Search

Performans

Aşağıdaki bağlantıda öncelikli konularımız ile ilgili temel performans göstergelerimizi bulabilirsiniz

 Ve aşağıdaki başlıklar ve benzeri birçok konu hakkında daha fazla bilgi almak için

  • Sürdürülebilir Finans
  • Faaliyetlerimizin Çevresel Etkileri
  • Toplumsal Programlar
  • Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirlik Websitemizi ziyaret edebilirsiniz.

 

Müşteri Deneyimi

Garanti BBVA’nın müşteri deneyimindeki tutarlı performansı, stratejisini uygularken benimsediği dört temel yetkinliğe dayanıyor: Müşterisini Anlama Yeteneği, benimsediği Tasarım Felsefesi, kurumun her bireyi tarafından özümsenmiş Empati Kültürü ve kendisini sürekli kontrol etmesine imkan veren gelişmiş Ölçüm Sistemleri. Aşağıdaki tabloda temel performans göstergelerimizi bulabilirsiniz.

Müşteri deneyimi her zaman Garanti BBVA’nın stratejisinin temel taşlarından biri oldu. Garanti BBVA, en etkili deneyimi yaşatan şirketlerin bugün olduğu gibi yarın da faaliyet gösterdikleri sektörlerinin en başarılı şirketleri olacaklarına inanıyor. Müşteri deneyimi, teknolojinin yarattığı ivme ile baş döndürücü bir hızda değişen günümüz dünyasında, artık daha da büyük bir öneme sahip. Sektörler arasındaki sınırlar ortadan kalkarken, dijital iş modelleri, tüm ticari alanlarda yeni standartlar yaratıyor. Müşterileri mutlu eden çözümler, bir anda yeni norm haline gelebiliyor. Üstelik bu normlar sadece bir sektör için değil, tüm sektörler için geçerli oluyor. Tüm bu nedenlerle Garanti BBVA, müşteri deneyimini, rekabet gücünü artıran ve kendisini rakiplerinden ayrıştıran en önemli unsur olarak görüyor.

Garanti BBVA’nın müşteri deneyimine dair stratejisi; çağın en temel belirleyicileri olan teknolojiyi ve insani öğeleri bir araya getiren, uzun soluklu ve sağlam bir strateji. Bu stratejiyi hayata geçirerek müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı, finansal sağlıklarını gözetmeyi, doğru finansal kararlar vermelerini sağlamayı, işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmelerine destek ve aynı zamanda kendi finansal hizmetlerini herkese ulaştırabilmeyi amaçlıyor. Müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri, teknolojik ilerlemeler paralelinde sürekli olarak değişiyor ve yeniden şekilleniyor. Ancak ortak payda aynı kalıyor: İnsanlar, kendilerine zaman kazandıran, kısa ve sorunsuz yolculukları, yaşamlarını iyileştiren akıllı çözümleri ve eğlenceli buldukları kişisel dokunuşları deneyimlemek istiyorlar. Garanti BBVA’nın müşteri deneyimi yönetimi çalışmalarının tamamını şekillendiren de bu anlayış. Müşterilerin, Garanti BBVA ile çalışmayı tercih ettikleri için mutlu hissetmelerini arzu ediyor. İyi bir müşteri deneyimi yaratmak, Garanti BBVA üst yönetiminin de en stratejik önceliklerinden ve vazgeçilmez tutkularından biri. Bu amaçla kurulan ve Genel Müdür liderliğinde toplanan Müşteri Komitesi, müşteri deneyimiyle ilgili konuları masaya yatırıyor. Banka’nın müşteri deneyimi stratejileri de yine bu Komite tarafından belirleniyor. Komite aynı zamanda temas edilen tüm noktalardaki deneyimi iyileştirmeye ve performansı geliştirmeye yönelik olan sürekli çalışmaların gerçekleştirilmesinden de sorumlu.

