Dünya sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan çok ciddi bir dönüşüm içinde. Bildiğimiz ve alışkın olduğumuz pek çok uygulama, günümüz koşullarında geçerliliğini yitiriyor ve artık ihtiyaçlarımıza cevap veremiyor. Geçtiğimiz 10 yılda toplumların şirketlerden beklentilerinin oldukça değiştiğine tanık olduk. Önümüzdeki 10 yılda ise, bu değişen beklentiler ışığında gücünün daha fazla bilincinde olan, çok daha talepkar toplumlar göreceğiz. Bu gelişmeler ışığında Garanti BBVA, sorumlu ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını odağına alarak, paydaşlarının beklentilerini karşılamak için pek çok yenilikçi uygulama geliştiriyor.

2020 yılı, Wuhan’da ortaya çıkan COVID-19 virüsü sebebiyle, tüm dünya için alışkanlıkların yerini radikal değişimlere bıraktığı bir yıl oldu. Virüsün Türkiye’de ilk vakasının tespit edildiği Mart ayından 2020 yılının sonuna kadar Garanti BBVA, salgın döneminde de sürdürülebilir finans ve kalkınma alanındaki yenilikçi ürün, hizmet ve çalışmalarını hız kesmeden sürdürmeye devam etti. Bu hızın en büyük etmenlerinden birini, Banka’nın 25 yıldan uzun süredir geliştirmiş olduğu dijital yatırımlar sağlıyor. Pandeminin yayılmasıyla birlikte tüm dünyanın eve kapandığı bu dönemde, bankacılık sektörü dijital dönüşüm açısından daha önce hiç karşılaşmadığı bir hıza tanıklık etti.

Banka, stratejik hedeflerinden biri olan sürdürülebilirliğin desteklenmesi için finansal sermayesinin yanı sıra insan sermayesini ve entelektüel sermayesini seferber etmeye bu süreçte de devam etti. 2020’yi etkisi altına alan salgın sürecinin etkilerini de göz önünde bulundurarak, müşterilerinin ve diğer paydaşlarının içinde bulundukları koşulları anlamasını ve ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmesini sağlamaya gayret etti. Öncelikli konuların başında gelen 2030 Gündemi’nde; yeşil ve sürdürülebilir kredi/tahvillerin yeri oldukça büyük. 2020 sonu itibarıyla sürdürülebilir borçlanma piyasasının toplam hacmi 1,9 trilyon ABD Dolarını aştı.1 Sadece 2020 yılı ilk 6 ayda, pandemi dönemine rağmen sürdürülebilir tahvil ve kredilerin toplam hacmi 270 milyar ABD Dolarına ulaştı. Bu rakam yıl sonunda toplam 655 milyar ABD Doları'na ulaştı. Türkiye’de, yeşil kredi, cinsiyet eşitliği kredisi yapısı gibi yenilikçi finansal araçlar ve çözümler geliştiren Garanti BBVA, atmış olduğu adımlarla Türkiye’de sürdürülebilir tahvil ve kredi hacminin genişlemesine yardımcı olmaya devam ediyor.

Yeni fırsatları tespit etmek, ortaya çıkan en iyi uygulamaları ve ürün örneklerini belirlemek ve Türkiye’de sürdürülebilir finans ve kalkınma konusunda liderliğini sürdürmek için emsalleriyle ve iş dünyasıyla küresel seviyede iş birliği yapıyor.

Bu çerçevede Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’nin (UNEP FI) Sorumlu Bankacılık Prensipleri ile Global Compact Türkiye ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) gibi pek çok aracı platformu içeren toplam 27 inisiyatife aktif katılım sağlıyor, yönetim kurulunda yer alıyor veya başkanlık ediyor.

