Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 02 Mart 2017 tarihli toplantısında; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Mart 2017 Perşembe günü, saat 10.00’da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılması ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi ve Genel Kurul ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ile bu konuda yetkilendirilecek kişilerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

2- Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,

4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6- Yönetim Kurulu’nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,

7- Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,

8- Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

9- 2016 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri

çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,

10- Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi

11- Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda 2016 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.

Bilgilerinize arz ederiz.

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now