Garanti BBVA, 2019 yılında mevcut müşteri deneyimi seviyesini anlamak ve müşteri iç görüsü üretebilmek amacıyla müşterilerinden düzenli olarak geri bildirim almaya devam etti. Bu geri bildirimlerden yola çıkarak ürün ve hizmetlerini tasarım felsefesi ışığında geliştirdiği 40 yeni proje üretti.

Müşterilerinin finansal sağlıklarını korumak, Garanti BBVA’nın önem verdiği, yeni fikirler, projeler ve girişimlerle sürekli geliştirmek üzere çalıştığı önemli bir konu. Garanti BBVA tüm kanallarıyla finansal hizmetlere erişimi sağlıyor, müşterilerin kendi finansal durumları hakkında bilgilenmelerini ve mali durumları üzerinde tam bir kontrole sahip olmalarını destekliyor. Birikim potansiyeli olan müşterilere birikimle ilgili, nakit akışını daha doğru yönetebilmek için kredi ürünlerine ihtiyaç duyan müşterileri de kredi ürünleriyle ilgili bilgilendirerek finansal sağlıklarını iyileştirmek için çözümler sunuyor.

Sorumlu bankacılık yaklaşımıyla Garanti BBVA, ürün ve hizmetlerin avantajlarını olduğu kadar olası risklerini de paylaşıyor. Bu kapsamda, tüm satış ve pazarlama faaliyetlerinde müşterileriyle şeffaf bir iletişim kuruyor ve ihtiyaç duydukları tüm bilgileri açık ve kolay anlaşılır bir biçimde aktarıyor. Uygulanabilir çözümler sunuyor ve güvene dayalı uzun soluklu ve sürdürülebilir ilişkiler kurmayı hedefliyor.

Ekonominin sürdürülebilir kalkınmasında kilit rol oynayan KOBİ’lerin, kadın girişimcilerin ve girişimcilerin, finansal ihtiyaçlarına çözümler üretmenin yanı sıra hem büyümelerini ve esnekliklerini desteklemek, hem de çevre, toplum ve etik alandaki performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmak Garanti BBVA’nın hedefleri arasında.

Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı ile Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin gelişmesine yardımcı oluyor, yatırım çekme ve büyüme potansiyeli olan erken aşama girişimlerin desteklenmesini ve hızlandırılmasını amaçlıyor.

Kadın girişimcilerin finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırıyor, onları Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması ile potansiyellerini gerçekleştirmeleri için teşvik ediyor ve sürdürülebilirliği sağlamak için Kadın Girişimci Yönetim Okulu gibi ücretsiz programları gerçekleştiriyor. Girişimci Kadın Buluşmaları ile kadın girişimcilerin ihtiyaç duydukları bilgi ve deneyim aktarımıyla yeni iş birlikleri kurmaları ve yeni pazarlara açılmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Müşterilerin işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmeleri için yenilikçi çözümler ve öneriler sunmak Garanti BBVA’nın hedefleri arasında. Müşterileri ve sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlarına, Türkiye’deki yenilikçi çevresel ve sosyal uygulamalar, yönetişim örnekleri, yeşil finansman alternatifleri, dijitalleşmenin getirdiği riskler, finansal olmayan raporlamaya dair yeni trendler, şeffaf raporlama ve sigortacılık sektöründe çevresel risk algısı gibi, sürdürülebilir iş modelleriyle ilgili en güncel konular hakkında düzenli bilgi veriyor.

Garanti BBVA, müşteri deneyimine odaklanarak aşağıdaki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na aktif katkıda bulunuyor: 5: Cinsiyet Eşitliği, 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, 9: Sanayi, İnovasyon ve Altyapı ve 10: Eşitsizliklerin Azaltılması.

 

 

Finansal Performans

Garanti BBVA için değer üretim sürecinin merkezinde yer alan finansal performans, sürdürülebilir büyümenin hem sebebi hem de sonucudur. Banka, ürünlerini müşterilere sunarak, tesislere yatırım yaparak, operasyonel ve çevresel verimlilik bakış açısıyla iş modeli ve süreçlerinde sürekli iyileştirme sağlayarak ekonomi üzerinde dolaylı ve doğrudan etki sahibidir.