Garanti BBVA, oluşturulmasında aktif rol aldığı, 2020 sonunda dünya genelinde toplam 200 imzacıya ulaşan ve Türkiye’den 7 bankanın imzaladığı Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni, finansman sağladığı projelerde küresel rehber olarak kabul ediyor. Bu Prensipler’in ışığında, kredi portföyündeki ürünleri finansal parametrelerin yanında finansal olmayan ancak çevresel, sosyal ve yönetişim anlamında risk veya etki yaratan kriterlere göre değerlendiriyor. Prensipler’in rehberliğinde Banka içerisinde alınan kararları sabit tutmak yerine yeni hedefler koyarak her seferinde daha iyi performans göstermeyi hedefliyor.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisi gibi toplamda 10 sürdürülebilirlik endeksinde yer almaya devam eden Garanti BBVA, sektörde çevresel ve sosyal konularda önde gelen uygulamaları analiz ediyor ve sürekli gelişim için kendine yeni alanlar yaratıyor. 2020’de sayısı 11 ulaşan özel sektör ortak politikası ve beyanlarına içerik desteği vererek sürdürülebilir yol haritalarına ışık tutuyor.

Garanti BBVA, düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için sunulan finansal araçları çeşitlendiriyor ve uygun maliyetli fonlama için uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birlikleri yapıyor. Entelektüel sermayesinden faydalanarak, gelişmekte olan ülkeler içerisinden bir özel bankanın gerçekleştirdiği ilk sosyal bono ihracının yanı sıra dünya çapında öncü uygulamaları ve sürdürülebilir finans kriterlerini içeren yenilikçi finansman kaynaklarını ülkemize kazandırıyor.

2018’de sunmaya başladığı yeşil kredi ile şirketlerin vade boyunca sürdürülebilirlik performansının iyileştirilmesini teşvik ediyor. Şirketler, vade süresi boyunca çevresel, sosyal, kurumsal yönetim alanlarında belirlenen kriterler doğrultusunda performansını artırdığında, kredi faizi veya komisyon oranlarında avantaj elde edebiliyor. Garanti BBVA’nın benzer bir yapı ile, 2019’da sunmaya başladığı Cinsiyet Eşitliği Kredisi (Gender Loan) dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Cinsiyet Eşitliği Kredisi’yle Garanti BBVA, müşterilerin cinsiyet eşitliği kapsamında yaptığı iyileştirmeler için hem nakdi kredi faizinde hem de gayri nakdi kredi komisyonunda indirim uyguluyor.

2020, pandeminin yarattığı ekonomik ve sosyal krizin etkilerini hayatın her alanında gördüğümüz bir yıl oldu. Buna rağmen Garanti BBVA, müşterilerinin daha sürdürülebilir iş modelleri benimsemelerini teşvik etmek için cinsiyet eşitliği kredisi, sürdürülebilirlikle bağlantılı krediler sunmaya devam etti. Garanti BBVA yine 2020 yılında, kendi borçlanma süreçlerini de ÇSY kriterlerine endeksleyerek dünyanın ilk sürdürülebilirlikle bağlantılı sendikasyon kredisine imza attı.

İklim değişikliği 21. yüzyılda da en önemli küresel sorunlardan biri olma özelliğini korurken sorumlu finans yaklaşımı, KOBİ’lerin işlerini büyütmesini destekleyerek istihdamın artırılması gibi toplumsal konuların yanı sıra iklim değişikliğini de dikkate alarak şekillendiriliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi, yeni elektrik üretimi yatırımlarına verdiği proje finansmanı desteğini %100 oranında yenilenebilir enerjiye sağlayan ve bugüne kadar bu alana sağladığı toplam kredi tutarı 5,3 milyar ABD Doları'nın üzerine çıktı. Garanti BBVA, yeşil ve çevreye duyarlı enerjiye desteğini, 2020 yılı itibarıyla altyapısı müsait tüm şube ve binalarında %100 yenilenebilir enerjiden faydalanarak devam ettiriyor.

