Search

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (“Garanti Bankası” veya “Garanti” veya “Banka” veya “Garanti BBVA”), Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine bağlıdır ve bu ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. Garanti BBVA, faaliyet raporu ve web sitesini bu uyum çerçevesinde güncelleyip tüm paydaşlarının hizmetine sunmaktadır. Pay sahipleri sürekli güncel tutulan Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden kapsamlı bilgiye ulaşabilmekte, en son gelişmeler ve faaliyetler hakkında bilgi edinebilmekte, sorularını Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’ne ve İştirakler ve Hissedarlar Servisi’ne yönlendirebilmektedir.

Garanti BBVA’nın, kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önemin bir sonucu olarak, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, uyulması zorunlu olmadığı hükme bağlanan ilkelere uyum durumu, bu raporda ilgili başlıklar altında açıklanmaktadır. Bununla birlikte 02 Ekim 2020 tarihinde Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1 ve 8’inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı “Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II-17.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)” kapsamında yer verilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamalar da ilgili başlıklarda açıklanmaktadır.

Banka’da kurumsal yönetim ilkelerine uyumun izlenmesi ve bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunulmasından sorumlu olan Kurumsal Yönetim Komitesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve o dönem yürürlükte bulunan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde Şubat 2013 tarihinde kurulmuştur. Komite 2020 yılında tüm üyelerin katılımıyla 2 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 2020 yılında yürüttüğü çalışmaları etkin, yerinde, yeterli ve mevzuata uygun görmüştür.

Öte yandan Garanti BBVA, II-17.1 sayılı Tebliğde uyulması zorunlu kılınan tüm ilkelere 2020 yılı içinde uyum sağlamıştır.

1. Pay Sahipleri
2. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
3. Menfaat Sahipleri
4. Yönetim Kurulu