Üretilen değeri en üst düzeye çıkarmak için sermayenin etkin kullanımını hedefleyen Garanti BBVA, sağlam aktif kalitesinden ve ihtiyatlı duruşundan ödün vermeyen gerçek bankacılık ilkesi ile disiplinli ve sürdürülebilir büyümeye odaklanıyor. Koşulsuz müşteri memnuniyeti yaklaşımını güçlü sermaye yapısı ve verimlilik odağıyla birleştirerek uyguladığı etkin bilanço yönetimiyle ekonomiye desteğini sürdürüyor.

2019 yılında Garanti BBVA, toplam konsolide aktiflerini yıllık %7 artışla 429 milyar TL’ye ulaştırırken, faiz getirili aktiflerin toplam aktifler içindeki oranını %82 gibi yüksek bir oranda tutmayı başardı. Her zaman müşterilerinin yanında olan Garanti BBVA, kredilerin toplam aktifler içindeki payını %60 seviyesinde tutmaya devam etti. Bugün Garanti BBVA, bireysel bankacılıktan ödeme sistemlerine, konut kredilerinden otomobil kredilerine, KOBİ’lerden proje finansmanına, işlem bankacılığından dijital bankacılığa kadar farklı segmentlerinde sektöre öncülük ediyor.

Garanti BBVA, başarılı çift para birimli bilanço yönetiminin yardımıyla likit bilanço yapısını 2019 yılında da korudu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduatı tabanında artış oranı kredi büyümesinin üzerinde %14 olarak gerçekleşti. Bu sayede, Banka’nın kredi/mevduat oranı, konsolide bazda 6 puan iyileşti. Garanti BBVA’nın bireysel mevduatlardaki gücü, müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini işin merkezine yerleştiren yenilikçi iş modelinin sonucudur.

Disiplinli kredi fiyatlaması ve toplam içinde vadesiz mevduatların sahip olduğu yüksek pay ile Garanti BBVA kredi-mevduat faiz farkını genişletmeyi başardı. Gerileyen enflasyona bağlı olarak azalan TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerin (TÜFEX) getirisine rağmen, başarılı kredi-mevduat faiz farkı yönetimi ile çekirdek net faiz marjını 78bps genişletmeyi başardı. Böylelikle, swap giderleri dahil toplam net faiz marjını yıldan yıla yataya yakın seviyede tuttu. Garanti BBVA, rakipleri içinde %5,2 ile en yüksek net faiz marjı seviyesine sahip olmayı sürdürdü.

Garanti BBVA, ihtiyatlı, risk-getiri odaklı bir kredi kullandırım stratejisi izliyor. Risk değerlendirmesinde proaktif ve tutarlı bir yaklaşım sergileyen Garanti BBVA, bu sayede sağlam aktif kalitesini de koruyor. Bu yılın ilk yarısında yaşanan ekonomik koşullardaki volatilite ve gayri safi yurt içi hasıladaki (GSYİH) daralma sebebiyle takipteki kredi oranlarında artış görüldü. Takipteki krediler oranı, 2018 yılındaki %5,2 seviyesinden 2019 yılında %6,8 seviyesine yükseldi. Takipteki kredilere girişler, ağırlıklı olarak yüksek montanlı kurumsal ve ticari kredilerden oluştu (toplam girişlerdeki payı 2/3). Buna karşılık, bireysel ve KOBİ kredilerinden takipteki kredilere girişler daha kısıtlı gerçekleşti (toplam girişlerdeki payı 1/3).

Garanti BBVA’nın çeşitlendirilmiş, aktif bir şekilde yönetilen fonlama tabanı, %17,8 düzeyindeki sermaye yeterliliği, 18 milyona yakın müşterisinin güveniyle büyüyen mevduatları ve dış finansman kaynaklarına kesintisiz erişimi, Banka’nın iş modelini ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümesini besliyor.

