Bölüm IV Operasyonel ve Piyasa Riski

OPERASYONEL VE PİYASA RISKİ 

OPERASYONEL RİSK

Operasyonel risk, Yönetim Kurulu’nun onayladığı risk yönetimi politikaları çerçevesinde üçlü savunma hattı yaklaşımı ile yönetiliyor. Operasyonel riske ilişkin risk iştahı ve buna bağlı limitleri Yönetim Kurulu belirliyor; üst yönetim, tüm faaliyet, süreç ve ürünlerde operasyonel risk yönetimi çerçevesinin tutarlı ve etkin bir şekilde uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlıyor. 

İş ve destek birimlerinden oluşan birinci savunma hattı, ürün, faaliyet, süreç ve sistemlerdeki operasyonel riskin Banka’nın politika ve uygulama ilkeleri çerçevesinde asli yönetiminden sorumlu. 

İkinci savunma hattı doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı bağımsız birimler olan İç Kontrol Merkezi, Risk Yönetimi Başkanlığı ve Uyum Müdürlüğü birimleri tarafından yerine getiriliyor. Bunların yanı sıra BDDK tarafından yayınlanan Operasyonel Riskin Yönetimine İlişkin Rehber’in 26. maddesine uygun olacak şekilde Banka’nın genel operasyonel risk düzeyine doğrudan ve/veya dolaylı etki edebilecek faktörlere ilişkin sorumluluk taşıyan birimler (Finansal Raporlama ve Muhasebe Müdürlüğü, Güvenli Operasyon Müdürlüğü) de uygun ve gerekli olduğu ölçüde diğer birimlerin maruz kaldıkları operasyonel risklerin yönetilmesi faaliyetlerinde ikinci savunma hattına destek sağlıyor. İkinci savunma hattında yer alan Operasyonel Risk Yönetimi, operasyonel riskin ölçümü ve yönetimi çerçevesinde politika ve prosedürleri (kayıp verileri, senaryo analizleri, risk göstergeleri ve öz değerlendirme ve yeni ürün ve dış kaynak kullanımı değerlendirme süreci) belirliyor ve bunların kullanımına ilişkin yönlendirme ve koordinasyonu sağlıyor. Operasyonel Risk Yönetimi, ölçüm araçları ile elde edilen verileri kullanmak sureti ile raporlamalar yapıyor.

Üçüncü savunma hattını oluşturan Teftiş Kurulu Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerini yerine getiriyor ve operasyonel risk yönetimi çerçevesini tüm yönleriyle, bağımsız olarak değerlendiriyor.

Operasyonel Risk tanımı aşağıdaki risk türlerini kapsıyor: Süreçler, Dış ve İç Dolandırıcılık, Teknoloji, İnsan kaynakları, İş Uygulamaları, Doğal Afetler, Tedarikçiler.

PIYASA RİSKİ

Piyasa riski, mevcut düzenlemelere, Garanti BBVA politika ve prosedürlerine uyumlu, Banka yapısına uygun uluslararası uygulamalarda kabul görmüş yöntemler kullanılarak ölçülüyor ve sürekli gelişen bir yapıda değerlendiriliyor. Piyasa riski, risklerin uluslararası standartlara uygun olarak ölçülmesi, sınırlanması ve buna göre sermaye ayrılmasının yanı sıra korunma amaçlı işlemlerle de risk azaltımına gidilerek yönetiliyor.

Piyasa riski, Garanti BBVA’nın bilanço içi ve bilanço dışında alım satım amaçlı taşıdığı pozisyonlarında, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle maruz kaldığı risk olarak tanımlanıyor, Riske Maruz Değer (RMD) modeliyle günlük olarak hesaplanıyor. RMD, belirli bir vadede elde tutulan portföyün piyasa değerinde, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan dolayı, belirlenen güven aralığında ve belirli bir olasılık dahilinde meydana gelmesi tahmin edilen maksimum değer kaybını ölçüyor. RMD, tarihsel simülasyon yöntemiyle 2 yıllık tarihsel veri ve %99 güven aralığı kullanılarak hesaplanıyor. RMD modelinin güvenilirliğini ölçmek üzere düzenli olarak geriye dönük test yapılıyor. Model her yıl validasyona tabi tutuluyor. Piyasa Riski, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış sermaye, RMD ve stop/loss limitleri ile yönetiliyor. Limitlerin seviyeleri yıllık kâr/zarar hedeflerine göre belirleniyor. Belirlenen limitler, günlük olarak Piyasa ve Yapısal Risk Müdürlüğü tarafından izlenerek raporlanıyor. Büyük çaplı piyasa dalgalanmalarında oluşabilecek riskleri belirlemek amacıyla RMD modeliyle düzenli olarak stres testleri ve senaryo analizleri yapılıyor.