Yönetim Kurulu Çeşitlilik ve Uygunluk Politikası

1. Giriş

1.1 T. Garanti Bankası A.Ş., (bundan sonra “Garanti BBVA” veya “Banka” olarak anılacaktır) şubeleri ve iştirakleri aracılığıyla, temel olarak bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren bir uluslararası şirketler grubunun (BBVA) parçası olmasının yanında, aynı zamanda, Türkiye ve yurtdışında bağlı ortaklık ve şubeleri ile finans sektöründe faaliyet gösteren bir finansal şirketler grubunun ana bankası konumundadır.

1.2 Bu Politikanın geliştirilmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan tavsiyeler ile yerel ve uluslararası düzeyde ilgili en iyi uygulama ve tavsiyeler dikkate alınmıştır.

2. Uygulama Amacı ve Kapsamı

2.1. Amaç

Bu Politika Garanti BBVA Yönetim Kurulu’nun yeterli yapısı, üyelerinin uygunluğu ve çeşitliliğine ilişkin ilke ve kriterleri belirler. Politika Yönetim Kurulu’nun işlevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmesini sağlamak ve etkin işleyişini garanti etmek için dikkate alınacak, çeşitlilik de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu yapısına ilişkin hedefleri tanımlar ve belirler. Yukarıdakilerin tümü Banka'nın en iyi kurumsal çıkarları içindir.

2.2. Kapsam

Bu politika, Garanti BBVA Yönetim Kurulu üyeleri ve ilgili durumlarda, Garanti BBVA Yönetim Kurulu üye adayları için geçerli olacaktır.

Her halükarda, bu Politika ve uygulama iç düzenlemeleri, geçerli yerel veya sektörel yasal ve idari düzenlemelere uygun olarak uygulanacaktır. Söz konusu düzenlemelerin ihlalini oluşturan hükümlerin olması durumunda, bu düzenlemelere uygun şekilde uyarlanması gerekir.

3. Genel İlkeler

3.1. Garanti BBVA faaliyetlerini gerçekleştirirken aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurur:

  • Bütünlük
  • Risk yönetiminde ihtiyatlılık
  • Açıklık

3.2. Bu kapsamda, Banka'nın doğru bir şekilde yönetilmesini ve denetlenmesini sağlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Garanti BBVA kurumsal yönetim sisteminin temel unsurlarından biri olan bu Politika aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:

  • Garanti BBVA Yönetim Kurulu tarafından sağlıklı karar alma süreci.
  • Herhangi bir zamanda, geçerli olan düzenlemelere uygunluk.

4. Kılavuz İlkeler

4.1.  Bu Politika’da yol gösterici prensip, Yönetim Kurulu’nda yeterli yapının, uygunluk ve çeşitliliğin sağlanmasıdır.

4.2.  Yönetim Kurulu'nun her zaman yeterli yapısını sağlamak ve bu Politika'da belirtilen genel amaç ve ilkelere uyum sağlamak amacıyla, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun yapısını ve boyutunu ve Garanti BBVA'nın kurumsal yönetim sisteminin önemli bir parçasını oluşturan ve Yönetim Kurulu’nun görevlerini yerine getirilmesinde Yönetim Kurul'una yardımcı olan ve yasal mevzuat çerçevesinde kurulmuş olan çeşitli komitelerin yapısını inceler.

4.3. Yönetim Kurulu yapısında çeşitlilik:

Garanti BBVA Yönetim Kurulu, farklı bilgi, eğitim, deneyim ve niteliklere sahip kişilerin Yönetim Kurulu’na katılımını teşvik ederek Banka'nın Yönetim kurulu yapısında çeşitliliği teşvik edecektir.

Yönetim Kurulu’nun yeterli ve dengeli bir yapıya sahip olmaları için yenileme ve seçim süreçleri, Banka'nın ihtiyaçlarına göre üye çeşitliliğini sağlamayı her zaman teşvik edecektir.