İş modeli, çeşitlendirilmiş ücret alanları ve dijitalleşme oranı giderek artan süreçleri Garanti BBVA’nın sürdürülebilir gelir elde etme yeteneğini destekliyor. Tüm bunlar, rakipleri arasında en yüksek net faiz marjının ve en yüksek net ücret ve komisyon tabanının Garanti BBVA’nın elinde olmasını sağlıyor. Banka, verimlilik odağını da koruyor ve sürdürülebilir değer üretimini pekiştirmek için faaliyet giderlerini etkin bir biçimde yönetiyor.

Garanti BBVA, finansal performansa odaklanarak Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyümeye aktif olarak katkıda bulunuyor.

 

Dijital Dönüşüm

Dijitalleşme yaşamın her alanını derinden etkileyen küresel trendlerin başında geliyor. Nesnelerin internetinden bulut teknolojisine, büyük veriden yapay zekaya kadar pek çok farklı alandaki gelişmeler dijital dönüşümü tetikliyor. İnternete erişim ve akıllı telefon kullanımı yaygınlaştıkça müşteriler de ürün ve hizmetlere ulaşmak için geleneksel yöntemler yerine her yerden ulaşabildikleri, daha basit, kullanışlı ve zaman kazandıran kanalları tercih etmeye başlıyor. Günümüzde müşteri beklentilerini karşılamakla kalmayıp bunun birkaç adım ötesine geçen, kişiye özel çözümlerin sunulduğu bir müşteri deneyimi yaratmak daha da önemli hale geldi.

Eşsiz müşteri deneyimi, işlem kolaylığı ve öncü çözüm önerileri sunmak ve dijital kanalların satışlar içindeki payını artırmak için sürekli olarak dijital platformlara yatırım yapmak Garanti BBVA’nın stratejik hedeflerinden biri. Dijital Dönüşüm stratejisi, tüm kanallarda kolay, erişilebilir ve kişiye özel farklı bankacılık işlem ve hizmetlerini içeren tam kapsamlı bir bankacılık platformu sunmak üzerine kurulu. Bu nedenle odak noktası, müşterilerin kesintisiz işlem yapmalarını sağlayan bütünleşik kanal bankacılığı. Bu bağlamda müşterilerin ihtiyaçlarını dinlemek ve bunlara en kısa sürede cevap vermek birinci önceliği. Amacı fırsat çağından herkesin yararlanabilmesini sağlamak olan Garanti BBVA, bu sürecin şubelerde başlayacağının da bilincinde.

Dijital dönüşüm, bankacılık sektörünü müşteri bilgilerinin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması ve artan siber tehditlerin yönetilmesi gibi pek çok alanda etkin risk yönetimi araçları geliştirmeye yönlendirdi. Garanti BBVA, bilgi güvenliğini sağlayan BT sistemlerine sürekli yatırım yapmaya devam ederken güvenli ve kesintisiz hizmeti engelleyebilecek tüm risklere karşı önlemler alıyor ve dijital platformlarda müşteri memnuniyeti bağlamında sonuçları ölçümlüyor.

Garanti BBVA için dijitalleşme, hem iç hem de dış paydaşlar tarafından odaklanılan, öncelikli bir konu. Bu nedenle teknoloji, süreç verimliliklerini destekleyen ve Banka’yı sürekli ileri taşıyan karar alma mekanizmasının ayrılmaz bir parçası. Tek bir veri kaynağı ve ortak anlayışla teknoloji, Garanti BBVA bünyesinde yukarıdan aşağıya hızlı kararlar alınmasını ve güçlü bir iletişim kurulmasını mümkün kılan bir etmen olarak kullanılıyor. Bu, ileri MİY uygulamaları ve segmentasyondan yenilikçi ürün ve hizmetlere ve kağıtsız bankacılık ortamına kadar uzanan iş yapış şekillerinde yansımasını buluyor. Arzumuz, dijital platformlara sürekli yatırım yaparak eşsiz müşteri deneyimi sunmak. Garanti BBVA, tüm bireylerin, KOBİlerin, girişimcilerin ve tüzel firmaların dijitalleşmenin getirdiği fırsatlardan yararlanmalarını destekliyor ve daha fazla insanın bankacılık hizmetlerinden faydalanabilmesi için çözümler geliştiriyor.

