Çeşitlilik ve Uygunluk Politikası

1. Giriş

T. Garanti Bankası A.Ş., (bundan sonra “Garanti BBVA” veya “Banka” olarak anılacaktır) şubeleri ve iştirakleri aracılığıyla, temel olarak bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren bir uluslararası şirketler grubunun (BBVA) parçası olmasının yanında, aynı zamanda, Türkiye ve yurtdışında bağlı ortaklık ve şubeleri ile finans sektöründe faaliyet gösteren bir finansal şirketler grubunun ana bankası konumundadır.

Bu Politikanın geliştirilmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan tavsiyeler ile yerel ve uluslararası düzeyde ilgili en iyi uygulama ve tavsiyeler dikkate alınmıştır.

2. Amacı ve Uygulama Kapsamı

2.1. Amaç

Bu Politika, Garanti BBVA Yönetim Kurulu’nun yeterli yapısı, üyelerinin uygunluğu ve çeşitliliğine ilişkin ilke ve kriterleri belirler. Politika, Yönetim Kurulu’nun işlevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak ve etkin işleyişini garanti etmek için dikkate alınacak, çeşitlilik de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu yapısına ilişkin unsurları ve hedefleri belirler. Yukarıdakilerin tümü Banka'nın en iyi kurumsal çıkarları içindir.

2.2. Uygulama kapsamı

Bu politika, Garanti BBVA Yönetim Kurulu üyeleri ve ilgili durumlarda, Garanti BBVA Yönetim Kurulu üye adayları için geçerli olacaktır.

Her halükarda, bu Politika ve uygulama İç Düzenlemeleri, geçerli yerel veya sektörel yasal ve idari düzenlemelere uygun olarak uygulanacaktır. Söz konusu düzenlemelerin ihlalini oluşturan hükümlerin olması durumunda, bu düzenlemelere uygun şekilde uyarlanması gerekir.

3. Genel ilkeler
Banka'nın doğru bir şekilde yönetilmesini ve denetlenmesini sağlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Garanti BBVA kurumsal yönetim sisteminin temel unsurlarından biri olan Politika, aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:

  • Garanti BBVA Yönetim Kurulu tarafından sağlıklı karar alma süreci.
  • Herhangi bir zamanda, geçerli olan düzenlemelere uygunluk.


4. Yeterli yapı, uygunluk ve çeşitlilik

Yönetim Kurulu'nun her zaman yeterli yapısını sağlamak ve bu Politika'da belirtilen genel amaç ve ilkelere uyum sağlamak amacıyla, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun yapısını ve boyutunu ve Garanti BBVA'nın kurumsal yönetim sisteminin önemli bir parçasını oluşturan ve Yönetim Kurulu’nun görevlerini yerine getirilmesinde Kurul'a yardımcı olan ve yasal mevzuat çerçevesinde kurulmuş olan çeşitli komitelerin yapısını inceler.

4.1. Yönetim Kurulu yapısında çeşitlilik

Garanti BBVA Yönetim Kurulu, farklı bilgi, eğitim, deneyim ve niteliklere sahip kişilerin Yönetim Kurulu’na katılımını teşvik ederek Banka'nın Yönetim kurulu yapısında çeşitliliği teşvik edecektir. Yönetim Kurulu etkinliğinin sağlanabilmesi amacıyla, Garanti BBVA İcra ile görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri, Garanti BBVA Grubu (Garanti BBVA ve iştirakleri) dışında azami 4 halka açık şirkette yönetim kurulunda görev alabilecektir.

Yönetim Kurulu’nun yeterli ve dengeli bir yapıya sahip olmaları için yenileme ve seçim süreçleri, Banka'nın ihtiyaçlarına göre üye çeşitliliğini sağlamayı her zaman teşvik edecektir.

Özellikle, Yönetim Kurulu'nda kadın ve erkeklerin dengeli bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için azami çaba gösterilecektir. Bu amaçla, daha az temsil edilen cinsiyetin temsil edilmesi için bir hedef belirlenmiştir, bu hedef 2025 mali yılı sonuna kadar ve sonrasında Yönetim Kurulu'nun en az %25'ini kadın yöneticilerin temsil etmesini sağlamaya çalışmak şeklinde belirlenmiştir.

BBVA'nın Kurumsal Yönetim Komitesi, cinsiyet, akademik profil, mesleki deneyim, bilgi, engellilik, köken veya yaş gibi kriterler de dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu yapısını Banka'nın ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için herhangi bir anda ilgili olan diğer çeşitlilik faktörlerini dikkate alabilir. Böylece

Yönetim Kurulu’nun işlevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini ve etkin işleyişini garanti etmeyi amaçlayan yeterli bir dengeyi sağlamayı amaç edinir.

4.2. Yönetim Kurulu üye eğitimleri

İcra ile görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin en son risk yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve çeşitli risk biçimlerini değerlendirebilecek donanıma sahip olmalarını sağlayacak Risk Yönetimi eğitimleri düzenli olarak (yılda iki kez) İcra ile görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacaktır. Bu üyeler için planlanmış risk yönetimi eğitim içeriği düzenli ve sürekli olarak en iyi uygulamalar ve düzenlemeler takip edilerek geliştirilecektir.

4.3. Yönetim Kurulu üyelerinin ulaşılabilirliği ve özverisi

Garanti BBVA Yönetim Kurulu üyeleri, herhangi bir zamanda bir Yönetim Kurulu üyesinin görevlerini yerine getirmek için gereken ulaşılabilirliğe ve özveriye sahip olmalıdır. Yönetim Kurulu toplantılarına katılım, bu ulaşılabilirlik ve özverinin önemli bir parçasıdır; bu nedenle, bir mali yıl içerisinde düzenlenen tüm Garanti BBVA yönetim kurulu toplantıları ve kararlarına elektronik ortamlarda katılım oranının minimum %65 olması tavsiye edilir.

5. Politika yönetişimi ve denetim modeli

Bu Politika, Banka Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Garanti BBVA Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Politika 8 Temmuz 2021'de yürürlüğe girmiştir ve Yönetim Kurulu'nun değiştirmeye, iptal etmeye veya yenisini onaylamaya karar vermemesi halinde yürürlükte kalacaktır.

Politika’nın denetimi, takibi, değiştirilmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve yürütülmesi doğrudan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin sorumluluğundadır.