Garanti BBVA, toplumsal yatırım programları kapsamında yürüttüğü sistematik ve uzun soluklu çalışmalarını sorumlu bankacılık anlayışının temel bir bileşeni olarak kabul ediyor. Bu kapsamdaki stratejik önceliklerini ülkedeki ve dünyadaki toplumsal duyarlılıklar, BBVA Grup öncelikleri, paydaşların beklenti ve ihtiyaç alanları ile uyumlu şekilde belirliyor.

Bu çerçevede nitelikli eğitim, kültür-sanat, girişimcilik ve çevre gibi öncelikli konulara odaklanan stratejik toplumsal yatırım programları vasıtasıyla ortak değer yaratıyor.

Ekonominin sürdürülebilir kalkınmasında kilit rol oynayan KOBİ’lerin, kadın girişimcilerin, ve girişimcilerin, finansal ihtiyaçlarına çözümler üretmenin yanı sıra hem büyümelerini ve esnekliklerini desteklemek, hem de çevre, toplum ve etik alandaki performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmak Garanti BBVA’nın hedefleri arasında.

Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı ile Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin gelişmesine yardımcı oluyor, yatırım çekme ve büyüme potansiyeli olan erken aşama girişimlerin desteklenmesini ve hızlandırılmasını amaçlıyor.

Kadın girişimcilerin finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırıyor, onları Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması ile potansiyellerini gerçekleştirmeleri için teşvik ediyor ve sürdürülebilirliği sağlamak için Kadın Girişimci Yönetim Okulu gibi ücretsiz eğitim programları gerçekleştiriyor. Kadın Girişimci Buluşmaları ile kadın girişimcilerin ihtiyaç duydukları bilgi ve deneyim aktarımıyla yeni iş birlikleri kurmaları ve yeni pazarlara açılmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Garanti BBVA’nın kurucusu olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından gerçekleştirilen ve Garanti BBVA’nın desteklediği 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı’nın amacı öğretmenlerin sosyal ve finansal okuryazarlık konusunda bilgilerinin artırılması ve bu becerileri öğrencilere de kazandırmaları. Bunun yanı sıra ÖRAV, tüm dünyanın içinden geçtiği zorlu pandemi sürecinde de yenilikçi online çalışmalarla öğretmenlere katkı sunmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda Garanti BBVA desteği ile 2020 yılında hayata geçirdiği çalışması ise Mesafe Tanımayan Öğretmenler isimli web seminerleri serisi.

Garanti BBVA’nın Toplumsal Yatırım Programları kapsamında faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bir diğer alan ise kültür ve sanat… Garanti BBVA; kültürel hayata aktif katılım, bireysel ve kolektif kültürel özgürlüklerin geliştirilmesini insan gelişiminin ve dolayısıyla sürdürülebilir toplumsal kalkınmanın başlıca unsurları arasında değerlendirerek 2011 yılında SALT’ı kurdu. SALT; SALT Beyoğlu, SALT Galata binaları ve SALT Ankara ofisi aracılığıyla topluma ulaşmakta ve özgün ve sürekli gelişen bir kültürel kurum olarak Türkiye’nin kültürel mirasına dair hafızanın oluşturulması ve farkındalık yaratılması konusunda önemli bir rol oynuyor.

İçinde bulunduğu ülkenin gündeminde olan acil durumlarda sorumluluk alarak aksiyona geçmeyi de önceliklendiren Garanti BBVA, koronavirüs salgınıyla mücadelede 2020 boyunca büyük adımlar attı. Devlet üniversitesi hastanelerine teçhizat ve malzeme tedariki için bağışta bulunmasının ardından, T.C. Sağlık Bakanlığı’na teslim etmek üzere 500 adet solunum cihazının tedarikini sağladı. Son olarak, Hatay’daki orman yangınlarının ardından ağaçlandırma çalışmalarında kullanılması için 45 bin fidan bağışında bulundu.

 
 

İçindekiler