Dijitalleşmeye odaklanarak, Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 9: Sanayi, İnovasyon ve Altyapıya aktif olarak katkıda bulunuyor.

 

İnsan Kaynağına Yatırım

Çalışan merkezlilik; Garanti BBVA’nın insan kaynağına yönelik stratejisinin temelini oluşturuyor.

Garanti BBVA, çalışanlarına pek çok alanda gelişim fırsatları sunan, çalışanlarının kendilerini en iyi şekilde tanımalarını sağlayacak araçları öne çıkaran ve attığı her adımda insanın sosyal bir varlık olduğu gerçeğini yaşatacak uygulamaların, geleceğin kurumları olmada önemli bir adım olduğuna inanıyor.

Bu doğrultuda; çalışan merkezli tüm faaliyetlerini “Yetenek ve Kültür” başlığı altında gerçekleştiren Garanti BBVA, çalışanların eşit, adil, kararlara dahil olabildiği, yaşayan ve sürdürülebilir iş süreçlerine ve projelere odaklanıyor. Aynı zamanda çalışanlarına, gelişim ve kariyer fırsatları sunan, onların başarılarının fark edilmesini ve ödüllendirilmesini sağlayan bir çalışma ortamı yaratmak için yenilikçi uygulamalar geliştirmeye devam ediyor.

Yetenek ve Kültür çatısı altında, tüm çalışanlarını var oldukları görevlerde bir yetenek olarak görüyor, ana odağını yeteneğin ihtiyaç duyduğu gelişimi sağlayacak araçları üretmek ve geliştirmek üzerine kuruyor. Bu kapsamda, Garanti BBVA tarafından tasarlanan “Yetenek Çözümleri” uygulamalarının, yine çalışan ihtiyaçlarına göre şekillenen ve kurum değerlerinden beslenen adil ve mutluluk odaklı kültürüne uyum sağlamasını gözetiyor.

Çalışan beklentilerini eşitlikçi ortamlarda toplayıp analiz ederek, teknolojik gelişmeler paralelinde sürekli güncelliyor. Her alanda katılımcılığı en üst seviyeye çıkararak uluslararası standartlarda bir ortam yarattığına inanıyor. Çalışanların karar mekanizmalarında aktif olmalarını sağlamak ve yenilikçi fikirlerden beslenmek üzere çift yönlü diyalog kanallarına büyük önem veriyor. Çalışan görüşlerini, intranet, çeşitli anketler ve platformlardan sistematik olarak alarak çalışan memnuniyetini ve çalışan bağlılığını artırmayı hedefliyor.

Garanti BBVA, çalışanlarının ihtiyaç ve beklentileriyle şekillendirebildiği kariyer ve eğitim & gelişim modellerini çalışan yolculuklarının merkezine koyuyor.

Genel müdürün başkan, yönetim kurulu ve üst yönetim mensuplarının da üye olarak yer aldığı Çalışan Komitesi, Garanti BBVA’nın çalışan merkezli tüm politikalarının geliştirilmesinden, çalışan bağlılığını ve memnuniyetini daha üst düzeye taşıyacak çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonundan, sonuçların izlenmesinden ve gerektiğinde eylem planlarının hazırlanmasından sorumlu. Komite ayrıca yönetimin desteğiyle Banka’nın gelişimini pekiştirmek üzere öğrenmenin özendirilmesini amaçlıyor ve eğitimlerin işe yansımalarını takip ediyor.

“Yetenek Çözümleri” başlığı altında, Garanti BBVA’nın, bankacılık ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Banka çalışanlarına yönelik hazırlanmış ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir Ücretlendirme Politikası bulunuyor. Politika, göreve göre ücretlendirme temeline dayanıyor ve çalışanlar arasında adil, şeffaf, ölçülebilir ve sürdürülebilir başarıyı özendiriyor ve Banka’nın risk prensipleriyle uyumlu.

