 2030’a kadar sanayinin istihdam ve gayri safi yurt içi hasıla payının ulusal koşullarla uyumlu olarak önemli ölçüde artırılması ve en az gelişmiş ülkelerde bu payın iki katına çıkarılması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Altyapı Yatırımları
  • Sürdürülebilir Finans İşlemler

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Kolay, Hızlı Çözümler ve Kendin Yap Seçenekleri
  • Finansal Sağlık ve Danışmanlık

  İlgili
  Sermayeler

  Dijital & Entelektüel Sermaye
  İlişki Sermayesi

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  DATA VE TEKNOLOJİ

  DAHA FAZLA MÜŞTERİYE ULAŞMA

  FİNANSAL SAĞLIK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  9.3. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde küçük ölçekli sanayi işletmelerinin ve diğer işletmelerin uygun koşullu krediyi de kapsayan finansal hizmetlere erişimlerinin ve değer zincirlerine ve piyasalara entegrasyonlarının artırılması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • KOBİ Bankacılığı ve Mikrofinans Uygulamaları
  • Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Kolay, Hızlı Çözümler ve Kendin Yap Seçenekleri
  • Finansal Sağlık ve Danışmanlık
  • Kapsayıcı Büyüme (topluma katkı, girişimcilik, finansal kapsayıcılık, finansal eğitim)

  İlgili
  Sermayeler

  Dijital & Entelektüel Sermaye
  İlişki Sermayesi
  Finansal Sermaye
  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  DATA VE TEKNOLOJİ

  FİNANSAL SAĞLIK

  DAHA FAZLA MÜŞTERİYE ULAŞMA

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  9.4. 2030’a kadar her ülkenin kendi kapasitesine uygun olarak harekete geçmesiyle, kaynakların daha verimli kullanımının artırılması ve temiz ve çevresel açıdan daha sağlam teknolojiler ve sanayi süreçlerinin daha çok benimsenmesi yoluyla altyapının ve güçlendirme sanayilerinin sürdürülebilir hale gelecek biçimde geliştirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Yenilenebilir Enerji Yayırımları
  • Sürdürülebilir Finans İşlemleri

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  9.b. Sanayi çeşitliliği ve sanayi ürünlerinde değer artırımı için uygun bir politika ortamının yaratılması aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerde yurt içi teknoloji gelişiminin, araştırma ve yenilikçiliğin desteklenmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Kolay, Hızlı Çözümler ve Kendin Yap Seçenekleri
  • Finansal Sağlık ve Danışmanlık

  İlgili
  Sermayeler

  Dijital & Entelektüel Sermaye
  İlişki Sermayesi

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  DATA VE TEKNOLOJİ
  FİNANSAL SAĞLIK
  DAHA FAZLA MÜŞTERİYE ULAŞMA

  EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI: ÜLKELER İÇİNDE VE ARASINDA EŞİTSİZLİKLERİ AZALTMAK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  10.1. 2030’a kadar nüfusun tabandaki yüzde 40 içinde bulunan kesiminin gelirinin ulusal ortalamadan daha yüksek bir oranda, devamlı olarak artmasının ve sürdürülmesinin sağlanması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • 18.486'yı aşkın kişiye istihdam sağlama
  • Ekonomiye ve topluma finansal ürün ve hizmetlerimiz, hissedarlarımıza piyasa değeri ve temettü, çalışanlarımıza ücretler, tedarikçilerimize ödemeler ve hükümetlere vergi ödemeleri

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Çalışan Bağlılığı ve Yetenek Yönetimi
  • Sermaye yeterliliği ve finansal performans

  İlgili
  Sermayeler

  İnsan Sermayesi
  Finansal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  EN İYİ VE EN BAĞLI

  TAKIM OPERASYONEL ÜSTÜNLÜK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  10.2. 2030’a kadar yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi ve sosyal, ekonomik ve siyasi olarak

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • İstihdam Uygulamaları

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Çalışan Bağlılığı ve Yetenek Yönetimi
  • Çeşitlilik ve İş-Yaşam Dengesi

  İlgili
  Sermayeler

  İnsan Sermayesi

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  EN İYİ VE EN BAĞLI TAKIM

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  10.3. Ayrımcılığa dayalı yasaların, politikaların ve uygulamaların ortadan kaldırılması ve bu bağlamda uygun mevzuatın, politikaların ve eylemlerin desteklenmesi yoluyla eşit fırsatlar sunulması ve eşitsizliklerin azaltılması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • İstihdam Uygulamaları

