Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları

Garanti BBVA Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Paris Anlaşması’nı strateji ve faaliyetlerine entegre ederek temel bankacılık anlayışını geliştirmek için Sürdürülebilirlik Politikası’nı yayınlamış ve uygulamaya almıştır. Bu Politika’da yer verilen Sürdürülebilirlik İlkeleri ve Bankamızın Stratejik Öncelikleri’yle uyumlu olarak Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları (ÇSKP) oluşturulmuştur.

ÇSKP kredi süreçlerinin çevresel, sosyal, yönetişim ve iş sağlığı ve güvenliği gibi finansal olmayan risklerini ve bu risklerin muhtemel etkilerini, yerel mevzuat ve uluslararası kabul görmüş yönergeler ve standartlar ışığında belirlemek, değerlendirmek ve yönetmek için uygulanan bir risk yönetimi çerçevesidir. İlk olarak 2011 yılında uygulamaya konan ÇSKP’nin içeriği 2016 yılında çevresel ve sosyal etki değerlendirmeye tabi projeler kapsamında güncellenmiştir. 2021 yılında ise;

 • Finanse Edilmeyen Faaliyetlerin ve Müşterilerin Kontrolü,
 • Müşteri Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Performansı Ön Değerlendirme,
 • Karbon Fiyatı Uygulaması,
 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Modeli (ÇSEDM),
 • İSG Risk Değerlendirmesi (İSGRD) Sistemi,
 • Ormansızlaşma Etkilerinin Yönetimi Süreci

konularında,  Garanti BBVA’nın sektöründe öncü çevresel ve sosyal risk yönetimi yaklaşımıyla detaylı içerik sağlanarak ÇSKP içeriği güncellenmiştir.

ÇSKP’ye buradan ulaşabilirsiniz.

Garanti BBVA'ya gelen kredi talepleri, ilk olarak ÇSKP’ye tabi tutulmakta ve aşağıda belirtilen adımlar ile politikaya uygun olarak kontrolü ve yönetimi gerçekleştirilmektedir:

 • Kredi talebine konu olan faaliyet ve müşterinin, finanse edilmeyen faaliyet listesinde olup olmadığı kontrol edilir.
 • Kredi talebine konu olan faaliyet/projenin Garanti BBVA’nın Sektörel İlkelerine göre uygunluğu kontrol edilir.
 • Belirlenmiş tutar/işlem tanımlarını karşılayan finansman faaliyetleri için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Modeli, İSG Risk Değerlendirmesi Sistemi ve Ormansızlaşma Etkilerinin Yönetimi Süreci’ni içeren detaylı değerlendirme süreçleri yürütülür.
 • Detaylı değerlendirme süreçleri sonucunda gerekli görülen çevresel ve sosyal taahhütler kredi sözleşmesine derç edilerek, çevresel ve sosyal konularda verilen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği periyodik olarak kontrol edilir.

Finanse Edilmeyen Faaliyetlerin ve Müşterilerin Kontrolü

Garanti BBVA, ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler tarafından yasaklama ve kısıtlama getirilen faaliyetlerin (aşağıdaki konuları içeren faaliyetler başta olmak üzere) finansman işlemlerinde, ek bir değerlendirme yapmadan ve tutar sınırı gözetmeksizin yer almamaktadır. 

Garanti BBVA’nın Finanse Etmediği Faaliyetler:

1  Garanti BBVA Grubu genelinde Savunma Sanayi Özel Kuralları’nda yer alan ve savunma sanayi ile ilgili yasaklanmış işlemler, kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir:

 

 • Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve / veya ABD tarafından getirilen bir silah ambargosu altındaki ülkelerde silah ticareti ile ilgili faaliyetler.
 • Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve / veya ABD tarafından getirilen bir silah ambargosuna tabi ülkelere veya gruplara silah satan şirketler.
 • İnsan hakları ihlali riski yüksek olan ülkelerde1  silah ticareti ile ilgili faaliyetler.
 • Aracıların veya son kullanıcının aşağıdaki kuruluşlar olmadığı işlemler.
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, iştirakleri ve kamu kuruluşları ve / veya Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet sağlayan kuruluşlar
  • Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçlarına yönelik üretim yapan kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ve / veya bu kuruluşlara hizmet sağlayanlar
  • Türk kamu kuruluşlarına mal ve hizmet sağlayan kuruluşlar
  • AB ve NATO üyesi ülkelerin ordu ya da polis güçlerine mal ve hizmet sağlayan kuruluşlar
 • Anti-personel mayınlar dahil olmak üzere kara mayınları2 , biyolojik silahlar, kimyasal silahlar, misket bombası, nükleer silahlar, beyaz fosfor ve seyreltilmiş uranyum silahları kategorisine giren ‘tartışmalı3’  silahların ve bunların temel bileşenlerinin üretimi ve satışı.
 • Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (Non-Proliferation Treaty) imzacı olmayan veya uymayan ülkelerde bulunan ve nükleer silahların veya bileşenlerinin imalat veya satışında bulunan şirketler.
 • Sivil kullanım amaçlı askeri saldırı silahları üreticileri.
 • İlgili ihracat lisansına sahip olmayan şirketler.