Garanti BBVA’nın performans değerlendirme sisteminde ise çalışanların performansı hedeflere ve bunların gerçekleştirilmesine bağlı olarak ölçülüyor. Sistematik prim ve performans modelleri, değerlendirme esnasında somut, ölçülebilir kriterlerle destekleniyor ve çalışanlar arasında adaleti sağlarken, aynı zamanda gider yönetimi ve verimlilikte de önemli ve etkin yönetim araçları olarak işlev görüyor.

Odağına gelişimi alan tüm yetenek çözümleri çalışmaları kapsamında gelişim en önemli değer yaratma aracı olarak konumlanıyor. Türkiye genelinde 81 ile yaygın Garanti BBVA çalışanlarının eşit şartlarda gelişim imkanlarından yararlanabilmesi için dijital eğitimlerin mevcut eğitim içindeki payını artıran uygulamalar geliştiriyor, kişi başına düşen eğitim sayısını her yıl daha da artırmayı amaçlıyor.

Kültür uygulamalarının temelini kurumun değerleri oluşturuyor. Çalışan memnuniyetini artırmak ve daha zengin bir çalışma deneyimi sunmak amacıyla kurulan İYİ (İş Yaşam İlişkisi) platformu ile, iş ve özel yaşamı dengeleyen ve çalışan motivasyonunu geliştiren program sayısını artırmayı ve Türkiye geneline yaymayı destekliyor.

2017 yılında çalışanların görüşleriyle belirlenen Garanti BBVA değerlerinden biri olan “tek bir ekip olmanın”, çalışan memnuniyetine önemli etkileri olduğunu düşünüyor. Takım ruhunu artıracak ortak akıl uygulamalarının hem ortak çalışmaya ve gelişime hem de eşitlik ilkesine bire bir katkısı olduğu görüşünü savunuyor. Bu kapsamda, çalışanların farklılıklara saygı duymasını teşvik eden projeler geliştiriyor.

Garanti BBVA’nın en önemli amaçlarından biri de fırsat eşitliği ve çeşitliliğin hakim olduğu, adil ve şeffaf bir çalışma ortamı yaratmak. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesini, çeşitli uygulamalarla desteklemek adına çalışanların kadın-erkek eşitliği hakkında önyargılarını ölçümleyen çalışmalar yapıyor. Garanti BBVA, çalışanların farklı kademelerdeki oranlarında, kadın erkek çalışan oranında, sunduğu tüm yan haklarda ve uygulamalarda eşitlik ilkesini yaşatan çalışmaların öncüsü olmaya ve daha da yaygınlaştırmaya devam edecek. Çeşitlilik çalışmalarında yine eşitlik odağında ilerleyecek projeler, bilinçsiz önyargıyı azaltmak ve farkındalığı artırmak üzerine odaklanacak.

Garanti BBVA, Türkiye’de yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetmeliklerine uygun olarak, Yetenek ve Kültür bünyesindeki İSG ekibi ile tüm lokasyonlarında risk değerlendirmesi, iş sağlığı uygulamaları, eğitim programları, İSG Kurulları, ramak kala olaylar, iş kazaları ve düzeltici ve önleyici faaliyetler gibi tüm süreçlerinde gerekli koordinasyon ve takibi sağlıyor.

Çalışanlarının ortak değer yaratmasını son derece önemseyen Garanti BBVA’nın çalışan merkezli yaklaşımı, beraberinde takım başarısının da önemsendiği eşitlikçi ve çevik çalışma kültürlerini de getiriyor. Çevik çalışma metodolojisi kapsamında Yetenek ve Kültür çatısı altında çalışan merkezli uygulamaların gelişiminden sorumlu olacak şekilde yapılanan proje takımları, yetenek çözümleri ve kültür uygulamalarının gelişimine katkı sağlayacak projelerin yönetiminin yanı sıra mevcut iş süreçlerinin iyileştirilmesi, gelişimi ve yalınlaşması için de çalışmaları yönetiyor.