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Çalışan Bağlılığı ve Yetenek Yönetimi
  • Çeşitlilik ve İş-Yaşam Dengesi

  İlgili
  Sermayeler

  İnsan Sermayesi

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  EN İYİ VE EN BAĞLI TAKIM

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  10.4. Özellikle mali, ücret ve sosyal koruma politikaları olmak üzere politikaların benimsenmesi ve eşitliğin giderek daha çok sağlanması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Garanti BBVA’nın Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları
  • Cinsiyet Eşitliği Kredisi
  • Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri
  • Etik Bildirim Hattı
  • İK İç Kontrol Mekanizması
  • Etik ve Doğruluk Komitesi
  • Denetim Komitesi

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Çalışan Bağlılığı ve Yetenek Yönetimi
  • Çeşitlilik ve İş-Yaşam Dengesi

  İlgili
  Sermayeler

  İnsan Sermayesi

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  EN İYİ VE EN BAĞLI TAKIM

  KURUMSAL YÖNETİŞİM

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  10.6. Daha etkili, güvenilir, hesap verebilir ve meşru kurumların var olması için küresel uluslararası ekonomi ve finans kurumlarındaki karar verme süreçlerinde gelişmekte olan ülkelerin daha iyi temsilinin sağlanması ve seslerinin duyurulması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi
  • TBB Aracılığıyla Katkıda Bulunduğumuz Sürdürülebilir Finansa Ilişkin Politikalar ve Görüş Bildirileri
  • Yer Aldığımız Sürdürülebilirlik Temalı Sektörel Çalışma Grupları

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Kapsayıcı Büyüme (topluma katkı, girişimcilik, finansal kapsayıcılık, finansal eğitim)

  İlgili
  Sermayeler

  İlişki Sermayesi

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR: ŞEHİRLERİ VE İNSAN YERLEŞİMLERİNİ KAPSAYICI, GÜVENLİ, DAYANIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  11.3. 2030’a kadar bütün ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmenin geliştirilmesi ve katılımcı, entegre ve sürdürülebilir insan yerleşimlerinin planlanması ve yönetilmesi için kapasitenin güçlendirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Altyapı Yatırımları

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  11.4. Dünyanın kültürel ve doğal mirasının korunması ve gözetilmesi çabalarının artırılması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Kapsayıcı Büyüme (topluma katkı, girişimcilik, finansal kapsayıcılık, finansal eğitim)

  İlgili
  Sermayeler

  İlişki Sermayesi

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  OPERASYONEL ÜSTÜNLÜK

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  11.c. En az gelişmiş ülkelerin finansal ve teknik yardım aracılığıyla yerel malzemeler kullanarak sürdürülebilir ve dayanıklı binalar inşa etmelerinin desteklenmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Altyapı Yatırımları

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Kapsayıcı Büyüme (topluma katkı, girişimcilik, finansal kapsayıcılık, finansal eğitim)

  İlgili
  Sermayeler

  İlişki Sermayesi

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  OPERASYONEL ÜSTÜNLÜK

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TÜKETİM KALIPLARINI SAĞLAMAK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  12.2. 2030’a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Sürdürülebilir Finans İşlemleri
  • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikası

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  12.4. 2020’ye kadar üzerinde anlaşmaya varılan uluslararası çerçevelere uygun olarak kimyasalların ve tüm atıkların yaşam döngüleri boyunca çevresel olarak sağlam biçimde yönetimlerinin sağlanması ve bu kimyasalların ve atıkların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek için havaya, suya ve toprağa karışmalarının önemli ölçüde azaltılması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Sürdürülebilir Finans İşlemleri
  • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikası

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  12.5. 2030’a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla katı atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Doğrudan Çevresel Etkilerimizi Azaltma Çalışmalarımız
  • Global EcoEfficiency Plan
  • Sürdürülebilir Finans İşlemleri
  • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikası

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  12.6. Özellikle büyük ve uluslarötesi şirketler başta olmak üzere şirketlerin sürdürülebilir uygulamaları kabul etmelerinin ve sürdürülebilirlik bilgilerini raporlama döngülerine entegre etmelerinin teşvik edilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Entegre Faaliyet Raporu • Garanti BBVA İklim Endeksi
  • Sürdürülebilir Finans İşlemleri
  • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikası

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  12.8. 2030’a kadar her yerde herkesin sürdürülebilir kalkınmayla ilgili bilgi ve farkındalık edinmesinin ve doğayla uyum içinde bir yaşam sürmesinin güvence altına alınması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Sürdürülebilirlik odağındaki tüm iletişim çalışmalarımız

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  12.c. Piyasa aksaklıklarının ortadan kaldırılmasıyla ulusal koşullara uygun bir biçimde, gelişmekte olan ülkelerin özel ihtiyaç ve durumlarını göz önünde bulundurarak ve etkilenmiş toplulukları koruyacak biçimde kalkınmaları üzerindeki olası olumsuz etkileri en aza indirgeyerek çevresel etkilere sahip zararlı teşviklerin aşamalı olarak ortadan kaldırılması ve vergilendirmenin yeniden yapılandırılması da dâhil olmak üzere savurgan tüketime özendiren verimsiz fosil yakıtlara yönelik teşviklerin verimli hale getirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Kömürden Çıkış Politikası

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  İKLİM EYLEMİ: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ İLE MÜCADELE İÇİN ACİLEN EYLEME GEÇMEK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  13.1. İklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve uyum kapasitesinin bütün ülkelerde güçlendirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Sürdürülebilir Finans İşlemleri
  • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikası

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  13.2. İklim değişikliğiyle ilgili önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve planlara entegre edilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  13.3. İklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Sürdürülebilirlik odağındaki tüm iletişim çalışmalarımız

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler
  • Çalışan Bağlılığı ve Yetenek Yönetimi

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  EN İYI VE EN BAĞLI TAKIM

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  13.a. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olan gelişmiş ülkeler tarafından üstlenilen, anlamlı azaltım eylemleri ve uygulamada şeffaflık bağlamında, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını ele almak için 2020’ye kadar yıllık 100 milyar doların ortaklaşa seferber edilmesi taahhüdünün uygulanması ve Yeşil İklim Fonu’nun sermayelendirme yoluyla olabildiğince kısa sürede tam olarak faaliyete geçirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • BBVA 2025 Pledge

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  SUDAKİ YAŞAM: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN OKYANUSLARI, DENİZLERİ VE DENİZ KAYNAKLARINI KORUMAK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANMAK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  14.1. . 2025’e kadar özellikle karasal kökenli faaliyetlerden kaynaklanan, deniz çöpü ve gıda atıklarının dökülmesinden kaynaklanan su kirliliği de dâhil deniz kirliliğinin tüm biçimlerinin önlenmesi ve önemli ölçüde azaltılması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • TURMEPA Mavi Nefes Projesi

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  14.2. 2020’ye kadar önemli olumsuz etkilerden kaçınmak için dayanıklılığın güçlendirilmesi de dâhil olmak üzere deniz ve kıyı ekosistemlerinin sürdürülebilir biçimde yönetilmesi ve korunması ve sağlıklı ve üretken okyanuslara sahip olmak adına okyanusların eski haline döndürülmesi için harekete geçilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • TURMEPA Mavi Nefes Projesi

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  KARASAL YAŞAM: KARASAL EKOSİSTEMLERİ KORUMAK, İYİLEŞTİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMINI DESTEKLEMEK; SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMINİ SAĞLAMAK; ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ETMEK; ARAZİ BOZUNUMUNU DURDURMAK VE TERSİNE ÇEVİRMEK; BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KAYBINI ENGELLEMEK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  15.1. 2020’ye kadar özellikle ormanlarda, sulak alanlarda, dağlarda ve kurak alanlardaki karasal ve iç tatlısu ekosistemlerinin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler doğrultusunda korunmasının, eski haline getirilmesinin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  •Çevresel ve Sosyal Kredi Politikalarımız
  •Carbon Offsetting İşlemleri

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  15.2. . 2020’ye kadar her tür ormanın sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasının desteklenmesi, ormansızlaşmanın sona erdirilmesi, tahrip edilmiş ormanların eski haline döndürülmesi ve ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırmanın küresel olarak önemli ölçüde artırılması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikalarımız
  • Carbon Offsetting İşlemleri

