Search

Risk Yönetimine Bakış

RİSK YÖNETİMİNE BAKIŞ 

Garanti BBVA, maruz kaldığı riskleri uluslararası standartlar ile uyumlu yöntemleri referans alarak, yasal mevzuata uygun bir şekilde konsolide olmayan ve konsolide bazda ölçüyor ve izliyor. Operasyonel risk, piyasa riski, yapısal faiz oranı riski, kur riski, likidite riski, karşı taraf kredi riski ile kredi riski ölçümleri gelişmiş risk yönetimi yazılımları vasıtasıyla yapılıyor. Banka’nın risk yönetimi strateji, politika ve uygulama usulleri, mevzuat değişiklikleri ve Banka ihtiyaçları çerçevesinde gözden geçiriliyor.

Risk yönetimi süreci, öncelikli konuların ve stratejik hedeflerin birbirleriyle bağlantılı olduğu ve tespit edilen risklerin ve fırsatların temelini oluşturduğu bir şekilde kurgulanıyor.

Banka, oluşturmuş olduğu risk iştahı çerçevesi ile Yönetim Kurulu’nun hedef ve stratejilerini gerçekleştirmek üzere riskleri güvenli bir seviyede karşılayabileceği kapasitesinin öngörüsü ile kabul etmeye hazır olduğu risk seviyesini belirliyor. Risk iştahı çerçevesinde tesis edilmiş sermaye, likidite ve kârlılığa ilişkin risk iştahı göstergeleri ile risk bazlı limitler düzenli olarak izleniyor.

Risk Yönetimi Başkanlığı, BDDK’ya gönderilecek olan İSEDES raporunun hazırlanması çalışmalarını ilgili tarafları koordine ederek yürütüyor. Ayrıca, belirlenen senaryolar çerçevesinde, makro ekonomik veriler üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin, Banka’nın 3 yıllık bütçe plan ve sonuçlarını ne şekilde değiştireceğinin ve sermaye yeterlilik rasyosu dahil belli başlı rasyolar üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği stres testi raporu BDDK’ya sunuluyor.

Yönetilen riskler içinde Banka, karşılaştığı İtibar Risklerini önceliklendirdiği bir harita ve bu risklerin hafifletilmesine yönelik bir dizi eylem planı yanı sıra riskler ve risk faktörlerini, müşteri merkezlilik, iş yeri, etik ve vatandaşlık, finans ve liderlik gibi boyutlarda tanımlıyor ve geniş kapsamlı komite yapısı içinde uygun komiteler aracılığıyla yönetiyor, İtibar Riski’nin yönetimi Yönetim Kurulu onaylı politika çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Çevre ve toplum üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek finansman faaliyetleriyle bağlantılı Çevresel ve Sosyal Riskler, tüm kredi portföyünü kapsayacak şekilde uluslararası uygulamaların ötesine geçebilen metodoloji ve prosedürlerle yönetiliyor.

Operasyonel Risk; süreçler, dış ve iç dolandırıcılık, teknoloji, insan kaynakları, iş uygulamaları, doğal afetler ve tedarikçileri kapsıyor. Yönetim Kurulu’nun onayladığı risk yönetimi politikaları çerçevesinde üçlü savunma hattı yaklaşımı ile yönetiliyor. Piyasa Riski, Yönetim Kurulu onaylı politika çerçevesinde, risklerin uluslararası standartlara uygun olarak ölçülmesi, sınırlanması ve buna göre sermaye ayrılmasının yanı sıra korunma amaçlı işlemlerle de risk azaltımına gidilerek yönetiliyor.

Yönetim Kurulu onaylı politika çerçevesinde, Banka’nın bilanço yapısındaki vade uyumsuzluğu nedeniyle maruz kaldığı Yapısal Faiz Oranı Riskinin belirlenmesi ve yönetimi amacıyla, durasyon gap, ekonomik değer, ekonomik sermaye, kredi spread risk duyarlılığı, net faiz geliri, riske maruz gelir, bankacılık hesaplarında izlenen menkul kıymet portföylerinin piyasa fiyatları duyarlılığı ölçülerek izleniyor.

Yönetim Kurulu onaylı politika çerçevesinde, Banka’nın bilançosunda, yerel para biriminden farklı para birimleri cinsinden önemli faaliyetler yürütmesi veya özkaynağının korunması amacıyla pozisyon tutması durumunda, negatif yönlü kur dalgalanmalarının sermaye yeterliliği rasyosu üzerinde oluşturacağı potansiyel etki ve yabancı para riski ağırlıklı aktifler Yapısal Kur Riski kapsamında düzenli olarak takip ediliyor, içsel limitler dahilinde izleniyor ve raporlanıyor.

Likidite Riski, Yönetim Kurulu’nun onayladığı likidite ve fonlama riski politikaları çerçevesinde piyasa koşullarından veya Banka’nın mali yapısından kaynaklanabilecek olası likidite sıkışıklıklarına karşı gerekli tedbirlerin zamanında ve doğru şekilde alınmasını sağlamak amacıyla APKO ve Haftalık Değerlendirme Komitesi gözetiminde yönetiliyor.

Kredi risklerinin tutarlı bir biçimde değerlendirildiği ve izlendiği bir süreç olan Kredi Riski yönetimi, Yönetim Kurulu onaylı politikalar kapsamında yapılıyor, tüm kredi portföylerini kapsıyor. Müşterileri objektif kriterler kullanarak derecelendirmek amacıyla, geçmiş veriler üzerinden istatistiksel yöntemler kullanılarak geliştirilen içsel risk derecelendirme ve skorkart modelleri çıktıları, ilgili kredilendirme politika ve prosedürlerine dahil ediliyor.

Karşı Taraf Kredi Riskine ilişkin ölçüm, izleme ve limit tesis faaliyetleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve strateji, politika ve uygulama usullerini içeren politika doğrultusunda yönetiliyor. Banka’nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Ülke Riski politikası çerçevesinde ise uluslararası standartlara ve yerel düzenlemelere uygun yöntemler kullanılarak ülke riskindeki gelişmeler ülke bazında değerlendiriliyor ve gerekli raporlama, kontrol ve denetim altyapısı oluşturuluyor.

Banka, farklı risk türleri arasında veya münferit risk bazında, temel faaliyetlerin sürdürülebilme yeteneğini veya mali bünyeyi tehdit edebilecek ya da risk profilinde önemli değişiklik yaratabilecek düzeyde büyük kayıplar doğurabilecek Yoğunlaşma Risklerini, oluşturduğu Yönetim Kurulu onaylı politika çerçevesinde tanımlıyor ve izliyor. Konsolidasyona tabi Bağlı Ortaklık Risklerinin yönetimi çalışmaları ise bağlı ortaklığın yapısı, karmaşıklık düzeyi, büyüklüğü ve riskleri ile orantılı düzeyde etkin bir şekilde yönetilebilmesini teminen ilgili risk yönetimi birim/bölümleri koordine edilerek gerçekleştiriliyor.