Çalışanlarının mesleki gelişimlerine odaklanarak ve kapsayıcı uygulamalarında fırsat eşitliği sunarak aşağıdaki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına aktif katkıda bulunuyor: 4: Nitelikli Eğitim, 5: Cinsiyet Eşitliği, 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, 16: Barış ve Adalet.

 

 

Sorumlu ve Sürdürülebilir Kalkınma

Dünya sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan çok ciddi bir dönüşüm içinde. Bildiğimiz ve alışkın olduğumuz pek çok uygulama günümüz koşullarında geçerliliğini yitiriyor ve artık ihtiyaçlarımıza cevap veremiyor. Geçtiğimiz 10 yılda toplumların şirketlerden beklentilerinin oldukça değiştiğine tanık olduk. Önümüzdeki 10 yılda ise, bu değişen beklentiler ışığında gücünün daha fazla bilincinde olan, çok daha talepkâr toplumlar göreceğiz. Bu gelişmeler ışığında Garanti BBVA, sorumlu ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını odağına alarak, paydaşlarının beklentilerini karşılamak için pek çok yenilikçi uygulama geliştiriyor.

Banka, stratejik hedeflerinden biri olan sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için finansal sermayesinin yanı sıra insan sermayesini ve entelektüel sermayesini de seferber ediyor. Müşterilerinin ve diğer paydaşlarının içinde bulundukları koşulları anlamasını ve ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmesini sağlıyor. Öncelikli konuların başında gelen 2030 Gündemini1 dikkate alarak yeşil kredi ve cinsiyet eşitliği kredisi gibi yenilikçi finansal araçlar, çözümler geliştiriyor ve iş birliği platformlarıyla sektörde yaygınlaşmasını teşvik ediyor.

Yeni fırsatları tespit etmek, ortaya çıkan en iyi uygulamaları ve ürün örneklerini belirlemek ve Türkiye’de sürdürülebilir finans ve kalkınma konusunda liderliğini sürdürmek için emsalleriyle ve iş dünyasıyla küresel seviyede iş birliği yapıyor. Bu çerçevede Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’nin (UNEP FI) Sorumlu Bankacılık Prensipleri ile Global Compact Türkiye ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) gibi pek çok aracı platformu içeren toplam 27 inisiyatife aktif katkı sağlıyor veya başkanlık ediyor.

Garanti BBVA, 2019 yılında Türkiye’den 6 bankayla birlikte Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni finansman sağladığı projelerde küresel rehber olarak kabul edeceğini taahhüt etti. Bu Prensipler’in ışığında, kredi portföyündeki ürünleri finansal parametrelerin yanında finansal olmayan ancak çevresel, sosyal ve toplumsal anlamda risk veya etki yaratan kriterlere göre değerlendirecek. Prensipler’in rehberliğinde Banka içerisinde alınan kararları sabit tutmak yerine yeni hedefler koyarak her seferinde daha iyi performans göstermeyi hedefleyecek.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisi gibi toplamda 9 sürdürülebilirlik endeksinde yer almaya devam eden Garanti BBVA, sektörde çevresel ve sosyal konularda önde gelen uygulamaları analiz ediyor ve sürekli gelişim için kendine yeni alanlar yaratıyor. 2019’da sayısı 13’e ulaşan özel sektör ortak politikası ve beyanlarına içerik desteği vererek sürdürülebilir yol haritalarına ışık tutuyor. Garanti BBVA, düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için sunulan finansal araçları çeşitlendiriyor ve uygun maliyetli fonlama için uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birlikleri yapıyor. Entelektüel sermayesinden faydalanarak, gelişmekte olan ülkeler içerisinden bir özel bankanın gerçekleştirdiği ilk sosyal bono ihracı, hem Türkiye’de hem de dünyada ilk kez uygulanan bir kredi modeli olan cinsiyet eşitliği kredisi gibi sürdürülebilir finans kriterlerini içeren yenilikçi finansman kaynaklarını ülkemize kazandırıyor.

