Search

Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları

Garanti BBVA, Banka tarafından sağlanan kredilerin dolaylı etkilerini en aza indirgemek amacıyla Çevresel ve Sosyal Kredi Politikalarını (ÇSKP) geliştirip 2011 yılında uygulamaya koymuştur.

Garanti BBVA, müşterileri ve çalışanları başta olmak üzere tüm paydaşlarını, kendi oluşturduğu ÇSKP hakkında bilgilendirmeyi, sürdürülebilir kalkınma konusundaki farkındalığı artırma sürecinde önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.

Garanti BBVA'ya gelen kredi talepleri, ilk olarak ÇSKP tabi tutulmakta ve eğer proje politikalara uygun değilse talep reddedilmektedir. ÇSKP, herhangi bir limit olmaksızın bütün kredilere uygulanmakta ve aşağıdaki kriterleri esas almaktadır:

 • Garanti BBVA, finanse ettiği projelerin, çevresel ve sosyal faydalarının azami seviyede olmasını gözetir.
 • Garanti BBVA doğal biyoçeşitliliğin korunmasını ve yönetimini destekler. Finanse ettiği projelerde alınacak olan önlemlerin, biyoçeşitliliği koruyacak ve doğal yaşam alanlarını tehdit etmeyecek unsurları içermesini göz önünde bulundurur.
 • Garanti BBVA, enerji verimliliğinin artırılmasını ve düşük karbon ekonomisine geçişi destekler.
 • Garanti BBVA, yatırım tutarı 10 milyon ABD Dolar’ın  üzerinde olan yeni yatırım projelerini, kendi geliştirdiği Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Modeline (ÇSEDM) tabi tutar. Bu model kapsamında projeler, niteliğine, ölçeğine, hassasiyetine, yerine ve olası sosyal ve çevresel etkilerine göre kategorize edilerek sınıflandırılır ve risk puanı verilir. Model kapsamında ulaşılan risk puanına göre aksiyon alınır.
 • Aşağıdaki finansmanlar ÇSEDM kapsamında değerlendirilmez:
  • Satın alım ve özelleştirme kredileri,
  • İnşaat – Taahhüt kredileri (Toplu konut projeleri hariç),
  • Herhangi bir proje yapımını içermeyen kısa veya uzun vadeli krediler,
  • Faaliyette olan bir projeye ilişkin krediler,
  • Daha önce kullanılmış proje kredileri için talep edilen refinansman kredileri.
 • Garanti BBVA, ÇSEDM uygulanması sonrasında, belirli bir risk puanının üzerindeki projeler için, proje sahibinden Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) hazırlamasını, uygulamasını ve periyodik olarak raporlamasını talep edebilir. ÇSYP kapsamının, projenin ölçeğine, risk seviyesine ve Garanti BBVA'nın değerlendirme sistemine uygun içerik ve ayrıntıda oluşturulması beklenir.
 • Çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi sonuçlarının Kredi Komitesi ile paylaşıldığı bir sürecin işletilmesi esastır. Mali sınır, politikalar ve süreç, Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından gerekli görülmesi durumunda revize edilebilmektedir.
 • Garanti BBVA, ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan ve kısıtlama getirilen faaliyetler ile aşağıdaki konuları içeren faaliyetleri veya projeleri, herhangi bir çevresel ve sosyal etki değerlendirmesine tabi tutmaksızın ve tutar sınırı gözetmeksizin finanse etmez.
  • Kitle imha silahları ve kara mayınları üretimi ile iştigali olan firmalar,
  • Çocuk işçi çalıştırdığı, insan haklarına aykırı davranışlarda bulunduğu anlaşılan kişi ve kuruluşlar,
  • Yasaklanmış asbest liflerinin üretimi ve ticareti, ayrıca radyoaktif madde (sağlık ekipmanları, kalite kontrol cihazları ve radyoaktif madde kullanımının kısıtlı veya önemsiz boyutlarda olduğu ve yeterli korumanın olduğu durumlar hariç) üretimi ve ticareti ile uğraşan kişi ve kuruluşlar,
  • Aşırı avlanma olarak değerlendirilen balıkçılık faaliyetleri,
  • Sürdürülebilir şekilde yönetilmeyen ormancılık faaliyetleri,
  • Kendi ölçeğine göre büyük miktarda tehlikeli kimyasalların (petrol ve petrokimya ürünleri) üretimi, depolanması, taşınması ve ticareti gibi faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlar,
  • RAMSAR (Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar) alanı olarak belirlenen sulak alanlarda yapılan faaliyetler,
  • CITES Convention on International Trade of Endangered Species kapsamındaki ürünler ve faaliyetler ile iştigal eden kişi ve kuruluşlar,
  • UNESCO Dünya kültürel mirası olarak tanımlanan bölgelerdeki bu yerlerin kültürel miras niteliklerini tehdit edici faaliyetler.
 • Garanti BBVA; finanse ettiği projelerin, Banka politikalarının ve mevzuatın gerektirdiği sosyal ve çevresel standartları karşıladığını, gerektiği durumlarda etki değerlendirmelerinin proje sahibi tarafından yapılmış olmasını, belirlenmiş olan önlemlerin hayata geçirilmesini ve proje sahiplerinin etkin iç denetim sistemlerine sahip olmalarını gözetir. Gerekli hallerde ilave önlemler alınmasına yönelik önerilerde bulunarak, proje sahibinden gerekli çalışmaların yapılmasını talep eder.