2  Türkiye Cumhuriyeti çevre, iş sağlığı ve güvenliğini düzenleyen mevzuata ve / veya bu konuda Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil eden durumlar,

3  Haklarında (mahkeme kararlarına ve ilgili hukuki ihtilaflara dayalı olarak), mevcut yasa ve yönetmeliklerin ya da ülke fark etmeksizin insan haklarının ihlal edildiğine ilişkin somut kanıt bulunan şirketler,

4  Ulusal mevzuat kapsamında tanımlanan çalışma usulleri dışında çocuk ve/veya genç işçi çalıştıran, zorla çalıştırma faaliyetinde bulunduğu anlaşılan kişi ve kuruluşlar,

5  Ülkemizde çalışma hayatını belirleyen mevzuatın yanı sıra aşağıda belirtilen prensiplerle belirlenen insan haklarına aykırı davranışlarda bulunduğu anlaşılan kişi ve kuruluşlar:

 

 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi,
 • İnsan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel ilkeleri başta olmak üzere, ülkemizin bu konuda taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklilikleri,
 • İnsan hakları dahil olmak üzere sürdürülebilirliğin tüm boyutlarını ele alan 10 ilkeyi iş döngülerinde ve stratejilerinde içselleştirmeyi taahhüt eden şirketlerin iştirak ettiği uluslararası bir inisiyatif olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi.

6  Hile, dolandırıcılık, zimmet, rüşvet, yolsuzluk ve diğer tüm usulsüz aktiviteleri kapsayan suistimal ve etik dışı davranışlara ilişkin yasal mevzuata ve Bankamız Etik ve Doğruluk İlkelerine aykırılık teşkil eden kişi ve kuruluşlar,

7  Ülke yasaları veya düzenlemeleri veya uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar uyarınca yasa dışı sayılan ve / veya eczacılığa ilişkin, böcek ilaçları / herbisitler, ozon tüketen maddeler, PCB'ler gibi uluslararası yasaklara tabi olan herhangi bir ürünün üretimi veya ticareti,

8  Yasa dışı4  ve aşırı avlanma olarak değerlendirilen ve 2,5 km’den uzun sürüklenme ağı kullanılan  balıkçılık faaliyetleri,

9  Türk mevzuatına ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil eden ve sürdürülebilir şekilde yönetilmeyen ormancılık faaliyetlerinden5 elde edilen ağaç ve diğer ormancılık ürünlerinin üretimi veya ticareti,

10  Tropik yağmur ormanları alanlarını olumsuz etkileyen ticari amaçlı faaliyetler,

11  Büyük miktarda tehlikeli kimyasalların (petrol, kerosen ve petrokimya ürünleri dahil) üretimi, depolanması, taşınması ve ticareti6 ,

12  RAMSAR7 (Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar) alanlarında yer alan veya bu alanları tehdit edici faaliyetler,

13  Etki alanı, UNESCO Dünya kültürel mirası8 olarak tanımlanan bölgelerin kültürel miras niteliklerini tehdit edici faaliyetler,

14  CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)9  sözleşmesi kapsamı hükümlerine aykırı faaliyetler,

15  Sıfır Yok Oluş İttifakı (Alliance for Zero Extinction)10  tarafından tanımlanan bölgelerdeki faaliyetler,

16  Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (International Union for the Conservation of Nature-(IUCN))11  kapsamında 1-4 arası Kategorilerde tanımlanan bölgelerdeki faaliyetler,

17  Yerli Halklar/Kabileler/Savunmasız Grupların12 (indigenious people) yaşadığı alanlarda bu toplulukların yazılı rızası alınmadan yürütülen ve/veya bu toplulukların hür iradeleri dışında, onları karar alma sürecine dahil etmeden ve bilgilendirmeden, yerlerinden edilmelerine ya da haklarının ihlaline yol açan faaliyetler,

18  Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı, asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması, asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi veya ticareti,

19  Radyoaktif madde (uluslararası en iyi standartların karşılandığı ve ülkenin temel enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurulan ve ülke ekonomisi için kritik önem arz eden enerji üretim santralleri ile sağlık ekipmanları, kalite kontrol cihazları ve radyoaktif madde kullanımının kısıtlı, önemsiz boyutlarda olduğu ve yeterli korumanın olduğu durumlar hariç) üretimi ve/veya ticareti ile uğraşan veya bu aktivitelerle iştigali olduğu anlaşılan13  şirketler,

20  Ulusal ve uluslar arası otoritelerin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı konusunda yayımladıkları kara listelerde adı geçen kişi ve kurumlar, ve

21  Genel müdürlük yerleşkeleri AB, ABD veya Birleşmiş Milletler tarafından yaptırımlara tabi ülkelerde bulunan şirketler14.


