Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hk

Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hk

“İlgi”de kayıtlı açıklamamızda, Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair kararına karşı, Bankamızca Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde açılan iptal davasının Bankamız aleyhine sonuçlandığı  ve anılan karara karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu.

Danıştay 13. Dairesi'nin 2015/2447 Esas, 2015/4606 Karar sayılı kararı ile temyiz başvurumuz reddedilmiştir. Karar tarafımızca tebellüğ edilmiş olup, söz konusu karara karşı 01.07.2016 tarihinde karar düzeltme  yoluna gidildiği bildirilmişti.

Söz konusu dava hakkında yeni bir gelişme olmamıştır. Gelişme olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now