Oy Vekaletnamesi

Bankamız 2021 Hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2022 Çarşamba günü saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2, 34340 Beşiktaş, İSTANBUL adresinde toplanacaktır.

Genel Kurul Toplantısına hissedarlarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahipleri de Genel Kurul toplantısına davetlidir.

Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan hissedarlarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (“TCKN”) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri, elektronik ortamda katılacak olanların ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK” veya “Merkezi Kayıt İstanbul”) Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) portalından en geç toplantıdan bir gün önce saat 21:00’e kadar kayıt yapmaları gerekmektedir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt İstanbul’un e-MKK bilgi portalına kaydolarak, iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Ortaklarımız, toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini bir vekil ile de temsil ettirebilirler. Toplantıya temsilen katılacaklar için vekaletname örneği aşağıdaki gibidir.(Ek-1) Aşağıda belirtilen vekaletname ile vekil tayin edilen temsilcilerin söz konusu vekaletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini toplantı günü ibraz etmeleri gerekmektedir. EGKS portalı aracılığıyla vekil tayin edilen kişilerin ise, toplantı günü sadece TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

EGKS portalına bilgileri tanımlanmış ve toplantıya elektronik ortamda katılacak olan temsilcilerin/vekillerin ise Bankamıza herhangi bir belge ibraz etmeksizin toplantıya katılmaları mümkün bulunmaktadır.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda hisseleri bulunan hissedarlarımızı temsilen EGKS portalından tanımlamaları suretiyle “Tevdi Eden Temsilci” olarak genel kurula katılımı mümkündür. Bu durumda söz konusu kuruluşların toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi”(Ek-2/a) ve “Talimat Bildirim Formu”nun (Ek-2/b) getirilmesi gerekmektedir.