Search

Oy Vekaletnamesi

Bankamız Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2018 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş-İSTANBUL adresinde toplanacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için hissedarlarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Genel Kurul Toplantısı’na hissedarlarımız fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerimiz de toplantıya katılabilirler.

Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan hissedarlarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Kamu kuruluşu veya tüzel kişi hissedarlarımızın temsil ile görevlendirdikleri yönetici veya yetkililerinin ise yetki belgeleri ile birlikte TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak olan hissedarların ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) portalından en geç toplantıdan bir gün önce saat 21:00’e kadar kayıt yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren hissedarlarımızın fiziken katılımları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul’a elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Ayrıca EGKS aracılığıyla işlem yapacak hissedarların öncelikle MKK’nın e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini de kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul’a katılmaları mümkün değildir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Hissedarlarımız, toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini bir vekil ile de temsil ettirebilirler. Toplantıya temsilen katılacaklar için vekaletname örneğine buradan ulaşılabilir (Ek- 1).  Vekil tayin edilen temsilcilerin söz konusu vekaletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini toplantı günü ibraz etmeleri gerekmektedir. Öte yandan, EGKS portalı aracılığıyla vekil tayin edilen kişilerin toplantı günü sadece TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

EGKS portalına bilgileri tanımlanmış ve toplantıya elektronik ortamda katılacak olan temsilcilerin/vekillerin ise Bankamıza herhangi bir belge ibraz etmeksizin toplantıya katılmaları mümkün bulunmaktadır.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda hisseleri bulunan hissedarlarımızı temsilen EGKS portalından tanımlanmaları suretiyle “Tevdi Eden Temsilci” olarak Genel Kurul’a katılımı mümkündür. Bu durumda söz konusu kuruluşların toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde, “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi”(Ek-2/a) ve “Talimat Bildirim Formu”nun (Ek-2/b) getirilmesi gerekmektedir. Düzenlenecek Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi’ne buradan ve Talimat Bildirim Formu’na buradan ulaşılabilir.