Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında

Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında

İlgi’de kayıtlı açıklamalarımızla, Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair 07.03.2011 günlü 11-13/243-78 sayılı kararına karşı, Bankamızca Danıştay 13. Dairesi nezdinde açılan iptal davasının Bankamız aleyhine sonuçlandığına dair kararın Bankamızca tebellüğ edildiği ve anılan  karara karşı 22 Şubat 2016 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz başvurusu yapıldığı belirtilmiş idi.

Söz konusu davaya ilişkin süreç halen devam etmekte olup, gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Bilgilerinize arz ederiz.

Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now