Search

Öncelikli Konularımız

Faaliyetlerimizi tutarlı bir bütünlük içinde anlatmayı amaçlıyoruz. Bu anlatımın temelini, Garanti BBVA ve paydaşları için en ilgili ve önemli olan başlıkları, yani öncelikli konuları belirlememizi sağlayan önceliklendirme analizi oluşturuyor. Öncelikli konular, esas itibarıyla paydaşlarla diyalog yoluyla belirlenerek önceliklendirme matrisine yerleştiriliyor. Bu matriste tanımlanan başlıklar da ‘Rapor Hakkında’ bölümünde belirtildiği gibi bu raporun temelini oluşturuyor.

Önceliklendirme analizlerimizin ilkini 2013 yılında gerçekleştirdik. Her zaman paydaşlarımızın gereksinimlerine paralel bir çizgide olmak ve belirlenen öncelikli konuların hala aynı öncelikte olup olmadıklarını görmek istediğimiz için, yaklaşık iki yılda bir önceliklendirme analizimizi güncelleniyoruz. 2017 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen revizyon, 2017 ve 2018 yılı raporlarımızın bazını oluşturdu. Son revizyon ise 2019 yılında tamamlandı.

Yeni analizimizi tamamlarken, daha önceki yıllarda olduğu gibi, iç ve dış paydaşlarımızı dinledik ve kurumsal stratejimiz ile bankacılık sektörünü etkileyen küresel eğilimler arasındaki bağlantıyı inceledik.

Garanti BBVA olarak, iç ve dış tüm kilit paydaşlarımızın görüşleriyle şekillenen mevcut bilgileri derlediğimiz ön çalışmamızda, eğilimleri, sektör raporlarını, küresel bankaların raporlarını, BM Çevre Programı Finans Girişimi (‘UNEP FI’), Küresel Raporlama Girişimi (‘GRI’) ve Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (‘SASB’) gibi uluslararası meslek örgütlerinin tavsiyelerini inceledik. Diğer yandan, BBVA Grubu’nda Stratejik Planlama ve Sorumlu Bankacılık Birimi’nin dahil olduğu çalışma grubu çıktılarını dikkate alarak konu başlıklarını belirledik. Sonra görüşlerini almak üzere, anketler ve telefon görüşmeleri aracılığıyla iç ve dış tüm kilit paydaş gruplarımıza ulaşarak, bu konular üzerinden kapsamlı bir paydaş analizi yaptık. Dış trend analizinde, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, BM Sorumlu Yatırım İlkeleri, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Riskler Raporu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı On Birinci Kalkınma Planı ve UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri gibi iş dünyası ve finans sektöründe rehber olan girişimlerin önceliklerini ele aldık. Dış paydaş analizimizde aynı zamanda, toplumun ve sektörün duruma bakış açısını görebilmek için aynı sektörde bulunan kuruluşlar tarafından yayınlanan raporlar, basılı yayın organları ve sosyal medya geri bildirimleri de analizimizin bir parçası oldu.

Yönetim Kurulu ve Genel Müdürümüze doğrudan bağlı ve stratejiden sorumlu üst düzey bir yöneticiyle görüşmeler yaptık. Söz konusu üst düzey yönetici, konu başlıklarını hem operasyonel, itibar, stratejik, yasal ve mali etkileri bakımından, hem de beş yıllık kurumsal strateji ve başlıkların risk ve fırsat alanları açılarından değerlendirdi. Bunlara ek olarak, başlıkları “Dört Faktörlü Etki Analizi” adı verilen dört basamaklı bir değerlendirmeden geçirdik.

Bu değerlendirmede her bir başlığı; 
  • Doğrudan finansal etkisi ve riski, 
  • Yasa, mevzuat ve politikaya ilişkin etmenleri, 
  • İnovasyon fırsatları, 
  • Sektörel standartlar, en iyi uygulamalar ve rekabet avantajı 

açılarından etkisinin büyüklüğüne, gerçekleşme olasılığına ve gerçekleşmesi beklenen vadeye (kısa, orta, uzun) göre sıraladık. 

Entegre bir yönetim yaklaşımıyla, başlıkların entegre iş stratejimizle örtüşmesini de göz önünde bulundurarak analizi tamamladık.
Tamamlanan analiz sonucunda, 12 öncelikli başlık içerisinde %70 üzerinde öneme sahip olan ve öne çıkan; güçlü ve
sürdürülebilir finansal performans, kurumsal yönetişim, etik davranış ve tüketicinin korunması, kolay, hızlı çözümler ve
kendin yap seçenekleri, çevresel etkiler ve iklim değişikliği, müşterilere yeterli ve doğru zamanlı tavsiyeler ile siber
güvenlik ve kişisel verilerin sorumlu kullanılması konularını dikkate alarak, raporumuzda bu konular 6 ana başlık
altında toplandı: Müşteri Deneyimi, Finansal Performans, Dijital Dönüşüm, Kurumsal Yönetişim ve Risk Yönetimi, İnsan
Kaynağına Yatırım, Sorumlu ve Sürdürülebilir Kalkınma.