1. Her çeyrekte alınan danışmanlık hizmetiyle belirlenir. Bu konu ile ilgili kararlar Sürdürülebilirlik ve  Sorumlu Bankacılık Komitesi’nde alınır.

2. Kara mayınları, anti-personel (AP) ve anti-tank (AT) olmak üzere temelde iki ayrı yapıdadır.


3. Tartışmalı silahlar (controversial weapons), uluslararası kamuoyu, hükümetler veya Birleşmiş Milletler gibi örgütler tarafından, geride çok sayıda ölü ya da yaralı bırakması ve çatışmaların ardından siviller üzerinde yarattığı gözlenen potansiyel etkileri sebebiyle tartışmalı kabul edilen silahları tanımlamak için kullanılmaktadır.


4. Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılığı Önleme, Caydırma ve Ortadan Kaldırmaya Yönelik Liman Devleti Önlemleri Anlaşması ve Akdeniz Genel Balıkçılık Konseyi Anlaşması (GFCM) gibi Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler dahil olmak üzere.


5. Sürdürülebilir Orman Yönetiminde (SOY) 1992 Rio-Çevre ve Kalkınma Konferansı sonrasında, Pan Avrupa bölgesel süreci kapsamında, 1993 yılında Helsinki’de yapılan Avrupa Ormanlarının Korunması Bakanlar Konferansı kararları metnindeki Sürdürülebilir Orman Yönetimi tanımı dikkate alınır. Ormancılık faaliyetleri tomruk ve kağıtlık odun üretimi gibi değer zincirinin doğrudan orman faaliyetlerini içeren ilk halkasını kapsar.


6. Mikro-finans aktiviteleri için geçerlidir.


7. RAMSAR alanları için https://www.ramsar.org/wetland/turkey adresini ziyaret ediniz.


8. Kültürel miras bölgeleri güncel listesi için https://whc.unesco.org/en/statesparties/tr  adresini ziyaret ediniz.


9. Türlere ait detaylar için http://www.cites.org/eng/app/appendices.php linkini ziyaret ediniz. “Nesli Tehlike Altinda Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik” gereklilikleri dikkate alınır.


10. Güncel liste için http://www.zeroextinction.org/pdf/2010_AZE_Data.pdf linkini ziyaret ediniz.


11. Doğal koruma alanlarına ilişkin güncel kategori tanımları için https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories linkini ziyaret ediniz.


12.  “Yerli Halklar” terimi, aşağıdaki özellikleri farklı derecelerde taşıyan, sosyal ve kültürel açıdan belirgin farklara sahip grupları tanımlamak amacıyla kullanılan genel bir terimdir:

 • Bir kişinin, farklı ve kendine özgü bir yerli kültürle kendini özdeşleştirmesi ve başkalarının da bu kimliği kabul etmesi;
 • Proje alanı içindeki farklı coğrafi habitatlara veya atadan kalma bölgelere ve bu habitat ve bölgelerdeki doğal kaynaklara toplu bağlılık bulunması;
 • Yaygın toplum veya kültürden farklı geleneksel, kültürel, ekonomik, sosyal veya siyasi kurumlara sahip oluşması; veya
 • Yaşadıkları ülke veya bölgenin resmi dil veya dillerinden farklı ve kendine özgü bir dil veya lehçe kullanılması.

13. Bahse konu kişi veya kuruluşun belirtilen faaliyetler üzerinde etkin kontrolü olması esastır. Bu faaliyetlerin devamlılığı için gerekli işleri üstlenen alt-yükleniciler dahil değildir.

14. Uluslararası mali yaptırımlar, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan bireylere, Devlet dışı kuruluşlara veya Devletlere uygulanan zorlayıcı önlemlerdir. Birleşmiş Milletler bünyesinde zorlayıcı önlemlerin uygulanmasına yönelik yasal zemin, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın VII. Bölümünde tesis edilmiştir. AB düzeyinde kısıtlayıcı önlemler, AB Antlaşması'nın 21. Maddesi kapsamında Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikasının (ODGP) temel aracı olarak tanımlanır. ABD Hazine Bakanlığı ve Yabancı Varlık Kontrol Dairesi (OFAC), ulusal güvenliği ve ABD dış politikasını korumak için belirli ülkelere, bölgelere, bireylere ve kurumlara karşı ekonomik yaptırımların uygulanması ve idaresinden sorumludur.

Garanti BBVA, yukarıda belirtilen finanse edilmeyen faaliyetlere ilave olarak iklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş hedefi içeren Kömür Politikası gereği aşağıdaki taahhütleri  de vermektedir:

 • Yeni kömür santrali finanse edilmeyecektir.
 • Yeni kömür madeni finanse edilmeyecektir.
 • Hiçbir müşteride kömürle ilgili limit artışı yapılmayacaktır.
 • 2040’a kadar, PF kredileri dahil tüm kömür riskleri kapatılacaktır. (NPL’ler hariç)