Özellikle, Yönetim Kurulu'nda kadın ve erkeklerin dengeli bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için azami çaba gösterilecektir. Bu amaçla, daha az temsil edilen cinsiyetin temsil edilmesi için bir hedef belirlenmiştir, bu hedef 2025 mali yılı sonuna kadar ve sonrasında Yönetim Kurulu'nun en az %25'ini kadın yöneticilerin temsil etmesini sağlamaya çalışmak şeklinde belirlenmiştir.

Garanti BBVA'nın Kurumsal Yönetim Komitesi, cinsiyet, ırk veya etnik köken, uyruk, menşe ülke, kültürel geçmiş, akademik profil, mesleki deneyim, bilgi, engellilik veya yaş  gibi kriterler de dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu yapısını Banka'nın ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için herhangi bir anda ilgili olan diğer çeşitlilik faktörlerini dikkate alabilir. Böylece Yönetim Kurulu’nun işlevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini ve etkin işleyişini garanti etmeyi amaçlayan yeterli bir dengeyi sağlamayı amaç edinir.

4.4. Yönetim Kurulu üye eğitimleri

İcra ile görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin en son risk yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve çeşitli risk biçimlerini değerlendirebilecek donanıma sahip olmalarını sağlayacak risk yönetimi eğitimleri düzenli olarak (yılda iki kez) icra ile görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacaktır. Bu üyeler için planlanmış risk yönetimi eğitim içeriği düzenli ve sürekli olarak en iyi uygulamalar ve düzenlemeler takip edilerek geliştirilecektir.

4.5. Yönetim Kurulu üyelerinin ulaşılabilirliği ve özverisi

Garanti BBVA Yönetim Kurulu üyeleri, herhangi bir zamanda bir Yönetim Kurulu üyesinin görevlerini yerine getirmek için gereken ulaşılabilirliğe ve özveriye sahip olmalıdır. Yönetim Kurulu toplantılarına katılım, bu ulaşılabilirlik ve özverinin önemli bir parçasıdır; bu nedenle, her ne kadar Banka Esas Sözleşmesi’nde Yönetim Kurulu Toplantılarının toplantı yetersayısı “en az yedi üyenin katılımı” şeklinde ise de , toplantı yeter sayısı  bir mali yıl içerisinde düzenlenen tüm Garanti BBVA yönetim kurulu toplantıları ve kararlarına ortamlarda katılım oranının minimum %75 olması tavsiye edilir.

4.6. Yönetim Kurulu etkinliğinin sağlanabilmesi amacıyla, Garanti BBVA İcra ile görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri, Garanti BBVA Grubu (Garanti BBVA ve iştirakleri) dışında azami 4 halka açık şirkette yönetim kurulunda görev alabilecektir.

5. Onay, Gözden Geçirme ve Denetim Hükümleri

5.1 Bu politika, Banka Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde Yönetim Kurulu tarafından  12/01/2023 tarihinde onaylanmış ve  12/01/2023 tarihinde yürürlüğe alınmıştır. Yönetim Kurulu'nun değiştirmeye, iptal etmeye veya yenisini onaylamaya karar vermemesi halinde yürürlükte kalacaktır.

Politika’nın denetimi, takibi, değiştirilmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve yürütülmesi doğrudan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin sorumluluğundadır.

5.2. İşbu Politika, Sürdürülebilirlik birimi tarafından hazırlanmıştır.

5.3. Bu politikanın, lokal bazda yürütülmesinden Kurumsal Yönetim Komitesi sorumludur. Bu itibarla, Politika'nın onaya sunulması, yayınlanması, Politikaya tabi kişilerin bu konudaki farkındalığının artırılması ve gerektiğinde, Politikanın Garanti BBVA iştirak ve bağlı ortaklıklarda yaygınlaştırılmasından sorumlu olacaklardır.

5.4. Politikadan etkilenen alanlardan sorumlu Üst Düzey Yöneticiler, kendi sorumluluk alanları dahilinde ve uygulanabildiği ölçüde, Politikaya uyum için yeterli araçları, sistemleri ve yapıyı sağlayacaktır.

