Bölüm III Çevresel ve Sosyal Risk

ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSK 

Bankalar özellikle, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre ve toplum üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek finansman faaliyetleriyle bağlantılı risklerle karşı karşıya. Bu risklerin zamanında ve uygun şekilde üzerine gidilmemesi, itibarın zarar görmesine yol açabiliyor ve bunun sonucunda, meydana gelebilecek diğer güçlüklerin yanı sıra yatırımcı desteği ve müşteri bağlılığı kayıpları yaşanabiliyor. 

Garanti BBVA için örneğin iklim değişikliğinin getirdiği riskler gibi bu risklerin proaktif yönetimi sadece başarısı açısından kritik değil; Banka bunu, paydaşlarına karşı en temel görevlerinden biri olarak da görüyor. Tüm kuruma nüfuz etmiş olan sürdürülebilirlik yaklaşımıyla Garanti BBVA, çeşitli çevresel ve sosyal ile iş sağlığı ve güvenliği göstergelerini takip ediyor, kendini tüm dünyadaki en iyi uygulamalarla kıyaslıyor, aradaki açığı kapatmak için çalışmalar yapıyor, çalışanlarının farkındalığını artırıyor ve rakipleriyle, finansal kurumlarla, müşterileriyle ve ticari derneklerle birlikte çalışmalar yürütüyor. 

Garanti BBVA ayrıca kredi portföylerinde gelişim sağlamasına yardımcı olması için uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Süreci (ÇSEDS) uyguluyor. ÇSEDS’ne ilave olarak finanse edilen projelerin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) performansının değerlendirilmesi için de geliştirilen bir sistem uyguluyor.

ÇSEDS kapsamında Garanti BBVA, finansman sağladığı projelerin, mevzuatla getirilen sosyal ve çevresel standartlara ve Banka’nın politikalarına uymasını, gerekiyorsa proje sahiplerince bir etki değerlendirmesi yaptırılmasını, öngörülen önlemlerin proje sahiplerince alınmasını ve proje sahiplerinin yeterli kontrol mekanizmalarını kurmuş olmalarını sağlıyor. 

Garanti BBVA bünyesinde 5 tam zamanlı üyeden oluşan bir Sürdürülebilirlik Ekibi görev yapıyor. Bu ekip sürdürülebilirlik kriterlerinin, ana faaliyetlerinin içine derinlemesine yerleştirilmesinden sorumlu. Bir Yönetim Kurulu Üyesinin başkanlığında Sürdürülebilirlik Komitesi’ne bağlı olarak çalışmalarını yürüten ekibin çevresel ve sosyal riskler ile iş sağlığı ve güvenliği risklerinin yönetimiyle ilgili sorumlulukları şunlar: Çevresel ve sosyal risk yönetimi politika, strateji ve uygulama ilkelerinin değerlendirilmesi; sert ve yumuşak kontroller vasıtasıyla risk yönetimi ilkelerinin Garanti BBVA ve iştirakleri genelinde yaygın biçimde benimsenmesinin sağlanması; müşterilere ve diğer müdürlüklere çevresel ve sosyal risklerle bağlantılı önlemler konusunda teknik ve uygulama desteği verilmesi. Garanti BBVA’nın Kurumsal ve Ticari Krediler Risk Yönetimi Birimi aynı zamanda Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Süreci’nin (ÇSEDS) etkin uygulanmasından da sorumlu.

 

2018 yılında tüm kredi portföyünde çevresel ve sosyal ile iş sağlığı ve güvenliği konularındaki finansal olmayan risklerin yönetimi uygulama kapsamı, 2018 Entegre Rapor 155. sayfada verilmiştir.