 2018’de sunmaya başladığı yeşil proje finansmanı kredisi ve yeşil kurumsal kredi, kredi alan şirketlerin vade boyunca sürdürülebilirlik performansının iyileştirilmesini teşvik ediyor. İkisi de kendi alanında Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan yeşil kredi anlaşmalarında kredi alan şirketler, vade süresi boyunca çevresel, sosyal, kurumsal yönetim alanlarında belirlenen kriterler doğrultusunda performansını artırdığında, kredi faizi veya komisyon oranlarında avantaj elde edebiliyor. Bunun yanında, 2019’da Polat Enerji’yle sözleşme imzalayarak sunmaya başladığı Cinsiyet Eşitliği Kredisi (Gender Loan) hem Türkiye’de hem de dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Cinsiyet Eşitliği Kredisi’yle Garanti BBVA, Polat Enerji’nin cinsiyet eşitliği kapsamında yaptığı iyileştirmeler için hem nakdi kredi faizinde hem de gayri nakdi kredi komisyonunda indirim yapacak.

İklim değişikliği 21. yüzyılda da en önemli küresel sorunlardan biri olma özelliğini korurken sorumlu finans yaklaşımı, KOBİ’lerin işlerini büyütmesini destekleyerek istihdamın artırılması gibi toplumsal konuların yanı sıra iklim değişikliğini de dikkate alarak şekillendiriliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi, yeni elektrik üretimi yatırımlarına verdiği proje finansmanı desteğini %100 oranında yenilenebilir enerjiye sağlayan ve bugüne kadar bu alana sağladığı toplam kredi tutarı 5,2 milyar ABD dolarına ulaşan Garanti BBVA, yeşil ve çevreye duyarlı enerjiye desteğini, 2020 yılı itibarıyla altyapısı müsait tüm şube ve binalarında %100 yenilenebilir enerjiden faydalanarak devam ettiriyor.

Garanti BBVA, güçlü bir ekonomi ve iş modelinin ancak güçlü toplumlar, sürdürülebilir bir çevre ve güçlü bireylerle yaratılabileceğine inanıyor. Bu amaçla nitelikli eğitim, kültür-sanat, girişimcilik ve çevre gibi öncelikli konulara odaklanan stratejik toplumsal yatırım programları vasıtasıyla ortak değer yaratıyor.

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile 2017’de hayata geçirilen 5 Taş-Sosyal ve Finansal Liderlik Programı, gelecek nesillere finansal okuryazarlık bilinci kazandırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra 2016 yılında Garanti BBVA ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle Geleceği Kodla Projesi hayata geçirildi. 2018 yılında kapsamı geliştirilen projede, 8-10 yaş grubundaki çocuklara ve yeni kapsamla birlikte öğretmenlere yönelik atölyelerde, dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlanmaları için kodlama ve robotik gibi eğlenceli içeriklerle, problem çözme, analitik düşünce ve ekip çalışması gibi günümüz için gerekli olan yetkinlik ve becerilerin kazandırılması hedefleniyor. Kültürel hayata aktif katılımı artırmak için kurulan SALT, SALT Beyoğlu, SALT Galata ve SALT Ankara olarak üç ayrı merkeziyle kâr amacı gütmeyen özerk bir kurum olarak faaliyet göstermeye devam ediyor.

Garanti BBVA, Sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanarak aşağıdaki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na aktif katkıda bulunuyor: 4: Nitelikli Eğitim, 5: Cinsiyet Eşitliği, 6: Temiz Su ve Sıhhi Koşullar, 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji, 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, 11: Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları, 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim, 13: İklim Eylemi, 14: Sudaki Yaşam, 15: Karasal Yaşam, 17: Hedefler için Ortaklık

Sürdürülebilir Finans, Faaliyetlerimizin Çevresel Etkileri, Toplumsal Programlar, Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi ve benzeri birçok konu hakkında daha fazla bilgi almak için Sürdürülebilirlik web-sitemizi ziyaret edebilirsiniz.