5.5. İşbu Politikaya uyum derecesi ve gelişimi yürürlükte olan kontrol modeline göre izlenecektir. Garanti BBVA’da çeşitli kontrol fonksiyonları ve birimleri, kendilerine verilen yetki ve görevlere uygun olarak Genel Politikaların uygulamasının izlenmesinde aktif bir biçimde ve düzenli olarak işbirliği yapacaklardır.

5.6. Tespit edilen yönetişim modeline uygun olarak, Genel Politikaların uygulaması, Garanti BBVA’nın nihai denetleme ve yönetim organı olarak Garanti BBVA’nın Yönetim Kurulu tarafından doğrudan doğruya ya da ilgili komiteleri aracılığıyla dolaylı olarak, Sürdürülebilirlik Birimi, İç Denetim veya uygulanabildiği ölçüde, BBVA nezdindeki kontrol fonksiyonları tarafından periyodik veya isteğe bağlı olarak düzenlenecek olan raporlarla izlenecek ve takip edilecektir.

5.7. Yılda en az bir defa veya ortaya çıkan gelişmeler ışığında gerektiği durumda Politika’nın revizyonu için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözden geçirme faaliyetleri gerçekleştirilecek ve gereken ya da arzu edilen değişiklikler Garanti BBVA’nın Yönetim Organlarına sunulacaktır.

5.8. Bu Politikanın veya buna dair diğer İç Yönetmeliklerin hükümlerine uyulmaması halinde doğacak sonuçlar değerlendirilecektir.

Sözlük

Yönetim Organları: Garanti BBVA Yönetim Kurulu ya da ilgili komiteleri.

Bağlı Ortaklıklar: Garanti BBVA Grubu’nu oluşturan ve üzerlerinde Garanti BBVA’nın yönetim kontrolünün bulunduğu tüm şirketler.

Üst Düzey Yönetici: Banka Genel Müdür Yardımcıları, İç Sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticileri ile başka unvanlara sahip olsalar dahi, yetki ve görevleri itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı’na denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticileri.

Genel Yönetim ve Kontrol Çerçevesi: İç Yönetmelik Çerçevesi hükümleri uyarınca, Yönetim Organlarınca onaylanan  stratejik- ileriye dönük temel kararların da yer aldığı (Stratejik Plan, Risk İştahı Çerçevesi, Sermaye ve Likidite Planı (ISEDES), Likidite Acil Eylem  Planı) temel yönetim ve kontrol yönergeleri.

Genel Politikalar: İç Yönetmelik Çerçevesi hükümleri uyarınca, Genel Politikaların amacı, genel ilkeleri, hedefleri ve Garanti BBVA’nın farklı faaliyet alanlarında izleyeceği temel yönetim ve kontrol yönergelerini oluşturmaktır.; Bbu politikalar Genel Yönetim ve Kontrol Çerçevesinin bir parçası olmasının yanı sıra, bu çerçeveye ilişkin belli başlı hususları da belirleyebilir ya da geliştirebilir.

İç Yönetmelik: İç Yönetmelik Çerçevesinde belirtilen hükümlere uygun olarak İç Yönetmelik, Garanti BBVA’nın bir parçasını oluşturan kişiler, iş alanları ve faaliyetlerine yönelik eylem çerçevesi tanımlayan ve gerek Genel Yönetim ve Kontrol Çerçevesini geliştirmek, gerekse yasal gerekliliklere uyum sağlamak ya da belli bir faaliyet alanının yapısını ve işleyişini düzenlemek amacıyla zaman içinde kalıcı hale gelmesi hedeflenen, uyulması zorunlu tüm hükümlerdir.

 

Tarih Değişiklik Açıklaması Değişikliği Gerçekleştiren
08/07/2021 İlk yayınlama  
12/01/2023 İç Yönetmelik Standardına uyum kapsamında güncelleme ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinin kriterlerine uyum sağlama işlemi gerçekleşmiştir. Sürdürülebilirlik Birimi