Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 01 Mart 2018 tarihli toplantısında; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mart 2018 Perşembe günü, saat 10.00’da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılması ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi ve Genel Kurul ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ile bu konuda yetkilendirilecek kişilerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,
2- Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
3- Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,
4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- Güncellenen Kar Dağıtım Politikası'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince onaya sunulması,
6- Yönetim Kurulu’nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,
7- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamaların onaya sunulması,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
9- Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üye de dahil görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi,
10- Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi,
11- Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme ve güncellenen Ücretlendirme Politikası’nın Ortakların bilgisine sunulması,
12- Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
13- 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
14- Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
15- Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda 2017 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.

Bilgilerinize arz ederiz.

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now