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  BARIŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN BARIŞÇIL VE KAPSAYICI TOPLUMLAR TESİS ETMEK, HERKES İÇİN ADALETE ERİŞİMİ SAĞLAMAK VE HER DÜZEYDE ETKİLİ, HESAP VEREBİLİR VE KAPSAYİCİ KURUMLAR OLUŞTURMAK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  16.4. 2030’a kadar yasa dışı para ve silah akışının büyük ölçüde azaltılması, çalınan varlıkların geri alınmasının güvence altına alınması ve organize suçun her türüyle mücadele edilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Garanti BBVA’nın Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları
  • Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri
  • Etik Bildirim Hattı
  • İK İç Kontrol Mekanizması
  • Etik ve Doğruluk Komitesi
  • Denetim Komitesi

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Kurumsal Yönetişim ve Tüm Risklerin Etkin Yönetimi • İş Etiği, Kültür ve Tüketicinin Korunması

  İlgili
  Sermayeler

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  OPERASYONEL ÜSTÜNLÜK KURUMSAL

  YÖNETİŞİM

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  16.5. Yolsuzluk ve rüşvetin tüm biçimlerinin önemli ölçüde azaltılması

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Garanti BBVA’nın Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları
  • Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri
  • Etik Bildirim Hattı
  • İK İç Kontrol Mekanizması
  • Etik ve Doğruluk Komitesi
  • Denetim Komitesi

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Kurumsal Yönetişim ve Tüm Risklerin Etkin Yönetimi
  • İş Etiği, Kültür ve Tüketicinin Korunması

  İlgili
  Sermayeler

  İlişki Sermayesi

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  OPERASYONEL ÜSTÜNLÜK KURUMSAL

  YÖNETİŞİM

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  16.6. Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar kurulması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Garanti BBVA’nın Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları
  • Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri
  • Etik Bildirim Hattı
  • İK İç Kontrol Mekanizması
  • Etik ve Doğruluk Komitesi
  • Denetim Komitesi

  İlgili
  Sermayeler

  İlişki Sermayesi

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  OPERASYONEL ÜSTÜNLÜK

  KURUMSAL YÖNETİŞİM

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  16.7. Her düzeyde duyarlı, kapsayıcı, katılımcı ve temsil edici karar verme mekanizmalarının oluşturulması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Garanti BBVA Yönetim Kurulu'nda Çeşitlilik Politikası

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • Kurumsal Yönetişim ve Tüm Risklerin Etkin Yönetimi
  • İş Etiği, Kültür ve Tüketicinin Korunması

  İlgili
  Sermayeler

  İlişki Sermayesi

  Doğal & Sosyal Sermaye

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  KURUMSAL YÖNETİŞİM

  AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR: UYGULAMA ARAÇLARINI GÜÇLENDİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN KÜRESEL ORTAKLIĞI CANLANDIRMAK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  17.7. Çevresel açıdan sağlam teknolojilerin gelişmekte olan ülkelerde üzerinde ortak olarak anlaşmaya varıldığı üzere ayrıcalıklı ve öncelikli koşullar da dâhil olmak üzere uygun koşullarda gelişiminin, transferinin ve yayılmasını desteklenmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Sürdürülebilir Finans İşlemleri

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  İlişki Sermayesi

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  17.14 Sürdürülebilir kalkınma için politika tutarlılığının geliştirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi • TBB aracılığıyla katkıda bulunduğumuz sürdürülebilir finansa ilişkin politikalar ve görüş bildirileri • Yer Aldığımız Sürdürülebilirlik temalı Sektörel Çalışma Grupları

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  İlişki Sermayesi

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  17.17 Ortaklıkların deneyim ve kaynak sağlama stratejileri paydasına dayanan kamu, kamuözel ve sivil toplum ortaklıklarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  İlişki Sermayesi

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  17.19 2030’a kadar gayri safi yurt içi hasılayı tamamlayan sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesine yönelik önlemlerin geliştirilmesi için mevcut girişimlerin üzerine eklemeler yapılması ve gelişmekte olan ülkelerde istatistiki kapasite geliştirme çabalarının desteklenmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi

  İlgili Öncelikli
  Konular

  • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler

  İlgili
  Sermayeler

  İlişki Sermayesi

  İlgili Strateji ve Performansın Anlatıldığı Bölümler

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 
 

İçindekiler